W 2020 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych.

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP)

Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt skierowany był do osób młodych, w wieku 18-29 lat; w 2020 r. wsparciem objęto 5,5 tys. osób – beneficjentki i beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, a wybrane osoby otrzymały wsparcie w formie szkoleń, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz środków związanych z instrumentami dofinansowania w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny);
 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt dotyczył wsparcia oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia; wsparciem objęto ok. 4,9 tys. osób, które otrzymały pomoc w zakresie pośrednictwa pracy, uczestniczyły w szkoleniach i warsztatach przygotowujących do prowadzenia firmy lub którym udzielono wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia związanego z instrumentami dofinansowania w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny);
 • „Aktywizacja i Integracja” – program realizowany przez PUP od 2015 r., stwarzający dodatkowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych, które utraciły zdolność do podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy;
 • „Salon mojej mamy II” – celem programu było wsparcie grupy kobiet wychowujących dzieci do lat 6, poprzez rozszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych do powrotu na rynek pracy, a także udzielenie pomocy w zakresie dofinansowania założenia własnej działalności gospodarczej.

Inne podmioty

W rozwiązywaniu problemów osób szukających pracy (także z niepełnosprawnością) włączały się w Poznaniu również inne instytucje czy organizacje pozarządowe, m.in. Biuro Pośrednictwa Pracy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Cykliczne targi pracy (oprócz PUP) przygotowują m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, biura karier lub studenckie organizacje samorządowe poznańskich szkół wyższych.

Osoby poszukujące zatrudnienia oraz te, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadziły małe firmy, wspomagał także Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości świadczący usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2020 r. w Poznaniu

Wśród osób z wykształceniem wyższym (5% ofert pracy) pracodawcy poszukiwali najczęściej:

 • psychologów;
 • księgowych;
 • nauczycieli przedszkola;
 • nauczycieli przedmiotów zawodowych;
 • grafików komputerowych;
 • specjalistów ds. rekrutacji pracowników;
 • specjalistów ds. marketingu i handlu;
 • specjalistów administracji publicznej.

Wśród osób z wykształceniem średnim (15% ofert pracy) najczęściej poszukiwanymi zawodami były:

 • opiekun klienta;
 • menedżer zawartości serwisów internetowych;
 • asystent przetwarzania danych;
 • dyspozytor transportu samochodowego;
 • technik masażysta;
 • technik prac biurowych;
 • pracownik agencji pracy tymczasowej.

Spośród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26% ofert) poszukiwano najczęściej:

 • fryzjerów;
 • sprzedawców;
 • operatorów maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego;
 • drukarzy;
 • kucharzy;
 • mechaników – monterów maszyn i urządzeń;
 • kierowców;
 • kurierów.

Spośród osób bez kwalifikacji zawodowych (54% ofert) pracodawcy poszukiwali:

 • magazynierów;
 • operatorów wózków widłowych;
 • pakowaczy;
 • operatorów maszyn;
 • operatorów linii produkcyjnej;
 • robotników gospodarczych;
 • robotników wykonujących proste prace w przemyśle;
 • osób sprzątających;
 • pomocniczych robotników budowlanych.

Do zawodów nadwyżkowych w 2020 r. w Poznaniu należały m. in.:

 • ekonomiści;
 • filolodzy i tłumacze;
 • filozofowie;
 • historycy;
 • politolodzy i kulturoznawcy;
 • inżynierowie chemicy i chemicy;
 • pedagodzy;
 • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej;
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych;
 • specjaliści technologii żywności i żywienia.

PUP zamieścił w Poznaniu w 2020 r. 17,4 tys. ofert pracy.

Na wypłatę zasiłków przeznaczono 25 mln zł.

W ciągu roku pracę podjęło 4,7 tys. bezrobotnych z Poznania zarejestrowanych w PUP.

W 2020 r. PUP realizował zadania związane z tarczą antykryzysową związaną z pandemią COVID-19. Łącznie w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło 92,3 tys. wniosków przedsiębiorców. Na realizację tarczy wypłacono 533,7 mln zł. Wsparcie finansowe obejmowało:

 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy samozatrudnionego;
 • dotacje dla mikro i małego przedsiębiorcy.