Poznań jest jednym z najsilniejszych gospodarczo ośrodków w kraju, którego Produkt Krajowy Brutto (PKB) za rok 2021 (najnowsze dostępne dane) wyniósł 75,9 mld zł, tj. o 14,2% więcej niż rok wcześniej.

Poznań był miastem z najwyższą w kraju, po Warszawie, wartością PKB per capita. W 2021 r. (najnowsze dostępne dane) wskaźnik ten wyniósł 139 tys. zł na mieszkańca i był dwukrotnie wyższy niż średnia dla Polski. Wypracowana Wartość Dodana Brutto ogółem wyniosła 66,1 mld zł, tj. o 12,8% więcej niż rok wcześniej.

Według danych GUS-u na koniec 2022 r. przychody przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się o 20,9%. W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. przychody ogółem były o 19,3% wyższe niż rok wcześniej, a koszty ogółem zwiększyły się o 20,3%. Wskaźnik poziomu kosztów wzrósł z 93,7% do 94,5%.

Na koniec grudnia 2023 r. w rejestrze REGON ujętych było 130,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Poznaniu. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,6 tys., tj. o 2,9%.

Przeważały mikroprzedsiębiorstwa, tj. o liczbie pracujących do 9 osób (96,9% ogółu podmiotów ujętych w rejestrze). Udział podmiotów małych (od 10 do 49 pracujących) wyniósł 2,5%. Podmioty średnie i duże (powyżej 49 pracujących) stanowiły 0,6% wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru REGON.

Wśród podmiotów przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,0 tys., tj. 61,3% ogółu podmiotów). Liczne były także spółki handlowe (31,1 tys., tj. 23,8%) oraz spółki cywilne (9,3 tys. tj. 7,1%). Najczęściej prowadzona była działalność w zakresie: handlu i naprawy pojazdów samochodowych (18,0%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,4%), budownictwa (9,7%), informacji i komunikacji (9,1%), ochrony zdrowotnej i pomocy społecznej (7,0%) oraz obsługi rynku nieruchomości (6,1%).

W 2023 r. do rejestru REGON wpisano 10,1 tys. nowych podmiotów (tj. o 3,2% więcej niż przed rokiem), w tym najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (68,4%). Wykreślono 5,7 tys. podmiotów (tj. o 19,7% więcej niż rok wcześniej), w tym 60,2% to działalności osób fizycznych. W 2023 r. 15,6 tys. podmiotów zawiesiło działalność (tj. o 11,5% więcej niż przed rokiem).

W 2023 r. liczba podmiotów migrujących z Poznania wyniosła 2302, tj. o 152 mniej niż przed rokiem. Do Poznania przeniosło działalność 1614 podmiotów. Największy ruch migracyjny podmiotów gospodarczych odnotowano z gminami sąsiednimi znajdującymi się w strefie dojazdów do Poznania.

Z Poznania podmioty migrowały najczęściej do gmin: Tarnowo Podgórne (11,6%), Dopiewo (11,5%), Kórnik (10,1 %), Suchy Las i Swarzędz (po 8,7%) i Komorniki (8,3%). Do Poznania najwięcej podmiotów migrowało z gmin: Dopiewo (14,6)%), Swarzędz (11,6%) i Tarnowo Podgórne (10,2%). Poza województwo wielkopolskie przeniosły się z Poznania 744 podmioty (32,3% podmiotów, migrujących z miasta). Do Poznania migrowało 706 podmiotów z terenów innych województw, 588 z innych gmin tworzących strefę dojazdów do Poznania i 320 spoza strefy obszaru funkcjonalnego – innych terenów województwa wielkopolskiego. W rezultacie odnotowano ujemne saldo migracji, które wyniosło łącznie 688 podmiotów. Ten ubytek rekompensowany był przez dodatnie saldo podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych w Poznaniu (4429 nowych podmiotów).

W najnowszym rankingu firm o najwyższych przychodach w Polsce („Lista 2000” dziennika „Rzeczpospolita”) znalazło się 55 przedsiębiorstw z Poznania. W pierwszej setce rankingu ujęto poznańskie firmy: ENEA S.A. (11. pozycja), Volkswagen Poznań sp. z o.o. (16. pozycja), Żabka Polska sp. z o.o. (22. pozycja), Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (24. pozycja), Pepco Poland sp. z o.o. (45. pozycja), Grupa Allegro sp. z o.o. (68. pozycja). W grupie 55 poznańskich największych przedsiębiorstw przeważający udział miały spółki prywatne. W grupie tej znalazły się również: spółka ENEA S.A. z większościowym udziałem Skarbu Państwa i dwie spółki z udziałem Miasta: Aquanet S.A. (1344. pozycja) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (1619. pozycja).

Łączne przychody ze sprzedaży największych firm poznańskich ujętych na „Liście 2000” wyniosły 161,8 mld zł i wzrosły w ciągu roku o 27,9%.