W 2022 r. ze świadczeń pomocy społecznej przekazanej przez MOPR skorzystało 13,7 tys. rodzin liczących blisko 19,9 tys. osób. Korzystanie ze świadczeń było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.

Grupa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w 2022 r. w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się o 2,1 tys. osób. Zmniejszył się także udział tych osób w ogólnej liczbie mieszkańców Poznania z 4,1% do 3,7%.

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia liczbę osób korzystających z pomocy społecznej w Poznaniu w latach 2001, 2005, 2010, 2015, 2020, 2021, 2022

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wykres do pobrania w xls

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu były:

  • długotrwała lub ciężka choroba (10,1 tys. osób);
  • ubóstwo (5,4 tys. osób);
  • niepełnosprawność (3,8 tys. osób);
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (3,7 tys. osób);
  • bezrobocie (2 tys. osób);
  • bezdomność (1,2 tys. osób);
  • potrzeba ochrony macierzyństwa (1,4 tys. osób).

Świadczenia pieniężne, w tym przekazywane potrzebującym w formie zasiłków stałych lub okresowych, jak również zasiłków celowych i w naturze, stanowiły ok. 36% wszystkich świadczeń. Pozostałą część wydatków, tj. 64%, stanowiły świadczenia rzeczowe, polegające na udzieleniu pomocy, m.in. w formie:

  • usług opiekuńczych (4,1 tys. rodzin);
  • schronienia (2,3 tys. rodzin);
  • posiłku, w tym w ramach rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (1,9 tys. rodzin liczących 5 tys. osób, w tym 3,5 tys. dzieci i młodzieży).

Udzielono także wsparcia w formie żywności 979 osobom w ramach rządowego programu pn. „Pomoc Żywnościowa 2014–2021 – Podprogram 2022”.

Ze wsparcia najczęściej korzystały rodziny jednoosobowe (10,6 tys. rodzin), stanowiące 77% wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz dwuosobowe (1,7 tys.), które stanowiły 12% rodzin wspieranych przez MOPR. Co trzecia rodzina korzystająca z pomocy społecznej (4,5 tys. rodzin) była rodziną emerytów lub rencistów. Rodziny z dziećmi (1,8 tys.) stanowiły 13% rodzin korzystających z pomocy, a rodziny niepełne (1 tys.) – 7,5%.

MOPR udzielił pomocy materialnej 866 rodzinom z Ukrainy (2,2 tys. osób), w tym 601 osobom w formie posiłku, 589 osobom w formie zasiłku okresowego, 523 osobom w formie zasiłku celowego. Doraźnie udzielono wsparcia w formie posiłków ok. 3,3 tys. uczniom (na okres pierwszych 60 dni). Ponadto zarejestrowano 450 postanowień sądu o ustanowieniu opieki tymczasowej nad 509 dziećmi z Ukrainy.