W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 21,2 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej.

Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań:

  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę 7,7 mln zł w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala sfinansowano: remont w Poradni Okulistycznej oraz Pracowni Serologii, podjazdu i schodów przy wejściu do budynku C oraz tarasu ze stopniami przy wejściu do budynku patomorfologii; wymianę sufitów podwieszanych i oświetlenia na energooszczędne, podłóg w korytarzu Oddziału Neurologii, w korytarzu i holu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych oraz wykładziny podłogowej w szatni, przeciwpożarowych drzwi wejściowych na oddziałach szpitalnych, 2 agregatów wody lodowej; pomalowanie pomieszczeń szpitala; montaż i uruchomienie drzwi; modernizację hydroforni przeciwpożarowej, układów odsalania kotłów, systemu sygnalizacji pożaru; zabudowanie bocznej zatoki korytarza w budynku D; upgrade systemu endobase dla endoskopii przewodu pokarmowego, dokumentację projektową na remont sali wykładowej. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: aparat echokardiograficzny i sternotom dla Oddziału Kardiochirurgii, aparat do operacji zaćmy dla Oddziału Okulistyki, angiograf dla Pracowni Serca, myjkodezynfekator dla IOM-u, system mikrofalowej ablacji tkanek dla oddziałów chirurgicznych, defibrylator dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, sprzęt objęty umową leasingu
  • Szpital Miejski im. F. Raszei – za kwotę 7,1 mln zł zakupiono: cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii, mobilny aparat RTG cyfrowy, aparat RTG cyfrowy do zdjęć płucnokostnych, stacje diagnostyczne, kliniczny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z 3 głowicami, tomograf komputerowy dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, videolaryngoskop intubacyjny, sprężarkę śrubowo-zespołową dla centralnego zaopatrywania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych w sprężone powietrze, 2 scentralizowane systemy MONAKO do monitorowania i nadzoru okołoporodowego, koblację wspomagającą chirurgię bezdechu sennego i chrapania, myjkę do obuwia dla bloku operacyjnego, narzędzia laryngologiczne, 4 kardiotokografy oraz głowicę USG endowaginalną do badań patologii ciąży, polisomnograf, laser do rozbijania kamieni w śliniankach, respirator dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, zestaw narzędzi laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii, kardiotokograf dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, wózek do mycia narzędzi dla Centralnej Sterylizacji, sprzęt objęty umową leasingu
  • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych – za kwotę 1,4 mln zł zakupiono: stanowiska do przeprowadzania prób wysiłkowych, systemy holterowskie, defibrylator oraz aparat USG dla Poradni Kardiologicznej, wyposażenie sterylizatorni, aparaty EKG, wyposażenie Poradni Okulistycznej, EEG dla Poradni Neurologicznej, aparat USG dla Poradni Chirurgii Naczyniowej, głowicę urologiczną rektalną, sprzęt objęty umową leasingu
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – wydatki na kwotę 313 tys. zł obejmowały przygotowanie postępowania przetargowego i usługę inwestora zastępczego do rozbudowy budynku głównego o nowe skrzydło przy ul. Mogileńskiej. Zmodernizowano sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz pomieszczenia serwerowni i klimatyzację, zamontowano i skonfigurowano system zewnętrzny i wewnętrzny

Miasto Poznań wsparło także funkcjonowanie szpitali klinicznych. W 2019 r. przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 4,7 mln zł na inwestycje w następujących placówkach prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego:

  • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego – rozbudowa Hospicjum Palium, rozbudowa Oddziału Okulistyki wraz z Blokiem Operacyjnym i poradniami okulistycznymi (przy ul. Szamarzewskiego), zakup egzoskopu dla Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
  • Szpital Kliniczny im. W. Degi – zakup urządzenia do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz systemu do oceny skoliozy z zastosowaniem obrazowania ultradźwiękowego 3-D (scoliosan)
  • Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego – zakup sprzętu ASSR do audiologii

W 2019 r. zakończono dostawę infrastruktury informatycznej oraz świadczono usługę transmisji danych i usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „EDM – Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.