W 2018 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych.

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim”, który skierowany był do osób młodych, poniżej 30 roku życia; w 2018 r. wsparciem objęto blisko 0,9 tys. osób – wszyscy beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy, a wybrane osoby otrzymały wsparcie w postaci szkolenia, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, czy bonów na zasiedlenie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER),
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim”, który dotyczył wsparcia oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia; wsparciem objęto 609 osób w zakresie pośrednictwa pracy (w tym skierowania na szkolenia, staże zawodowe i prace interwencyjne) lub wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – WRPO),
 • Aktywizacja i Integracja” – program w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, we współpracy z 2 ośrodkami pomocy społecznej,
 • Nadal chcę pracować” – celem Programu było wsparcie osób bezrobotnych posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej poprzez rozszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie ponownego zatrudnienia,
 • Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania” – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do 3 lat (Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Inne podmioty

W rozwiązywaniu problemów osób szukających pracy (także z niepełnosprawnością) włączały się w Poznaniu również inne instytucje czy organizacje pozarządowe, m.in. Biuro Pośrednictwa Pracy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Cykliczne targi pracy (oprócz PUP), przygotowywali m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, biura karier lub studenckie organizacje samorządowe poznańskich szkół wyższych.

Osoby poszukujące zatrudnienia oraz te, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadziły małe firmy, wspomagał także Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości świadczący usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Do zawodów deficytowych w 2018 r. w Poznaniu należały m. in.:

 • fizjoterapeuta,
 • nauczyciel przedszkola,
 • specjalista ds. administracji,
 • specjalista ds. rekrutacji pracowników,
 • specjalista ds. marketingu i handlu,
 • księgowy,
 • przedstawiciel handlowy,
 • opiekun osób starszych,
 • kucharz,
 • kelner,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • ślusarz,
 • mechanik,
 • stolarz,
 • lakiernik,
 • elektromonter.

Do zawodów nadwyżkowych w 2018 r. w Poznaniu należały m.in.:

 • nauczyciel szkoły podstawowej,
 • kaletnik,
 • rymarz,
 • introligator,
 • mechanik precyzyjny,
 • specjalista do spraw wychowania małego dziecka

14,6 mln zł przeznaczono na wypłatę zasiłków w 2018 r.; otrzymało je 5,6 tys. osób.

O 1,4% wzrosła w 2017 r. liczba pracujących w Poznaniu w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 345,5 tys. osób.

15,1 tys. ofert pracy w Poznaniu zamieścił Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2018 r., o 0,2 tys. mniej niż rok wcześniej.

5,2 tys. zarejestrowanych w PUP bezrobotnych z Poznania w ciągu roku podjęło pracę, a 1,0 tys. osób skierowano na szkolenie zawodowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych podejmowanych w 2017 r.

Ponadto PUP otrzymał nagrodę główną i tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych 2018” w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom. Kapituła konkursu doceniła działania realizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, oferującego kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności, a także dla czynnych przedsiębiorców z zakresu doradztwa w prowadzeniu własnej firmy, porad ekspertów otoczenia okołobiznesowego dla przyszłych przedsiębiorców i dla małych firm, organizację warsztatów, prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.