fbpx

Wyszczególnienie 20182019 2018=100
Gospodarka
Wskaźniki ogólnego rozwoju 
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.)96 138103 359107,5
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.), z tego w:46,049,0106,5
przemyśle9,49,297,9
budownictwie2,72,9107,4
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji15,817,611,4
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości4,54,8106,7
pozostałych usługach13,614,5106,6
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  * 2019 r.  I – III kw.4,93,979,6
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów:1 0571 01596,0
mieszkalnych, w tym:66664396,5
jednorodzinnych45342192,9
przemysłowych554378,2
handlowych i usługowych1179581,2
służby zdrowia36200,0
oświatowych912133,3
kultury i sztuki302583,3
kultury fizycznej912133,3
pozostałych168179106,5
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów:32327785,9
służby zdrowia8562,5
oświatowych11327,3
kultury i sztuki3266,7
kultura fizyczna11100,0
infrastruktury technicznej29525686,8
pozostałe510200,0
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów:3 5933 32092,4
mieszkalnych, w tym:87568878,6
jednorodzinnych41630372,8
przemysłowych115126109,6
handlowych i usługowych898595,5
służby zdrowia201050,0
oświatowych2733122,2
kultury i sztuki322784,4
kultury fizycznej1416114,3
pozostałych, w tym:2 4212 33596,4
urządzeń inżynieryjnych1 4381 39296,8
Podmioty gospodarcze 
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze:111 670115 423103,4
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa48447497,9
przemysłu i budownictwa17 75118 365103,5
usługowym93 43596 584103,4
Z ogólnej liczby podmiotów:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą68 43170 522103,1
spółki handlowe, w tym:24 94826 312105,5
z udziałem kapitału zagranicznego3 1613 239102,5
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys.9,18,694,5
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys.9,34,144,1
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób)96,0396,21100,2
małych (od 10 do 49 osób)3,253,1095,4
średnich (od 50 do 249 osób)0,580,5594,8
dużych (od 250 do 999 osób)0,110,11100,0
powyżej 10000,030,03100,0
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł44,345,3102,3
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym:6,16,8111,5
budowlano-montażowa2,83,1110,7
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w %5,1I-III kw.6,3x
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w %4,1I-III kw.5,1x
Wskaźnik poziomu kosztów w %94,9I-III kw.93,7x
Handel 
Targowiska
Liczba targowisk miejskich1010100,0
Liczba miejsc sprzedaży1 610156997,5
Powierzchnia targowisk w tys. m229,228,798,4
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (Przypis: Według siedziby użytkownika.), w tym:7 9067 81598,8
gruntów ornych6 4756 39298,7
sadów23922995,8
łąk67957584,7
pastwisk36636599,7
Plony podstawowych upraw w q/ha
zbożowych2326113,0
ziemniaków180180100,0
rzepaku2020100,0
buraków cukrowych100100100,0
źródło: GUS, Biuletyn statystyczny Poznania IV kw 2019