Opieka zdrowotna 2017 2018

2017=100

Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 305 982 6 414 419 101,7
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854 5 643 96,4
Liczba aptek  309 300 97,1
Pomoc społeczna 2018 2019 2018=100
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 110 20 192 95,7
długotrwałej lub ciężkiej choroby  10 875 10 413 95,8
ubóstwa  7 423 6 778 91,3
bezradności w sprawach życiowych 5 569 5 231 93,9
niepełnosprawności  5 357 4 928 92,0
potrzeby ochrony macierzyństwa  3 227 2 770 85,8
bezrobocia  3 044 2 423 79,6
bezdomności  1 343 1 394 103,8
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 688 678 98,5
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 60 60 100,0
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 135 146 108,1
przewlekle somatycznie chorych 345 344 99,7

Źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu