Do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. wpłynęło 3 479 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano w tym zakresie 2 958 decyzji.

Obsługa ruchu budowlanego dotyczy zagospodarowania przestrzennego i obejmuje:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • nadzór nad plastycznymi przekształceniami miasta.

Ponadto dotyczy spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianej prawem budowlanym, w tym:

 • wydawanie pozwoleń na budowę,
 • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na realizacje inwestycji infrastrukturalnych,

Zmiany organizacyjne i funkcjonalne w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej

W 2018 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania utworzone zostało stanowisko koordynatora ds. Dostępności Przestrzeni Publicznej, zajmującego się monitorowaniem inwestycji miejskich w przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jak również współpracą z podmiotami prawnymi i osobami prywatnymi realizującymi projekty w zakresie przestrzeni publicznej.

Od 2018 r. inwestorzy mogą korzystać z doradztwa prawno-budowlanego dla inwestora w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

W związku z obowiązywaniem od 22 sierpnia 2018 r. nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Wydział Urbanistyki i Architektury przejął zadania dotyczące wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.

W zakresie spraw zagospodarowania przestrzennego i architektoniczno-budowlanych wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. 33,5 tys. pism i wniosków.

W 2018 r. utrzymano wysoką jakość pod względem terminowości prowadzonych postępowań, jak i liczby wydawanych pozytywnych rozstrzygnięć kończących postępowania. Podjęte działania i uzyskane wyniki pozwoliły na zajęcie drugi raz z rzędu przez Miasto Poznań 1. miejsca w „Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom” prowadzonym przez Związek Firm Deweloperskich (VIII edycja rankingu promującego miasta, które wyróżniają się sprawną i dobrze działającą administracją).

Działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej 

Działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej Miasta dotyczy lokalizacji i wydawania inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji, a w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej m.in. obejmowała:

 • wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,
 • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,
 • rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji czynności z zakresu zagospodarowania przestrzennego dotyczyły:

 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
 • udzielenia stosownej informacji.

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego, której celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki.

Decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, gdy m.in.:

 • nieruchomość, której ma dotyczyć decyzja, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • w sąsiedztwie działki istnieje zabudowa, dostępna z tej samej drogi publicznej, która pozwoli na określenie parametrów nowej zabudowy działki,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla realizowanego zamierzenia.

W 2018 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania 1 328 wniosków o ustalenie warunków zabudowy.

Wydanych zostało 976 decyzji o warunkach zabudowy.

Wykaz wszczętych postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Decyzje o ustaleniu celu publicznego

Inwestycja celu publicznego może zostać przeprowadzona na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w oparciu o wydaną na wniosek inwestora decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Treść decyzji celu publicznego obejmuje szczegóły dotyczące:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
 • dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych,
 • linii rozgraniczających teren danej inwestycji.

W 2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 359 wniosków o ustalenie lokalizacji celu publicznego, wydano w tym zakresie 313 decyzji.

Wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Wykaz wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Opinie urbanistyczne

W 2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 3 780 wniosków o wydanie opinii urbanistycznej w sprawie przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji lokalizacyjnych:

 • warunki zabudowy: 110 dni,
 • lokalizacja inwestycji celu publicznego: 53 dni.

Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy został utrzymany na ubiegłorocznym poziomie. Średnia wynosząca 110 dni, wynika z faktu, iż są to sprawy szczególnie skomplikowane. Ustalenie warunków zabudowy każdorazowo musi być poprzedzone zebraniem obszernego materiału dowodowego, przeprowadzeniem analizy urbanistycznej oraz dokonaniem wielu uzgodnień projektu decyzji z innymi organami.

Sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej należało wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

Zgodnie z przepisami prawa, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia, albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej (art.29 i art.30 ust.1).

Pozwolenia na budowę

Ustalenie możliwości lokalizacji obiektu budowlanego na konkretnej nieruchomości czy nieruchomościach, przeprowadzenie określonych robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę określa decyzja pozwolenia na budowę.

Szczegółowe zasady postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych określone są w rozdziale 4 Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami).

Do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. wpłynęło 3 479 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano w tym zakresie  2 958 decyzji.

676 pozwoleń na budowę wydano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a 566 pozwoleń na budowę na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia robót budowlanych

Obowiązujące Prawo budowlane określa postępowanie w sprawie budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 29, art. 29a, art. 30, 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zm.). W ustawie znajduje się wykaz budowli i robot budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego (rozdział 4):

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany, przydomowe ganki oraz oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 
  może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Natomiast art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego wskazuje, które budowle i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

W 2018 r. w Poznaniu wpłynęło 1 713 zgłoszeń robot budowlanych, dla 826 wydano zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia.

Estetyka w przestrzeni miejskiej

Działania w zakresie estetyki miasta podejmowane w Poznaniu w 2018 r. obejmowały:

 • System Informacji Miejskiej – w 2018 r. zrealizowane zostało:
  • oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada,
  • oznakowanie prowadzonych przez Miasto inwestycji,
  • wymieniono tzw. formatki z oznakowaniem nowych linii,
  • zaprojektowano i wykonano 2 prototypy słupka przystankowego.                                    Nowy System Informacji Miejskiej integruje sposób oznakowywania wszystkich elementów infrastruktury w przestrzeni oraz wnosi nową, świeżą jakość odpowiadającą współczesnym trendom,
 • elementy infrastruktury i Katalog Mebli Miejskich – we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego dokonano ewaluacji w zakresie Podstawowych wytycznych dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego proponując jednocześnie zmiany w dokumencie. Skorygowany dokument został przyjęty w maju 2018 r. Jednocześnie prowadzone były prace nad aktualizacją Katalogu Mebli Miejskich. Zaktualizowany Katalog został przyjęty przez Zespół ds. Ładu Przestrzennego i Estetyki w lutym 2018 r. Korekta tych dokumentów pozwala na stosowanie rozwiązań bardziej estetycznych, funkcjonalnych i łatwiejszych w utrzymaniu,
 • opiniowanie projektów dotyczących przestrzeni publicznej pod kątem rozwiązań przestrzenno-estetycznych –  w związku z przyjętą procedurą wszystkie projekty zmian przestrzenno-estetycznych w ramach pasa drogowego opiniowanie są przez Zespół Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta. W 2018 r. zaopiniowano ponad 100 projektów różnej rangi (od projektu chodników po duże projekty przestrzenne). Opiniowanie projektów i wpływ na docelowe rozwiązania przestrzenno-estetyczne przestrzeń pozwala bardziej przyjazne dla mieszkańców zagospodarowanie miejskiej przestrzeni publicznej,
 • działania porządkujące chaos reklamowy –  w związku z przyjęciem przez Sejm RP tzw. ustawy krajobrazowej kontynuowano pracę nad zapisami do uchwały krajobrazowej, po upublicznieniu propozycji zapisów do uchwały w listopadzie 2017 r. i trzymiesięcznym okresie zbierania uwag, propozycji, komentarzy do zaproponowanych rozwiązań (listopad 2017 – luty 2018 r.). Podjęto działania w zakresie porządkowania przestrzeni, w tym w usunięciu meganośników reklamowych na pl. Dworcowym i al. Marcinkowskiego. Planowane jest opracowanie precyzyjnych zasad obecności reklam w przestrzeni,
 • opiniowanie estetyki letnich ogródków gastronomicznych – zgodnie z przyjętymi w 2015 r. wytycznymi dla letnich ogródków gastronomicznych (stoliki i krzesła bezpośrednio na chodniku, małe parasole z obrendowaniem jedynie na lambrekinach, brak ogrodzeń, niewielka ilość zieleni dekoracyjnej) w 2018 r. zaopiniowano estetykę 173 ogródków. Przygotowano także wytyczne dla ogródków gastronomicznych w przystępnej formie.