Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 2019/2020=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 112 115 102,7
prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0
prowadzonych przez inne podmioty 36 39 108,3
Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 404 40 976 101,4
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 32 961 33 115 100,5
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 443 7 861 105,6
Specjalne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
Liczba szkół 18 18 100,0
Liczba uczniów 1 002 1 003 100,1
Szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 155 156 100,7
liceów ogólnokształcących 77 78 101,3
zawodowych (łącznie branżowe szkoły I stopnia, technika, szkoły policealne) 78 78 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 996 43 378 100,9
w liceach ogólnokształcących 21 088 20 689 98,1
zawodowych (łącznie branżowe szkoły I stopnia, technika, szkoły policealne) 21 908 22 689 103,6
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży
Liczba szkół, z tego: 97 100 103,1
branżowych szkół I stopnia 15 15 100,0
liceów ogólnokształcących 54 57 105,6
techników 21 21 100,0
szkół policealnych 7 7 100,0
Liczba uczniów, z tego: 32 739 33 357 101,9
w branżowych szkołach I stopnia 2 460 2 564 104,2
w liceach ogólnokształcących 17 457 17 698 101,4
w technikach 12 273 12 384 100,9
w szkołach policealnych 549 711 129,5
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla dorosłych
Liczba szkół, z tego: 58 56 96,6
branżowych szkół II stopnia 6
liceów ogólnokształcących 23 21 91,3
szkół policealnych 35 29 82,9
Liczba uczniów, z tego: 10 257 10 016 97,7
w branżowych szkołach II stopnia 34
w liceach ogólnokształcących 3 631 2 991 82,4
w szkołach policealnych 6 626 6 991 105,5
Ponadpodstawowe szkoły dla młodzieży i dorosłych specjalne
Liczba szkół ogółem, z tego: 17 17 100,0
szkół przysposabiających do pracy 7 7 100,0
branżowych szkół I stopnia specjalnych 4 4 100,0
branżowych szkół II stopnia specjalnych 0
techników specjalnych 1 1 100,0
liceów ogólnokształcących specjalnych 4 4 100,0
szkół policealnych specjalnych 1 1 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 554 568 102,5
w szkołach przysposabiających do pracy 198 169 85,4
w branżowych szkołach I stopnia specjalnych 182 186 102,2
w branżowych szkołach II stopnia specjalnych 0
w technikach specjalnych 17 16 94,1
w liceach ogólnokształcących specjalnych 123 173 140,7
w szkołach policealnych specjalnych 34 24 70,6
Szkolnictwo wyższe 2018 2019 2018=100
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 25 23 92,0
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 17 15 88,2
Liczba studentów szkół wyższych ogółem, z tego: 104 088 102 164 98,2
na studiach stacjonarnych 68 931 67 240 97,5
na studiach niestacjonarnych 35 157 34 924 99,3
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące na kierunkach
pedagogicznych 7 496 6 201 82,7
językowych 8 488 8 429 99,3
społecznych 7 111 7 643 107,5
biznesu i administracji 20 405 20 355 99,8
prawnych 4 102 3 765 91,8
technologii teleinformacyjnych 4 692 5 286 112,7
inżynieryjno-technicznych 9 006 6 947 77,1
medycznych 9 911 10 272 103,6
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem, z tego: 27 470    
studiów stacjonarnych 18 131 16 894 93,2
studiów niestacjonarnych 9 339 8 167 87,5
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły studia na kierunkach
pedagogicznych 2 481 1 820 73,4
językowych 1 522 1 360 89,4
społecznych 1 435 1 320 92,0
biznesu i administracji 5 928 5 796 97,8
prawnych 702 664 94,6
technologii teleinformacyjnych 772 842 109,1
inżynieryjno-technicznych 2 893 2 548 88,1
medycznych 2 528 2 442 96,6
Źródło: UMP, GUS