Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Liczba placówek (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) 180 169 93,9
Liczba miejsc w placówkach 5 201 5 114 98,3
Liczba dzieci w placówkach 4 466 4 100 91,8
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w wieku do lat 3 w %  29,1 Brak danych x
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 777 2 065 116,2
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 19 23,9 x
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek  294 295 100,3
Liczba dzieci w placówkach  22 906 22 090 96,4
Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-6 lat w %  111,5 Brak danych x
źródło: UMP, GUS, www.dane.gov.pl (dostęp: 21.03.2024 r.)