W roku szkolnym 2022/2023 Miasto Poznań było organem prowadzącym dla 356 szkół i placówek oświatowych. Ponadto w Poznaniu funkcjonowało także 521 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niesamorządowe (w tym dotowane przez Miasto Poznań), m.in. fundacje, organizacje wyznaniowe, oraz placówki niedotowane przez Miasto Poznań, a prowadzone przez m.in. organy administracji rządowej.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowało łącznie 877 szkół i placówek oświatowych.

Liczba szkół i placówek oświatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku szkolnym 2022/2023 w Poznaniu
Typ placówki Ogółem, w tym: prowadzone przez Miasto Poznań prowadzone przez inne podmioty
Łączna liczba placówek, w tym: 877 356 521
przedszkola, punkty przedszkolne 288 124 164
szkoły podstawowe 144 88 56
szkoły specjalne przysposabiające do pracy 7 6 1
branżowe szkoły I stopnia 21 18 3
branżowe szkoły II stopnia 6 6 0
licea ogólnokształcące 95 46 49
technika 24 18 6
szkoły policealne 80 25 55
Kolegium Pracowników Służb Społecznych 1 0 1
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży 1 1 0
placówki kształcenia zawodowego i/lub ustawicznego 125 1 124
placówki doskonalenia nauczycieli 16 0 16
poradnie psychologiczno-pedagogiczne 27 9 18
ogrody jordanowskie 2 2 0
młodzieżowe domy kultury 3 3 0
niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze (np. ogniska, w tym artystyczne, akademie) 11 0 11
Poznańska Szkoła Chóralna 1 1 0
szkoły muzyczne I stopnia (w tym ogólnokształcące) 5 2 3
szkoły muzyczne II stopnia (w tym ogólnokształcące) 3 1 2
liceum sztuk plastycznych 1 0 1
ogólnokształcąca szkoła baletowa 1 0 1
szkoła sztuki tańca 2 0 2
ośrodki: szkolne, wychowawcze, rewalidacyjne (w tym specjalne) 6 1 5
bursy 3 2 1
szkolne schroniska młodzieżowe 4 2 2
Źródło: : Opracowanie na podstawie danych z rejestru rspo.gov (stan na 22.02.2023 r.)

W 2022 r. z pomocy 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Poznań skorzystało ponad 14 tys. osób, którym udzielono ok. 24 tys. porad (w tym terapie, badania, konsultacje itd.). Najczęściej z porad korzystały dzieci i młodzież oraz rodzice. Wśród grup wspieranych byli również nauczyciele oraz uchodźcy z Ukrainy i Białorusi. Poradnie udzielały wsparcia przede wszystkim psychologicznego, pedagogicznego oraz logopedycznego: w formie badań, konsultacji, porad, terapii. Ponadto współpracowały z nauczycielami oraz licznymi instytucjami, prowadziły różnego rodzaju grupy wsparcia i sieci współpracy, rozszerzyły swoją działalność o nowe formy pomocy, pozyskały nowoczesny sprzęt do terapii, wdrażały nowoczesne metody pracy, jak również rozpowszechniały nowoczesne terapie.

Noclegi dla uczniów spoza Poznania zapewniały 4 internaty funkcjonujące przy szkołach oraz 3 bursy szkolne (w tym Państwowa Bursa Szkół Artystycznych). Dysponowały one 803 miejscami, z których w ciągu roku skorzystało 922 uczniów. Internaty i bursy poza noclegami umożliwiały uczniom angażowanie się w różnego rodzaju zajęcia. Ponadto funkcjonowały szkolne schroniska młodzieżowe.

W zajęciach oferowanych przez 3 młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Miasto Poznań, średnio w ciągu roku uczestniczyło ponad 2 tys. dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat. W domach klutury najwięcej osób uczestniczyło w zajęciach: plastycznych, tanecznych oraz muzycznych. W stałych zajęciach, jak również w dedykowanych warsztatach, uczestniczyły także dzieci z Ukrainy oraz Białorusi. Zarówno uczestnicy zajęć, jak i nauczyciele brali udział w ogólnopolskich konkursach (tanecznych, plastycznych, literackich), w których niejednokrotnie zdobywali najwyższe miejsca.

Przestrzeń do spędzania czasu (na placach zabaw, boiskach, terenach zielonych, siłowniach zewnętrznych) lub uczestniczenia w różnego rodzaju bezpłatnych stałych zajęciach zapewniał Zespół Ogrodów Jordanowskich, składający się z 2 placówek, które odwiedziło ok. 4–5 tys. osób. W ramach świetlicy, funkcjonującej w godzinach popołudniowych, Ogrody oferowały dzieciom i młodzieży zajęcia sportowe, zręcznościowe, plastyczno-dekoracyjne, wokalno-taneczne, edukacyjne. Ponadto dla wszystkich chętnych udostępnione były obiekty sportowe. Ogrody rozszerzyły swoją ofertę o takie zajęcia, jak „Aktywny senior” oraz „Aktywne dziecko – aktywny rodzic”, które miały na celu zwiększenie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM), prowadzone przez Miasto Poznań, przeprowadziło dla uczniów różnych typów szkół blisko 900 indywidulanych konsultacji oraz 220 godzin grupowych zajęć informacyjnych. Z konsultacji skorzystało łącznie ok. 550 osób, a z zajęć grupowych ok. 6,1 tys. osób.

Z obu form zajęć prowadzonych przez CDZdM najczęściej korzystali uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Wśród ważniejszych działań CDZdM znalazły się m.in.: realizacja projektu badawczego oraz organizacja e-seminarium pn. „Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych aglomeracji poznańskiej”, przeprowadzenie ewaluacji standardów doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych, organizacja VI edycji Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”, przygotowanie webinaru „Kierunek studia!”, przeprowadzenie cyklu spotkań „Trzy kwadranse z doradcami”, przygotowanie nagrań wideo: „Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły ponadpodstawowej?”, „Jak poznać siebie?”, realizacja projektu edukacyjnego dla przedszkolaków pn. „Przygodę z zawodem czas zacząć”.

Cykl spotkań organizowany przez CDZdM

Plakat przedstawiający zdjęcia trzech osób, napisy "3 Kwadranse z Doradcami", Jak rozmawiać z dzieckiem o wyborze szkoły i zawodu"

Źródło: UMP

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2022/2023 zatrudniały osoby na 13,4 tys. etatach (łącznie z etatami w Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych). W ogólnej liczbie zatrudnionych etaty pedagogiczne stanowiły 74% – pozostałe 26% to etaty administracyjne, pomocnicze i obsługowe. Spośród 9,9 tys. nauczycieli blisko połowę stanowili nauczyciele dyplomowani – 47%, mianowani stanowili 32%, kontraktowi – 19%, a początkujący – 2%. Największa liczba pedagogów zajmowała się nauczaniem w szkołach podstawowych (39%), następnie w przedszkolach (14%), liceach ogólnokształcących (14%), szkołach specjalnych i przysposabiających do pracy (13%) oraz technikach (12%). Dokształcało się 5,9 tys. nauczycieli, w tym studia podjęło 669 osób. Przeprowadzono 253 postępowania egzaminacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli.