Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Opracowywana powinna być przynajmniej na rok budżetowy i 3 lata następne, gdzie w zakresie pierwszego roku prognozy powinna być zgodna z budżetem. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania została opracowana do 2045 r. w związku z tym, że jest to okres prognozy kwoty długu.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się planowanie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Jedną z jej części jest opracowywany pięcioletni program inwestycyjny.

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2022–2026, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł. Są to przede wszystkim zadania kluczowe służące realizacji 5 priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Miasto finansuje inwestycje środkami własnymi, ale również korzysta z kredytów oraz ze środków zagranicznych, w tym środków UE i innych źródeł zewnętrznych.

W ramach programu inwestycyjnego środkami zagranicznymi finansowane są kluczowe zadania Miasta, w tym m.in. takie projekty jak:

  • „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz budowa węzła Nowa Naramowicka;
  • „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”;
  • „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka–os. Lecha–rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”;
  • „Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.”;
  • „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”;
  • „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku”;
  • „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”.

Na wkład własny do projektów UE oraz inne zadania niedofinansowywane ze źródeł zewnętrznych Miasto w latach 2022–2027 planuje zaciągać kredyty na łączną wartość ponad 2,2 mld zł.

Całkowitą spłatę zaciągniętego długu planuje się do 2045 r.

W całym okresie prognozy saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), o którym mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełnia ustawowe wymagania oraz nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 wyżej wymienionej ustawy.
Szczegółowe informacje na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.