2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)
Opieka zdrowotna
Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 414 419 6 563 208 102
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 643 5 158 91
Liczba aptek 300    
  2019 2020 2019=100
Pomoc społeczna
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 20 192 21 142 90
długotrwałej lub ciężkiej choroby 10 413 9 387 90
ubóstwa 6 778 6 434 95
bezradności w sprawach życiowych 5 231 5 326 102
niepełnosprawności 4 928 4 491 91
potrzeby ochrony macierzyństwa 2 770 2 194 79
bezrobocia 2 423 2 167 89
bezdomności 1 394 1 405 101
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 678 610 90
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 60 60 100
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 146 136 93
przewlekle somatycznie chorych 344 345 100
Źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu