W 2023 r. Miasto kontynuowało umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Poznania, zawarte w 2022 r. z wykonawcami wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego.

Rok 2023 był drugim z rzędu, w którym Miasto samodzielnie prowadziło zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W ramach umów odebrane odpady zmieszane przekazywane były do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, a bioodpady (w tym drzewka świąteczne) oraz odpady wystawkowe do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. (ZZO). Prowadzono również odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło). Odpady te były przekazywane przez wykonawców do zagospodarowania w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

W 2023 r. w miejskiej aplikacji Smart City Poznań uruchomiony został moduł odpadowy (tym samym zastąpiona została aplikacja „Wywozik”). Najważniejszą funkcjonalnością nowego modułu aplikacji są harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych nieruchomości.

Harmonogramy odbioru odpadów w Smart City Poznań

moduł odpadowy

Źródło: UMP

Poznań został laureatem konkursu Eco-Miasto zorganizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa oraz Ambasadę Francji za system gospodarowania odpadami w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Miasto zajęło I miejsce w kategorii „Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym”. Poznań otrzymał także tytuł Europejskiego Lidera Partnerstwa Publiczno-Prywatnego za modelowy projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” oraz zasługi na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Poznań zajął pierwsze miejsce w konkursie o tytuł Eco-Miasta 2023

eko miasto1

eko miasto 2
Źródło: UMP

W 2023 r. wytworzono łącznie 235,1 tys. ton odpadów, w tym 130,1 tys. ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W zakresie surowców wtórnych z terenu miasta – także przy wykorzystaniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zebrano łącznie 49,2 tys. ton, w tym 17,8 tys. ton makulatury, 13,6 tys. ton szkła, 14,9 tys. ton tworzyw sztucznych oraz 0,8 tys. ton metali.

W 2023 r. do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), dostarczono 210,0 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, z których wyprodukowano 563 650 GJ energii cieplnej.  Energia cieplna produkowana przez ITPOK była wykorzystywana, za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, do ogrzewania poznańskich osiedli mieszkaniowych. W 2023 r. spalarnia wytworzyła także 107 535 MWh energii elektrycznej.

Dzięki ciepłu wyprodukowanemu w ITPOK-u, VEOLIA Energia Poznań S.A. zaoszczędziła 27 993 Mg węgla potrzebnego do zasilania kotłów produkujących energię, zmniejszając o 50 389 Mg emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Składowiskiem odpadów w Suchym Lesie zarządzała spółka miejska – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. (ZZO). Spółka zarządzała składowiskiem odpadów, rekultywacją terenów składowiska, oczyszczalnią odcieków składowiskowych, elektrociepłownią biogazową i Biokompostownią. W 2023 r. w trakcie rekultywacji znajdowała się kwatera S-1, natomiast od listopada 2020 r. eksploatowana jest kwatera S-2A. Wypełnienie składowiska w Suchym Lesie wynosiło 91,9%.

Na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie funkcjonowała elektrociepłownia biogazowa, w której wykorzystywany był biogaz powstający na kwaterach składowania odpadów. W 2023 r. w Biokompostowni wyprodukowano 2413 MW energii elektrycznej. Masa bioodpadów (odpady kuchenne i odpady zielone) zagospodarowana w Biokompostowni wyniosła 39 876 Mg.

W 2023 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. dokończył przebudowę i modernizację instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego. W rezultacie uruchomiono nową instalację biogazową o łącznej mocy elektrycznej 499 kW.

W ramach miejskiego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w 2023 r. w trzech PSZOK-ach zebrano 11 783 tony odpadów, a do Mobilnego PSZOK-u (tzw. „Gratowozu”) przyjęto 6,6 ton odpadów problemowych. Z terenu Poznania ZZO zebrał łącznie: 10,9 tys. ton odpadów wielkogabarytowych, 39,9 tys. ton odpadów biodegradowalnych, 2,9 tys. ton odpadów budowlanych, 478 ton opon, 774 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 40 ton przeterminowanych leków. We wszystkich PSZOK-ach uruchomiono punkty „Drugie życie rzeczy”, do których mieszkańcy mogli bezpłatnie dostarczać przedmioty, które są sprawne, nieuszkodzone, czyste oraz które nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Wrzesińskiej 12 przeszedł renowację

Gratowóz

Źródło: UMP
Obok kontenerów, do których można wrzucać papier, szkło czy rzeczy wielkogabarytowych znajduje się punkt “Drugie życie”

drugie życie rzeczy

Źródło: UMP

Realizowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021–2032”, zawierający nową formułę wsparcia mieszkańców w bezpłatnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w 2023 r. usunięto 149,0 ton tego typu wyrobów.

W 2022 r. (najnowsze dostępne dane) poznańskie zakłady przemysłowe wytworzyły 425,9 tys. ton odpadów z sektora gospodarczego. Oznacza to, że na 1 km2 powierzchni miasta przypadało 1,6 tys. ton odpadów. Odpady te nie stanowią obecnie poważniejszego zagrożenia dla środowiska. Ponad 90% odpadów przemysłowych jest wywożonych i przetwarzanych poza Poznaniem, gdzie są poddawane procesom odzysku (materiałowego lub energetycznego) lub unieszkodliwieniu.