Miasto Poznań podejmowało działania mające na celu polepszenie warunków nauki dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach, a także zwiększenie efektywności lokalnego systemu oświaty, szczególnie wobec utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19.

Prace nad Polityką Oświatową Miasta Poznania

W 2021 r. kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego – Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Przeprowadzono kolejne 2 badania (metodą CAVI) mające na celu pozyskanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej opinii i doświadczeń uczennic i uczniów w poznańskich szkołach oraz informacji, jak postrzegają oni szkolne środowisko i kulturę szkoły. W badaniu udział wzięło 1043 uczennic i uczniów 8. klasy szkoły podstawowej oraz ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowana została diagnoza problemów, potrzeb dzieci i młodzieży, funkcjonującej w kontekście szkolnym.

W latach poprzednich, m.in. wyznaczone zostały następujące priorytety działań dla Polityki Oświatowej Miasta Poznania:

 • edukacja klimatyczna;
 • równość w edukacji;
 • edukacja bliższa potrzebom rynku pracy;
 • edukacja zapewniająca bezpieczeństwo uczniom;
 • podwyższenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół;
 • wsparcie instytucjonalne dla innowacji;
 • działania na rzecz intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami.

Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest w 2022 r.

Nauczanie w warunkach pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 spowodowała, że w 2021 r. nauczanie w szkołach w dużej mierze odbywało się w trybie zdalnym oraz hybrydowym. Największym problemem w takich warunkach była izolacja młodzieży od grupy rówieśniczej, brak aktywności fizycznej, brak motywacji do pracy zdalnej. Zwiększyła się także liczba orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego z powodu depresji. Zgodnie z harmonogramem odbyły się natomiast egzamin ósmoklasisty oraz matury.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zrealizowano łącznie 6 projektów pn. „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej”, których efektem było zakupienie i dostarczenie, w latach 2020-2021, niezbędnego sprzętu (o wartości 2,9 mln zł) przeznaczonego do nauki w formie zdalnej, który również zostanie wykorzystany w trybie nauki stacjonarnej. Projekt zrealizowano w zespołach szkół: Mechanicznych, Przemysłu Spożywczego, Ekonomicznych, Zawodowych (nr 1, 2, 6), Budowlanych nr 1, Gastronomicznych, Łączności, Handlowych, Budowlano-Drzewnych, Geodezyjno-Drogowych, Samochodowych, Komunikacji, Ogólnokształcących, Specjalnych nr 102 oraz Technikum 19, Technikum Energetycznym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Specyfika nauczania zdalnego sprawiła, że uczennice i uczniowie musieli zmierzyć się z problemem efektywnej nauki i samodyscypliny, ze zorganizowaniem czasu i przestrzeni do nauki. Wolontariusze Lelewela, przy wsparciu uczennic i uczniów z pierwszej klasy Technikum Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych nr 6, opracowali infografiki pokazujące metody efektywniejszej nauki, szczególnie w warunkach domowych.

W 2021 r., zorganizowano w formie online międzynarodową Konferencję Gruzińsko-Polską poświęconą problemom, które wynikają z nauczania zdalnego. Wzięło w niej udział 13 szkół z Poznania i 6 z Gruzji.

Międzynarodowa Konferencja Gruzińsko-Polska online w 2021 r.
Konferencja polsko gruzinska arch. UMP
 
arch. UMP

W 2021 r. powołano Zespół doradczy ds. realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego zadaniem jest ograniczenie lub wyeliminowanie skutków pandemii, wynikających z nauczania zdalnego, jak również ograniczenie ewentualnego pogłębienia problemów uczennic i uczniów, związanych z funkcjonowaniem w szkole w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego. Zadaniem zespołu jest też poszukanie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, możliwych do wprowadzenia w poznańskich szkołach. W skład zespołu weszli: dyrektorki i dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych, przedstawicielki i przedstawiciele Rady Miasta Poznania i Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Funkcjonował także powołany w latach poprzednich Zespół Doradczy ds. Oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. Zespół ten, pełniący rolę „łącznika” pomiędzy dyrektorkami i dyrektorami poznańskich szkół i placówek oświatowych a Miastem Poznań, proponował również adekwatne do potrzeb działania.

Zajęcia dodatkowe i rozwijające

Miasto Poznań w 2021 r. sfinansowało dodatkowe zajęcia w szkołach w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych. Szkoły proponowały uczniom dodatkowe zajęcia: przedmiotowe, sportowe (w tym w ramach funkcjonujących Centrów Koszykówki i Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej) i językowe (w tym lekcje jęz. polskiego jako obcego dla uczennic i uczniów cudzoziemskich). Kontynuowane były projekty antydyskryminacyjne z zakresu tolerancji, praw człowieka, otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu ze względu na orientację seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, wygląd czy ubóstwo. Łącznie zrealizowano 274 projekty zajęć pozalekcyjnych, w tym 72 projekty antydyskryminacyjne.

Miasto Poznań wspierało edukację uczennic i uczniów klas 4-8 szkół podstawowych mających problemy z przyswajaniem wiedzy. W ramach 4. edycji projektu „Korki w mieście 2021” dzieciom i młodzieży udzielano bezpłatnych korepetycji w formie online z takich przedmiotów, jak: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, chemia. W trakcie wakacji przygotowano specjalną edycję zajęć „Wielka Dogrywka z Korków” skierowaną do uczennic i uczniów, którzy nie przyswoili wiedzy w ciągu roku szkolnego. Dla rodziców, opiekunek i opiekunów przygotowano 30 warsztatów z zakresu wspierania edukacji pozaszkolnej dziecka oraz wspólnego odrabiania lekcji. Realizacja zadania ma charakter integrujący pokolenia – korepetycji udzielały aktywne nauczycielki i nauczyciele, emerytowani pedagodzy oraz wolontariuszki i wolontariusze. Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzystało 334 uczniów, którym udzielono 1,4 tys. godzin korepetycji.

W ramach otwartego konkursu ofert Miasto Poznań zawarło 18 umów z organizacjami pozarządowymi, które zrealizowały projekty w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”. Projekty dotyczyły m.in. przeprowadzenia zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych, wspomagających dzieci i młodzież oraz ich rodziny; promowania dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych; upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży; doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; edukacji poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczennic i uczniów; wspierania organizacji podczas wakacji letnich i ferii zimowych, wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

W 2021 r. Miasto Poznań po raz trzeci, po rocznej przewie spowodowanej pandemią, dofinansowało półkolonie miejskie, które w czasie wakacji zorganizowało 40 poznańskich szkół podstawowych. Za 5-dniowy turnus rodzice ponosili koszt 150 zł. Kwota dofinansowania na 1 dziecko przez Miasto Poznań wynosiła 350 zł. Łącznie z oferty miejskich półkolonii letnich skorzystało 1454 uczennic i uczniów z klas 1- 3. Celem zajęć organizowanych w czasie półkolonii było m.in. stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego, poznawanie najbliższej okolicy, a także tworzenie dzieciom warunków do aktywnego, kulturalnego, ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

W związku ograniczoną możliwością uczestnictwa w zajęciach sportowych i korzystania z obiektów, spowodowaną trwającą pandemią COVID-19, Ogród Jordanowski nr 2 przygotował projekt „Covidowo, ale sportowo”. Jego celem było zaktywizowanie dzieci w działaniach twórczych poprzez dokumentację swojej pozaszkolnej aktywności fizycznej i przedstawienie jej w formie kolażu zdjęć, który następnie brał udział w konkursie. Ponadto Ogród Jordanowski nr 2 wspólnie z Ogrodem Botanicznym UAM realizują długoterminowy projekt – „Ogrody Edukacyjne”. Dzieci, z pomocą osoby doświadczonej, posadziły zioła oraz warzywa w wyznaczonych miejscach na terenie placówek, do których uczęszczają.

„Ogród Edukacyjny” w trakcie tworzenia

Na zdjęciu trójka dzieci sadzących zielone rośliny do dużej skrzyni. Obok dzieci dwie kobiety

arch. UMP

Wychowawcza rola szkoły

Poznańskie szkoły inicjowały lub angażowały się w liczne przedsięwzięcia, w tym o charakterze wolontaryjnym, tym samym zwracając dzieciom i młodzieży uwagę na ważne obszary funkcjonowania w społeczeństwie. Były wśród nich m.in. działania uwrażliwiające na potrzeby środowisk wymagających szczególnego wsparcia i pomocy, np.:

 • zbiorki pieniędzy, rzeczy, kwesty;
 • kształtujące postawę obywatelską i patriotyzm (projekty dot. ważnych rocznic, udział w obchodach rocznicowych);
 • zachęcające do proekologicznych działań (np. projekty umożliwiające dzieciom i młodzieży podzielenie się produktami, których już nie potrzebują);
 • promujące prozdrowotny styl życia.

Szkoły i placówki oświatowe współpracowały w tym zakresie, m.in. z instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, zdrowia czy organizacjami pozarządowymi.

Przykłady działań związanych z wychowawczą rolą szkoły, w tym wolontaryjnych, podejmowanych przez szkoły w 2021 r. to: „5b Gwiazdorem Pielęgniarek”, „Punkty Pomocy Okresowej”, „Jadłodzielnia PGR, czyli Produkty Godne Rozdania!”, akcja „Plantcrossing”, „Książko-dzielnia”, „Tytka charytatywna”, „Raz, dwa, trzy – Mikołajem będziesz Ty”, „Góra Grosza”, „Kredki dla Afryki”, „Przytul MiSię”, „Motyli Wolontariat”, 28. Akcja Sprzątania Świata – Polska 2021, „Oddam książkę w dobre ręce”, BohaterON – włącz historię!, „Biegną tysiące druhów do Poznania… ”.

Miasto Poznań w 2021 r. ponownie zleciło organizacjom pozarządowym organizację mediacji rówieśniczych w szkołach w ramach prowadzonego centrum mediacji. Działania te miały zwiększyć powszechność korzystania z mediacji oraz zwiększyć wiedzę i kompetencje kadry nauczycielskiej i wychowawczej, a także upowszechniać tę formę dialogu i rozwiązywania konfliktów wśród uczennic i uczniów oraz ich rodzin.

W 2021 r. przeprowadzono pilotażowy projekt w 43 poznańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których zamontowano 208 dyspenserów, wyposażonych w środki higieny menstruacyjnej oraz zapewniono ich zapas do końca roku. We wszystkich szkołach przeprowadzono także zajęcia edukacyjne dla dziewcząt. Projekt, na zlecenie Miasta Poznania, zrealizowała Fundacja Akcja Menstruacja.

W poznańskich szkołach podstawowych w 2021 r. zrealizowany został projekt „Przerywanie łańcucha transmisji wirusa”, w ramach którego dla 2,6 tys. uczennic i uczniów przeprowadzono warsztaty, dotyczące nawyków związanych z zachowaniem zasad higieny w aspekcie profilaktyki chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.

Promocja i wspieranie szkolnictwa zawodowego w Poznaniu

W 2021 r. Miasto Poznań kontynuowało działania wspierające i promujące rozwój szkolnictwa zawodowego. Jednym z działań promocyjnych była przeprowadzona w 2021 r. kolejna odsłona kampanii „Szacun dla Zawodowców”, w ramach której dystrybuowano specjalnie przygotowaną broszurę informacyjną oraz film promujący szkolnictwo zawodowe. Broszura zawierała m.in. porady dla rodziców, w jaki sposób wspierać dziecko w wyborze szkoły ponadpodstawowej oraz artykuły dla uczennic i uczniów o tym, jak trafnie wybrać nową szkołę.

Okładka broszury „Szacun dla Zawodowców”

Na zdjeciu okładka broszury. Na niebieskim tle napis Szacun dla zawodowców, na dole figurki ludzi

arch. UMP

Miasto prowadziło również stronę internetową www.zawodowcy.poznan.pl, zawierającą informacje dla uczennic i uczniów, rodziców oraz potencjalnych pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentek i absolwentów szkół branżowych czy techników na temat rekrutacji do szkół branżowych oraz techników, aktualnie funkcjonujących profili klas oraz artykuły o różnorodnych inicjatywach szkolnych, realizowanych projektach, praktykach zawodowych, jak również historie „zawodowców” pokazujące przykłady ścieżek zawodowych absolwentów poznańskich szkół.

Z powodu pandemii COVID-19 w 2021 r. po raz kolejny odwołano „Arenę Zawodów” – cykliczną imprezę promującą szkolnictwo zawodowe.

Poznańskie technika i szkoły branżowe I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 kształcą w ok. 70 zawodach, w tym 55 zawodów oferowały technika. Do oferty poznańskich techników oraz szkół branżowych zostały wprowadzone nowe zawody, tj.: Technik Spawalnictwa, Technik Robotyk, Technik Ceramik – specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo, Technik Stylista, Technik Przetwórstwa Mleczarskiego, Zdobnik Ceramiki, Złotnik – Jubiler, Zegarmistrz, Kowal – specjalizacja: obróbka i zdobienie metalu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, jako jedyna szkoła w Wielkopolsce, kształci w zawodach Technik Awionik oraz Technik Mechanik Lotniczy.

Miasto Poznań aktywnie wspiera kształcenie zawodowe poprzez realizowane projekty (w tym liczne projekty dofinansowane ze środków unijnych) i działania poprawiające warunki nauki, w tym m.in. wyposażania pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt do nauki, umożliwianie uczennicom i uczniom odbycia kursów zawodowych a nauczycielkom i nauczycielom – studiów podyplomowych. Przykłady działań podejmowanych w 2021 r. przez poznańskie szkoły:

 • funkcjonowanie klas patronackich, mających na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki;
 • współpraca z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi, polegająca m.in. na organizowaniu kursów zawodowych dla uczennic i uczniów, warsztatów, wykładów i spotkań z ekspertami przybliżającymi konkretne zawody, a także zajęć praktycznych i zajęć w laboratoriach; współpraca ta umożliwia odbywanie praktyk zawodowych i staży w lokalnych i zagranicznych przedsiębiorstwach, uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, udział w wycieczkach przedmiotowych do obiektów firm patronackich (pokazy, prezentacje urządzeń, instalacji), sponsorowanie przedsięwzięć szkoły w ramach doposażenia pracowni i fundowanie nagród dla najzdolniejszych uczennic i uczniów;
 • funkcjonowanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego oraz Szkolnych Biur Pośrednictwa Pracy, współpracujących z pracodawcami poszukującymi pracowników;
 • organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, obejmujących m.in. doskonalenie umiejętności językowych, zawodowych, informatycznych, a także prezentowanie oraz wspieranie młodych talentów;
 • IX edycja projektu edukacyjnego „Kuchnia Staropolska” – realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 2;
 • „Zimne Zakąski w Nowej Odsłonie” – warsztaty kulinarne zorganizowane w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego;
 • zajęcia #kreatywna samochodówka # – w ich ramach w Zespole Szkół Samochodowych odbyły się spotkania z przedstawicielami: serwisu mechanicznego Toyota Poznań Centrum, Wyższej Szkoły Logistycznej, Ochotniczego Hufca Pracy w Poznaniu, Stowarzyszenia na rzecz spółdzielni socjalnych. Ponadto 2-godzinne warsztaty poprowadził pracownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej nt. „Praca w UE”; podczas tych spotkań uczennice i uczniowie mogli uzyskać informacje ważne dla ich dalszej kariery zawodowej oraz związane z funkcjonowaniem na rynku pracy i przedsiębiorczością;
 • samochód ciężarowy MAN TGL dla Zespołu Szkół Samochodowych – został przekazany nieodpłatnie przez firmę TIP Trailer w ramach trwającej umowy współpracy i funkcjonującej klasy patronackiej; samochód umożliwi uczennicom i uczniom nabycie umiejętności kierowania pojazdami ciężarowymi;
 • akredytacja Erasmus+ – została odnowiona przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, tym samym szkoła na liście rankingowej znalazła się na 11. miejscu w Polsce (spośród 433) i 1. w Wielkopolsce; dzięki temu w latach 2021-2027 szkoła ma w planie zorganizowanie zagranicznych praktyk dla 990 uczennic i uczniów oraz praktyk dla nauczycielek i nauczycieli.

Projekty unijne realizowane w poznańskich szkołach

Miasto Poznań oraz poznańskie szkoły realizowały projekty mające na celu poprawę warunków kształcenia oraz wsparcie edukacji i rozwoju poznańskich uczennic, uczniów i kadry pedagogicznej. Projekty te dofinansowane były ze środków unijnych w ramach programów takich, jak: Erasmus+, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Horyzont 2020, URBACT III. Wśród projektów rozpoczętych lub kontynuowanych w 2021 r. znalazły się m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • Projekt YouNG Goes Further – projekt realizował Zespół Szkół Łączności; w 2021 r. zorganizowano konferencję „Młodzi w biznesie”, która była podsumowaniem 3-letniego projektu; do głównych założeń projektu należało: wdrożenie koncepcji YouNG Market, czyli przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie realnego modelu rynku YouNG Market, rozwój postaw przedsiębiorczości i umiejętności miękkich podczas zajęć lekcyjnych, udział i zaangażowanie uczennic i uczniów z trudnościami edukacyjnymi, a także zaangażowanie nauczycielek i nauczycieli, trenerek i trenerów oraz pracodawców w realizację programu przedsiębiorczości i stworzenie młodzieży szans na integrację społeczną;
 • „Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły Edycja IV” – projekt realizował Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego; głównym celem projektu była modernizacja kształcenia zawodowego dzięki wprowadzeniu europejskiego planu rozwoju szkoły polegającego na mobilności uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli; w praktykach zagranicznych brało udział 48 uczennic i uczniów Technikum Przemysłu Spożywczego, którzy przez 4 tygodnie mieli możliwość przebywania w Bolonii (Włochy) lub na Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie) i odbycia stażu w lokalnych hotelach, restauracjach, piekarniach, cukierniach;
 • „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” – zgodnie z założeniami projektu w całości doposażono 21 szkół, m.in. w wyposażenie pracowni fryzjerskiej, specjalistyczne narzędzia, urządzenia i pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, samochody do nauki jazdy, samochód dostawczy, ciągnik, wyposażenie gastronomiczne, wyposażenie pracowni elektrycznych, specjalistyczne narzędzia do pneumatyki i hydrauliki, meble; z kolei 2 szkoły doposażono częściowo, m.in. w specjalistyczne narzędzia, urządzenia i pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, meble; projekt miał na celu poprawić jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach (oferowanych przez szkoły branżowe i technika znajdujące się na terenie Metropolii Poznań) oraz umożliwić dopasowanie absolwentek i absolwentów tych szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu” – celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia 289 uczennic i uczniów ze szkół biorących udział w projekcie poprzez realizację: dodatkowych staży uczniowskich dla 108 uczennic i uczniów, szkoleń dla 97 uczennic i uczniów, doradztwa zawodowego dla 156 uczennic i uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla 10 nauczycielek i nauczycieli, doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych; projekt będzie realizowany do 2023 r.;
 • „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – projekt realizowało 11 liceów ogólnokształcących, w tym 10 z Poznania (XIV, XVII, XX, XXI, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, IV Liceum Specjalne); w efekcie dla 864 uczennic i uczniów zrealizowano 5472 godziny zajęć z matematyki oraz 1008 godzin zajęć z programowania i grafiki komputerowej, przeprowadzono 18 wykładów z programowania i grafiki komputerowej, zakupiono wyposażenie dla szkół; projekt został zakończony;
 • „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” – projekt realizowały poznańskie licea ogólnokształcące: III, VII, VIII oraz Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny; jego celem jest: zwiększenie efektywności kształcenia 555 poznańskich uczennic i uczniów poprzez ich udział w zajęciach dydaktycznych i wyrównawczych z matematyki oraz zajęciach rozwijających z matematyki i informatyki, doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt do nauki kodowania i programowania, komputery oraz urządzenia multimedialne, wsparcie nauczycielek i nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych; projekt będzie realizowany do 2023 r.;
 • „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu” – w ramach projektu przeprowadzano modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażono w sprzęt fotograficzny pracownię fotografii i ciemni; projekt został zakończony;
 • „Connecting Nature” – to projekt, którego celem jest promowanie w Poznaniu wdrażania zintegrowanych, małoskalowych rozwiązań opartych na przyrodzie w kontekście rewitalizacji przestrzeni, podnoszenia poziomu jakości życia mieszkanek i mieszkańców oraz polepszenia warunków środowiska w mieście; w 2021 r. w ramach projektu, m.in. zagospodarowano ogród w Przedszkolu nr 74, zagospodarowano teren przyszkolny w Szkole Podstawowej nr 11, zorganizowano w 5 przedszkolach 15 ekodemonstratorów (element lub urządzenie wykonane z materiałów naturalnych), wykonano 2 ogrody pływające na terenie parku K. Marcinkowskiego oraz Parku Podolany im. prof. L. Bergera oraz zrealizowano pilotażowe działanie „Sezon ogródkowy – spotkajmy się na działkach”, w które włączyły się 2 rodzinne ogrody działkowe (ROD) znajdujące się na Łazarzu (ROD im. O. Kopczyńskiego oraz ROD im. M. Curie-Skłodowskiej); projekt zakończy się w 2022 r.;
 • „On Board_Connecting cities through Education” – projekt realizowany przez Miasto Poznań wspólnie z jeżyckimi szkołami podstawowymi nr: 23, 36, 71, Radą Osiedla Jeżyce, Politechniką Poznańską oraz EduLab (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego); celem projektu było utworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji, angażowanie ich w działania proedukacyjne oraz nabycie przez uczennice i uczniów nowoczesnych umiejętności, przy dodatkowym wsparciu wdrożonych innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, w tym również technologii i narzędzi cyfrowych; projekt został zakończony w 2021 r.;
 • „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” – ma on na celu podniesienie jakości kształcenia i poprawę warunków kształcenia zawodowego; w ramach projektu wykonano całość prac projektowych i budowlanych, a także zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne; projekt zakończy się w 2022 r.;
 • „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy” – projekt, którego partnerem wiodącym była EDU-PASJA Sp. z o.o., zrealizował Zespół Szkół Samochodowych; w efekcie 40 uczniów zdobyło dodatkowe kompetencje w zakresie lakiernictwa samochodowego oraz doświadczenie zawodowe poprzez odbycie staży/praktyk zawodowych u przedsiębiorców/pracodawców z branży motoryzacyjnej; projekt został zakończony w 2021 r.;
 • „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy” – w efekcie przygotowano i doposażono pracownie zawodowe oraz pracownię doradztwa zawodowego, 30 uczennic i uczniów odbyło staż zawodowy oraz wzięło udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, 4 nauczycieli kształcenia zawodowego ukończyło studia podyplomowe i uzyskało nowe kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania inwestycjami budowlanymi; ponadto uczennice i uczniowie zostali zatrudnieni w wiodącej firmie z branży budowlanej; projekt zakończył się w 2021 r.;
 • „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23; w efekcie wyposażono pracownie przedmiotowe, przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczennic i uczniów z matematyki i informatyki; zrealizowano część szkoleń dla rady pedagogicznej oraz rozpoczęto realizację studiów i kursów dla nauczycielek i nauczycieli; projekt zakończy się w 2023 r.;
 • „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań” – celem projektu jest zwiększenie kompetencji jego uczestniczek i uczestników, a także rozwój kompetencji kadry prowadzącej kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez przeprowadzenie szkoleń i egzaminów dla ww. grupy docelowej; projekt zakończy się w 2022 r.;
 • „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu” – celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczennic i uczniów Technikum Elektroniczno-Mechanicznego poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 130 uczennic i uczniów, podniesienie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 12 nauczycielek i nauczycieli; projekt zakończy się w 2022 r.
 • „Droga do nowoczesnej szkoły – kształcenie kadry pedagogicznej” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, w efekcie którego 11 nauczycielek i nauczycieli miało możliwość zdobycia wiedzy metodycznej i podniesienia swoich kompetencji językowych na kursach, które odbyły się w różnych częściach Europy; projekt zakończony w 2021 r.;
 • „All disease begins in the gut – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, mający na celu poszerzenie wiedzy nt. probiotyków, fermentacji i zdrowego odżywiania wśród młodzieży;
 • „It’s our world – take care of it” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, mający na celu poszerzenie wiedzy nt. zmian klimatu, ochrony środowiska, czystej energii wśród uczennic i uczniów oraz zwrócenie uwagi na problem równości płci i eliminacji głodu;
 • „Are we really social with social media” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, mający na celu poszerzenie wiedzy nt. negatywnego, nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych i telefonów komórkowych wśród młodzieży oraz zwrócenie uwagi na zdrowe alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez uczennice i uczniów;
 • „Together With Arts” – projekt artystyczny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2;
 • „Get Plugged To Rural Life” – projekt społeczno-geograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2;
 • „Save your environment, save your future” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23, mający na celu uwrażliwienie uczennic i uczniów, rodziców oraz nauczycielek i nauczycieli na kwestie ochrony środowiska oraz wskazanie uczennicom i uczniom różnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, a także gier i zabaw zespołowych, które mają przeciwdziałać samotności oraz wyobcowaniu wśród najmłodszych dzieci;
 • „Kultura w małych rękach” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 58, mający na celu poznanie przez uczennice i uczniów innych kultur i historii krajów partnerskich, upowszechnianie kultury polskiej oraz lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób możemy zachować nasze dziedzictwo kulturowe;
 • „Code for the Environment” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 77;
 • HOPE (Hopeful youth, Open-minded people, Practical actions, Ethical approach) – projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące; projekt kładzie nacisk na aktywną i etyczną postawę wobec współczesnych problemów, m.in. związanych ze sztuczną inteligencją, wpływem człowieka na środowisko, fake newsami i zagrożeniami dla demokracji, turystyką i jej wpływem na dziedzictwo kulturowe.

Inne ważne wydarzenia i inicjatywy edukacyjne

W maju 2021 r. odbyła się XXV edycja Targów Edukacyjnych pod hasłem „Uwaga Edukacja”. Było to dwudniowe wydarzenie, po raz pierwszy zorganizowane w formie online, skierowane do młodych osób poszukujących drogi zawodowej, rodziców zaangażowanych w edukację swoich dzieci oraz kadry pedagogicznej chcącej rozwijać swoje kompetencje zawodowe. W programie Targów, poza wirtualnymi stoiskami z ofertą placówek i instytucji edukacyjnych, znajdowały się konferencje, webinaria, szkolenia e-learningowe, panele dyskusyjne.

Poznańskie przedszkola i szkoły, podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 r. zorganizowały Drzwi Otwarte. Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 spowodowały, że większość placówek zdecydowała się przenieść wydarzenie do Internetu. Zorganizowanie Drzwi Otwartych w nowej formie online, podobnie jak forma bezpośredniego poznania szkoły czy przedszkola, umożliwiało zapoznanie się ze specyfiką danej placówki, profilami klas oraz charakterystyką prowadzonych działań edukacyjnych.

Miasto Poznań w celu poszerzania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień w latach 2021-2022 realizowało 3. edycję projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”, skierowanego do uczennic i uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz z klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych. W projekcie bierze udział 58 szkół, działaniami objęto 303 klasy oraz 6589 uczennic i uczniów. W ramach 3. edycji projektu odbyły się takie wydarzenia, jak: 5 webinariów dla uczennic i uczniów, emisja 5 odcinków mini serialu psychologicznego „Po drugiej stronie lustra”, 2 webinary dla rodziców i opiekunów „Oblicza uzależnień wśród dzieci i młodzieży” oraz „Konsekwencje uzależnień dzieci i młodzieży” zorganizowane we współpracy z SWPS, konferencja online „Gra w uzależnienia – wchodzisz? – przegrywasz!” zorganizowana dla grona pedagogicznego, wychowawców, koordynatorów projektu w szkołach, 2 edycje szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień dzieci i młodzieży.

Społeczność pedagogiczna oraz uczniowska poznańskich szkół wzięła udział w zorganizowanej przez Miasto Poznań konferencji „Poznańskie Szkoły Przeciw Dyskryminacji”, podczas której m.in. rozmawiano na temat zajęć antydyskryminacyjnych organizowanych w poznańskich szkołach, a kilka poznańskich szkół podzieliło się swoimi doświadczeniami z organizowania tego typu zajęć.

W 2021 r. w szkołach zrealizowano 42 projekty wybrane w 4. edycji konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, umożliwiającego poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów.

Projekt „Aleja gwiazd – poezja, piosenka, film”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich

Na zdjęciu aranżacja sceny, na ścianie ciemne tło, a na nim napis białymi literami Aleja Gwiazd. Na wprost stoją dwie dziewczyny z kartkami w dłoni, jedna z nich trzyma też mikrofon

arch. UMP

Więcej informacji nt. konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich” oraz innych inicjatyw młodzieżowych zawarto w rozdziale Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu.