Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Przestępczość       
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,4 12,6 94,0
kryminalnych 11,2 10,7 95,5
gospodarczych 1,4 1,2 85,7
drogowych 0,4 0,4 100,0
innych 0,4 0,3 75,0
Liczba wypadków drogowych 896 864 96,4
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 069 1 022 95,6
zabitych na miejscu 8 13 162,5
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 54,4 58,3 ↑ o 3,8%
Działalność straży pożarnej      
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: 5 214 5 216 100,0
pożarów 1 171 1 507 128,7
miejscowych zagrożeń 3 027 2 737 90,4
fałszywych alarmów 1 016 972 95,7
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania      
Wnioski złożone do kolegium ds. wykroczeń/sądu w tys. 3,5 5,6 160,0
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. 44,3 43,2 97,5
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł 4,1 4,1 100,0
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. 12,2 11,9 97,5
Liczba wylegitymowanych osób w tys. 61,4 60,1 97,9
Liczba zatrzymanych osób 18 20 111,1
Liczba usuniętych wraków samochodowych 1 013 1 214 119,8
Liczba osób skierowanych do Izby Wytrzeźwień 1 670 1 514 90,7
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys. 9,9 8,5 85,9
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys. 16,6 17,8 107,2

Źródło: UMP, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu