Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej.

Wodociągi i kanalizacja

Zużycie wody z wodociągów w 2020 r. wyniosło 31,8 mln m3 (rok wcześniej 32,9 mln m3), w tym 23,5 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 44 m3 wody.

Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA (Aquanet) była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm.

Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w 2 podstawowych dla Poznania oczyszczalniach:

 • Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) w Koziegłowach;
 • Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ) przy ul. Serbskiej.

Łączna ilość ścieków oczyszczonych przez poznańskie oczyszczalnie wyniosła 49,2 tys. m3/rok.


Inwestycje i remonty w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Poznaniu

W 2017 r. spółka Aquanet podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” – etap VI (całkowita wartość – 489,6 tys. zł), w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem projektu jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej 14,2 tys. os. Do końca 2020 r. spółka zrealizowała 62% projektu, który ma być zakończony w 2023 r.

W 2020 r. spółka Aquanet prowadziła prace inwestycyjno-remontowe w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zasobów wodnych. Realizowano m.in.:

 • prace wodociągowo-kanalizacyjne m.in. w rejonie ul. Ostrowskiej oraz na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki (14,9 mln zł);
 • budowę kanalizacji sanitarnej na terenie os. Szczepankowo (8,2 mln zł);
 • montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków (5,3 mln zł);
 • modernizację kolektora prawobrzeżnego (4,4 mln zł).

Łączna wartość zrealizowanych w 2020 r. prac inwestycyjnych w Poznaniu wyniosła 132,5 mln zł (rok wcześniej 168,9 mln zł).

Współpraca zagraniczna Aquanetu

Projekt REWAISE – REsilient WAter for Smart Economy pozyskał dofinansowanie ramach konkursu Horizon, organizowanego przez Komisję Europejską. W dwuetapowym konkursie międzynarodowy projekt, dla którego jednym z liderów była spółka Aquanet, znalazł się w gronie 5 zwycięzców (na 68 startujących). Projekt został przygotowany wspólnie z blisko 30 podmiotami m.in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji. REWAISE otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 mln euro, w tym 1 mln euro będzie przeznaczony na cele poznańskiej spółki. Projekt dotyczy m.in. odzysku cennych surowców z osadów odwodnionych. Zakończenie projektu planowane jest na 2025 r.

Projekt SIREN – Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater dotyczy gospodarki osadowo-odciekowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Partnerami projektu są Norwegian Institute for Water Research i Vestfjorden Avløpsselskap. Całkowity koszt po stronie spółki Aquanet to 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 750 tys. zł. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 2023 r.

Projekt SNIT- Shortcut NITrification in activated sludge process treating domestic wastewater – key technology for low-carbon and clean wastewater treatment dotyczy zmian technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. Partnerem jest norweska firma Aquateam COWI AS. Wkład spółki Aquanet wyniesie 1,9 mln zł, przy czym dofinansowanie zewnętrzne obejmie 430 tys. zł. Projekt zakończy się w 2023 r.

Spółka Aquanet bierze udział w międzynarodowych badaniach porównawczych (European Benchmarking Co-operation), w ramach których monitorowane są wskaźniki, które umożliwiają wyodrębnienie obszarów, obiektów czy procesów odbiegających swoim poziomem od uzyskiwanych w innych przedsiębiorstwach o tym samym profilu działalności. Pozwala to na skuteczną długookresową poprawę efektywności działania w różnych obszarach gospodarki wodnej.

Energia elektryczna

W 2019 r. (najnowsze dane GUS) do sieci elektrycznej podłączonych było 274,7 tys. poznańskich gospodarstw domowych, czyli o 2,9 tys. więcej niż rok wcześniej.

O 0,7 GWh wzrosło także roczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, osiągając poziom 487,8 GWh. Roczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 osobę wyniosło więc 910,4 kWh.

Inwestycje i modernizacje w sieci energetycznej w Poznaniu

W 2020 r. Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu realizowała Program poprawy niezawodności pracy sieci oraz ciągłości zasilania, w ramach którego m.in.:

 • modernizowano ciągi liniowe średniego napięcia w zakresie kompleksowej modernizacji całych odcinków linii łącznie z montażem łączników sterowanych zdalnie;
 • likwidowano zagrożenia zwarciowe w sieci średniego napięcia;
 • prowadzono prace w celu zwiększenia automatyzacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;
 • realizowano program likwidacji sieci 6kV, którego celem było zmniejszenie nakładów na eksploatację ponad 50-letniej awaryjnej sieci 6 kV; był to kolejny etap realizacji projektu modernizacyjnego, którego zakończenie planowane jest na 2022 r.

Enea Operator Sp. z o.o. rozpoczęła budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze Poznania. W rezultacie wkrótce powstanie 109 punktów ładowania zainstalowanych w kilkudziesięciu lokalizacjach.

Rozpoczęły się także prace nad projektem „Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Poznania”, który ma na celu zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Sieć ciepłownicza

Dostęp do sieci ciepłowniczej na terenie Poznania zapewnia Veolia Energia Poznań SA, należąca do francuskiej grupy kapitałowej Veolia Environnement.

Na koniec 2020 r. długość sieci ciepłowniczej wynosiła 571,5 km i wzrosła w ciągu roku o 13,3 km. W 2020 r. spółka wyprodukowała 6 102 GJ energii cieplnej, tj. o 381 GJ mniej niż rok wcześniej.

Nowe podłączenia do sieci cieplnej w Poznaniu w 2020 r.

Rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego w Poznaniu jest realizowany poprzez budowę i rozbudowę sieci cieplnych na obszarach silnie zurbanizowanych, umożliwiając włączenia zarówno nowo powstających budynków, jak również obiektów istniejących, posiadających własne źródła ogrzewania. Obecnie główne obszary inwestowania to Jeżyce, Wilda oraz centrum Poznania, które objęte są realizowanym od 2018 r. programem KAWKA BIS. W 2020 r. w ramach ww. programu oraz innych programów niskoemisyjnych Veolia Energia Poznań podłączyła 22 budynki o mocy około 3,55 MW.

W ramach współpracy z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi podczas rewitalizacji ulicy Wierzbięcice dokonywana była wymiana istniejących lub budowa nowych sieci ciepłowniczych.

W 2020 r. zawarto 141 umów dotyczących dostaw ciepła z miejskiej sieci cieplnej na łączną moc około 56 MW oraz 60 umów na łączną moc 7,6 MW w ramach projektu likwidacji węzłów grupowych.

Kontynuowano program rozbudowy sieci cieplnych w nowych, oddalonych od istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, obszarach, takich jak ulice Wieruszowska, Dmowskiego/Krauthofera. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program KAWKA BIS

Miasto Poznań we współpracy z firmą Veolia Energia Poznań SA w ramach programu KAWKA BIS, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, kontynuowało podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków opalanych paliwem stałym.

Na program KAWKA BIS w 2020 r. wydatkowano z budżetu Miasta Poznania 6,9 mln zł. Łącznie zrealizowano 426 wniosków.W 2020 r. w ramach programu:

 • zlikwidowano 799 pieców;
 • zmodernizowano 577 lokali;
 • zaoszczędzono 2,7 tys. ton opału stałego;
 • zredukowano emisję PM10 o 22,7 t/rok;
 • zredukowano emisję B(a)P o 16,1 kg/rok.
Program Green Poznań

Celem programu Green Poznań, realizowanego we współpracy z firmą Veolia,  było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez m.in. podłączenie budynków do ciepła systemowego. W 2020 r. do cieplika miejskiego podłączono 8 budynków miejskich zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych o mocy ok. 2,0 MW.

Gazownictwo

Dostawcą paliwa gazowego dla poznańskich gospodarstw domowych oraz przemysłu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Poznań, obsługująca 179,1 tys. odbiorców, w tym 177,6 tys. odbiorców indywidualnych.

W 2020 r. spółka sprzedała 210,7 mln m3 gazu, tj. o 6,3 mln m3 mniej w porównaniu z 2019 r. Blisko 55% gazu w mieście zużywają odbiorcy przemysłowi, a ponad 45% – gospodarstwa domowe. Do miejskiej sieci gazowej podłączonych jest 83% osób mieszkających w Poznaniu.

Rozbudowa sieci gazowej w 2020 r. była realizowana m.in. w rejonie ulic: Darzyborskiej, Rubież, Kopcowej, Golęczewskiej, Naramowickiej, Pszczyńskiej, Jaśkowiaka, Chrzanowskiej. Sieć zmodernizowano m.in. przy ulicach: Gostyńskiej, Łozowej, Langiewicza, Szpitalnej, Taczaka.