Rodzice lub opiekunowie prawni złożyli 4,4 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,8 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Na koniec września 2022 r. z oferty placówek wychowania przedszkolnego skorzystało 22,9 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Według danych GUS-u 105,3% dzieci w wieku 3–6 lat w 2021 r. (najnowsze dostępne dane) było objętych wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu.

Najchętniej wybieranymi przedszkolami były Przedszkole nr 8 przy ul. Bosej (3,6 dzieci na jedno miejsce) oraz Przedszkole nr 95 przy ul. Hangarowej (3,2 dzieci na jedno miejsce).

Większość dzieci, tj. 21,9 tys. (96%) uczęszczała do ogólnodostępnych przedszkoli funkcjonujących samodzielnie. Inne formy wychowania przedszkolnego zapewniały opiekę dla: 642 dzieci (3%) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 157 dzieci (0,7%) w przedszkolach specjalnych, 224 dzieci (1%) w punktach przedszkolnych.

Większość dzieci, tj. 14,3 tys. (62%) uczęszczała do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań, w których największą grupę, tj. 73% (10,3 tys.) stanowiły dzieci w wieku 3–5 lat. Co czwarte dziecko w przedszkolu było sześciolatkiem.

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu w latach 2005, 2010, 2013, 2015, 2020, 2021, 2022

Źródło: GUS, UMP

Wykres do pobrania w xls

Na koniec września 2022 r. do szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących w Poznaniu uczęszczało 97,9 tys. uczniów, z czego do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań uczęszczało 68,5 tys. uczniów (w tym do szkół podstawowych – 36,6 tys., branżowych I stopnia – 2,8 tys., techników – 12,3 tys., liceów ogólnokształcących – 15,8 tys., artystycznych – 371, branżowych II stopnia – 393 uczniów).

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Na zdjęciu front budynku szkoły, przed budynkiem ludzie

Źródło: UMP

70% uczniów poznańskich szkół kształciło się w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań. Udział ten zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim (75%).

Większość uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Poznań uczęszczała do placówek ogólnodostępnych (66,9 tys.). Część dzieci i młodzieży (z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność) kształciła się w szkołach specjalnych, do których uczęszczało ok. 1,2 tys. osób.

Uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia liczbę uczniów oddzielnie w szkołach podstawowych oraz gimnazjach dla lat szkolnych 1999/2000, 2005/2006, 2010/2011, 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Źródło: GUS, UMP

Wykres do pobrania w xls

Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia oddzielnie liczbę uczniów w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych dla lat szkolnych 2010/2011, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Źródło: GUS, UMP

Wykres do pobrania w xls

Oprócz oddziałów ogólnodostępnych, szkoły prowadziły naukę w oddziałach alternatywnych, takich jak sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne. Do najchętniej wybieranych oddziałów alternatywnych na poziomie szkół podstawowych należały oddziały sportowe, a w szkołach ponadpodstawowych – oddziały dwujęzyczne.

Dzieci i młodzież kształcąca się w szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego najczęściej doskonaliła się w takich dyscyplinach, jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, hokej na trawie. Szkoły te ściśle współpracowały z 24 poznańskimi klubami sportowymi oraz 7 polskimi związkami sportowymi, m.in. w zakresie szkoleń, zajęć trenerskich oraz organizacji imprez, zawodów i obozów sportowych.

W szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań oddziały realizujące program pozwalający zdawać międzynarodową maturę funkcjonowały w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej, w którym do międzynarodowej matury przystąpiło 40 licealistów.

W poznańskich przedszkolach oraz szkołach w roku szkolnym 2022/2023 uczyło się 13,1 tys. dzieci i młodzieży pochodzącej z zagranicy (2-krotnie więcej niż w poprzednim roku szkolnym), w tym ok. 10,5 tys. osób z Ukrainy, z których prawie połowa posiadała status uchodźcy, oraz 1,4 tys. uczniów z Białorusi. Najwięcej uczniów zagranicznych uczęszczało do szkół podstawowych (5,8 tys. osób) oraz szkół policealnych (4,3 tys. osób). W 14 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonowało łącznie 41 oddziałów przygotowawczych, w których uczniowie z Ukrainy przygotowywali się do nauki w polskich szkołach, poprzez naukę języka polskiego oraz realizację podstawy programowej w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Uczniów wspierał asystent kulturowy. Nauka języka polskiego dla dzieci z Ukrainy odbywała się również w placówkach wychowania przedszkolnego.

W 4 szkołach realizowany był rządowy „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”. W ramach tego programu dla uczniów pochodzenia romskiego przeprowadzono ok. 560 dodatkowych godzin zajęć.

Dla uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa CDZdM oferowało indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Liczba uczniów w oddziałach alternatywnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2022/2023
Rodzaje oddziałów Szkoły podstawowe Szkoły branżowe I stopnia Technika Licea ogólnokształcące Razem
Sportowe 3833 0 0 806 4639
Mistrzostwa sportowego 261 0 0 280 541
Integracyjne 1602 0 0 0 1602
Terapeutyczne 213 182 0 240 635
Przysposabiające do pracy 43 0 0 0 43
Dwujęzyczne 686 0 196 1537 2419
Międzynarodowe 65 0 0 130  195

Przygotowawcze dla uczniów cudzoziemskich
636 0 41   703
Przygotowania wojskowego 0 0 29 32 61
Razem 7339 182 266 3051 10 838
Źródło: UMP