Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100
Gospodarka
Wskaźniki ogólnego rozwoju 
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.) 96 138 103 359 107,5
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.), z tego w: 46,0 49,0 106,5
przemyśle 9,4 9,2 97,9
budownictwie 2,7 2,9 107,4
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 15,8 17,6 11,4
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 4,5 4,8 106,7
pozostałych usługach 13,6 14,5 106,6
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  * 2019 r.  I – III kw.  4,9 3,9 79,6
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 057 1 015 96,0
mieszkalnych, w tym: 666 643 96,5
jednorodzinnych 453 421 92,9
przemysłowych 55 43 78,2
handlowych i usługowych 117 95 81,2
służby zdrowia 3 6 200,0
oświatowych 9 12 133,3
kultury i sztuki 30 25 83,3
kultury fizycznej 9 12 133,3
pozostałych 168 179 106,5
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 323 277 85,9
służby zdrowia 8 5 62,5
oświatowych 11 3 27,3
kultury i sztuki 3 2 66,7
kultura fizyczna  1 1 100,0
infrastruktury technicznej 295 256 86,8
pozostałe 5 10 200,0
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 3 593 3 320 92,4
mieszkalnych, w tym: 875 688 78,6
jednorodzinnych 416 303 72,8
przemysłowych 115 126 109,6
handlowych i usługowych 89 85 95,5
służby zdrowia 20 10 50,0
oświatowych 27 33 122,2
kultury i sztuki 32 27 84,4
kultury fizycznej 14 16 114,3
pozostałych, w tym: 2 421 2 335 96,4
urządzeń inżynieryjnych 1 438 1 392 96,8
Podmioty gospodarcze 
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 111 670 115 423 103,4
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 484 474 97,9
przemysłu i budownictwa 17 751 18 365 103,5
usługowym 93 435 96 584 103,4
Z ogólnej liczby podmiotów:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 68 431 70 522 103,1
spółki handlowe, w tym: 24 948 26 312 105,5
z udziałem kapitału zagranicznego 3 161 3 239 102,5
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. 9,1 8,6 94,5
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. 9,3 4,1 44,1
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób) 96,03 96,21 100,2
małych (od 10 do 49 osób) 3,25 3,10 95,4
średnich (od 50 do 249 osób) 0,58 0,55 94,8
dużych (od 250 do 999 osób) 0,11 0,11 100,0
powyżej 1000 0,03 0,03 100,0
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł 44,3 45,3 102,3
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: 6,1 6,8 111,5
budowlano-montażowa 2,8 3,1 110,7
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % 5,1 I-III kw.6,3 x
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % 4,1 I-III kw.5,1 x
Wskaźnik poziomu kosztów w % 94,9 I-III kw.93,7 x
Handel 
Targowiska
Liczba targowisk miejskich 10 10 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 1 610 1569 97,5
Powierzchnia targowisk w tys. m2 29,2 28,7 98,4
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (Przypis: Według siedziby użytkownika.), w tym: 7 906 7 815 98,8
gruntów ornych 6 475 6 392 98,7
sadów 239 229 95,8
łąk 679 575 84,7
pastwisk 366 365 99,7
Plony podstawowych upraw w q/ha      
zbożowych 23 26 113,0
ziemniaków 180 180 100,0
rzepaku 20 20 100,0
buraków cukrowych 100 100 100,0
źródło: GUS, Biuletyn statystyczny Poznania IV kw 2019