Najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (12 tys. zł), przemysł (8,9 tys. zł), handel i naprawa pojazdów samochodowych (7,6 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (5,1 tys. zł) oraz administracja i działalność wspierająca (5,9 tys. zł).

Według danych GUS-u w 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Poznaniu wyniosło 8,2 tys. zł i było o 11% wyższe niż rok wcześniej.

Pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Poznań uplasował się na 5. miejscu wśród 18 miast wojewódzkich (za Krakowem, Katowicami, Warszawą i Gdańskiem).

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w 2023 r. średnia wysokość miesięcznego świadczenia emerytalno-rentowego pobieranego przez uprawnionych mieszkańców Poznania wyniosła 3,7 tys. zł. Średnia wysokość najczęściej pobieranego świadczenia, tj. emerytury, wyniosła 3,9 tys. zł, następnie renty rodzinnej – 3,3 tys. zł i renty z tytułu niezdolności do pracy – 2,1 tys. zł. W Poznaniu świadczenia emerytalno-rentowe pobierało 129 tys. osób, w tym 101,1 tys. to emeryci, 17,4 tys. osoby pobierające renty rodzinne i 5,1 tys. osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2023 r. średni wzrost miesięcznego świadczenia emerytalno-rentowego wyniósł 16,4%. Wysokość przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego stanowiła 45% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Poznaniu.