Poznań posiada bogatą ofertę dla inwestorów w branżach priorytetowych.

Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy.

Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są:

 • produkcja zaawansowana technologicznie,
 • Business Process Outsourcing (BPO),
 • Shared Services Center (SSC),
 • badania i rozwój (B+R),
 • działalność kongresowo-wystawiennicza,
 • infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa.

Działania Miasta mają na celu uczynienie Poznania centrum wysokospecjalistycznych usług. Miasto wspiera także działanie inwestorów w podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej.

Instrumenty wsparcia inwestorów

Miasto oferuje podmiotom inwestującym w Poznaniu wsparcie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i projektu.

Do najczęściej stosowanych instrumentów i zachęt należą:

 • indywidualna obsługa kluczowych projektów – wsparcie project managera dedykowanego dla danego projektu inwestycyjnego,
 • udostępnienie informacji i danych potrzebnych inwestorowi, organizacja wizyty inwestora w Poznaniu,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności:
  • zebranie ofert nieruchomości/powierzchni biurowej spełniających wymogi inwestora,
  • wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców,
  • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego,
 • wsparcie w zakresie poszukiwania pracowników:
  • kreowanie pozytywnego wizerunku inwestora jako pracodawcy,
  • dystrybuowanie materiałów do lokalnych mediów oraz do mediów społecznościowych
  • wdrażanie niestandardowych rozwiązań w celu rekrutacji najlepszych pracowników, np. organizacja eventów, konkursów dla kandydatów na określone stanowiska,
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu:
  • pomoc w uzyskaniu grantów państwowych,
  • regularne spotkania w celu poznania potrzeb inwestorów i aktualnych wyzwań rynkowych,
  • angażowanie inwestorów w akcje CSR organizowane przez Miasto Poznań (np. Poznan Business Run),
  • dostosowanie transportu publicznego do potrzeb dużych pracodawców,
  • stypendia na staże dla studentów w poznańskich firmach,
 • dedykowane formy pomocy dla inwestorów, według potrzeb.

Projekty miejskie

Do przedsięwzięć realizowanych w 2018 r. w celu wzmocnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów należą m.in.:

 • „Niemiecki do Poznania” – program polegający na promocji języka niemieckiego,  powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez inwestorów, w szczególności z sektorów priorytetowych. Miasto utworzyło autorski, celowy program promocji języka niemieckiego wśród uczniów, którzy są na etapie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego. W ramach projektu przedstawiciele Miasta wzięli udział w Targach Edukacyjnych wraz z przedstawicielami: Goethe Institut, Stowarzyszenia nauczycieli języka niemieckiego oraz ZfA- Deutsche Auslandsschularbeit International (Instytucja powołana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec zajmująca się tworzeniem szkół niemieckich na całym świecie) oraz przedstawicielami firm zatrudniających pracowników ze znajomością języka niemieckiego, np. McKinsey & Company,
 • Program stypendialny – program dedykowany dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Poznania, stanowi wsparcie dla firm w zakresie organizacji staży i jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw mających siedzibę w Poznaniu. W 2018 r. z programu skorzystało 9 stypendystów,
 • „Tydzień BPO/SSC” – celem projektu było zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje branża SSC/BPO i zachęcenie ich do kształcenia na kierunkach ekonomicznych, informatycznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum. W Tydzień BPO/SSC zaangażowało się 17 firm, m.in: McKinsey & Company, Rockwool Global Business Services, Sii, Carl Zeiss, Egnyte, Franklin Templeton Investments oraz 8 szkół m.in.: XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a, XII LO, IX LO, Zespół Szkół Komunikacji,
 • „Polski Czempion” – Miasto zaangażowało się w program zorganizowany przez firmę PwC oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), zmierzający do wsparcia dużych firm z Poznania za granicą. Przeprowadzono m.in. specjalistyczne warsztaty, a na spotkaniach podejmowane były tematy związane z ekspansją zagraniczną firm, w tym dotyczące możliwości skorzystania z pomocy zagranicznych biur PAIH. Na warsztatach firmy wymieniały się także doświadczeniami i dobrymi praktykami.