Według GUS-u Poznań znajdował się na 17. miejscu wśród polskich miast o dużej skali zagrożenia emisją zanieczyszczeń powietrza.

W 2022 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano spadek emisji pyłów (o 1/3) oraz spadek emisji gazów (o 15%) z poznańskich zakładów przemysłowych. Wśród gazów podlegających badaniom odnotowano spadek emisji dwutlenku węgla (o 15%), dwutlenku siarki (o 33%), tlenku węgla (o 11,5%) i tlenków azotu (o 18%). W 2022 r. (najnowsze dostępne dane) instalacje zatrzymały 99,8% pyłów oraz 66,7% substancji gazowych (bez CO2).

Roczne oceny jakości powietrza dla 2022 r. opublikowane przez GUS dla obszaru aglomeracji poznańskiej (obejmującej obszar Poznania) wskazywały, że normatywne stężenia poszczególnych rodzajów substancji, z wyjątkiem stężenia ozonu w pomiarze 8-godzinnym oraz średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu, nie były w Poznaniu przekraczane.

Na podstawie wyników własnych badań za 2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaklasyfikował strefę aglomeracji poznańskiej do klasy „A” pod względem substancji, których stężenia nie przekroczyły dopuszczalnych norm oraz do klasy „D2” pod względem poziomu celu długoterminowego dla stężenia ozonu (pomiar 8-godzinny).

Wykres 7. Średnioroczne stężenie pyłów w Poznaniu

Wykres liniowy przedstawia średnioroczne stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w Poznaniu w latach 2011-2022

Źródło: GUS

Wykres do pobrania w xls

W ostatnich 20 latach na terenie miasta nie zostało przekroczone stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10, przekraczane były natomiast wartości zanieczyszczenia dobowego w okresie grzewczym. Jednak mieściły się one w limitach liczby przekroczeń dobowych, wyliczanych w skali całego roku.

Średnie stężenie roczne pyłu PM10 odnotowane w aglomeracji poznańskiej w 2022 r. wyniosło 23 μg/m3 przy obowiązującej normie 40 μg/m3.

Substancją, która była uwzględniana w ocenach jakości powietrza, był pył zawieszony PM2,5, którego norma roczna wynosiła 25 μg/m3. W 2022 r. poziom ten nie został przekroczony, a średnie stężenie roczne wyniosło 17,7 μg/m3. W mieście obowiązywała, opracowana w 2022 r., Strategiczna mapa hałasu miasta Poznania. Obniżeniu, w porównaniu z poprzednimi edycjami mapy akustycznej Poznania, uległa liczba osób narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu, mimo że punktowo odnotowano przekroczenia przyjętych norm, szczególnie z powodu ruchu drogowego oraz lotniczego. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych, powodowanych funkcjonowaniem Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz jego rejonu, stosowano ustalenia wynikające z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, m.in. ograniczenie lotów w nocy, zmiany procedur startowych czy polepszanie stanu technicznego urządzeń lotniskowych.

Kontynuowano realizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Poznania” – opis działań w Załączniku Nr 2 do niniejszego Raportu pn. „Raport
z realizacji programów sektorowych za 2023 rok”.