Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii.

Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi.

W 2019 r. uchwalono 7 nowych programów sektorowych.

5 programów obligatoryjnych:

 • Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027
 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Poznania 2019-2025.

2 programy fakultatywne:

 • Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania
 • Poznański Program dla Kultury 2019-2023

 

W 2019 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła następujące programy sektorowe o charakterze obligatoryjnym:

Uchwała Nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027.

Przesłanką uchwalenia Planu jest możliwość wprowadzenia do planu inwestycyjnego Spółki zadań z zakresu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Poznania. Celem natomiast jest poprawa i rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu.

Realizacja zadań umieszczonych w Planie pozwala na ciągłą poprawę w sferze gospodarki wodno-ściekowej w mieście Poznaniu. Z roku na rok zwiększa się obszar, na którym występuje sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wzrost ilości podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej powoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Działania te zmierzają również do zwiększenia atrakcyjności terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu, a co za tym idzie do ograniczenia odpływu ludności z miasta.

Uchwała Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania.

Przesłanką uchwalenia Aktualizacji jest ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Celem natomiast określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii oraz możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek zasobów energii i stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

Planowanie energetyczne jest ważnym zadaniem jednostki samorządowej. Miasto Poznań realizuje to zadanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Sporządzenie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania pozwala na realizację inwestycji energetycznych przez przedsiębiorstwa związane z tą branżą, modernizację istniejących zasobów oraz pozyskiwanie nowych źródeł energii. Działania te gwarantują zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb energetycznych mieszkańców w sposób zapewniających bezpieczeństwo, niezawodność dostaw, optymalizację kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Aktualizacja wymaga stałego monitorowania realizacji uchwały oraz współpracy z gestorami sieci energetycznych.

Uchwała Nr VII/88/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26.02.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1010/VI/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025.

Dokument ten stanowi prawo lokalne i swoimi zapisami wyznacza kierunki rozwoju sieci transportu publicznego na terenie miasta Poznania przy uwzględnieniu uwarunkowań występujących w aglomeracji poznańskiej. Plan wskazuje również potencjalne formy integracji systemów transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy usług przewozowych. Planowanie i realizacja inwestycji odbywa się przy uwzględnieniu rozwiązań zapisanych w niniejszym dokumencie. Bezpośrednią przyczyną Aktualizacji były zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta  nakazuje aktualizacje Planu Transportowego w okresie roku od wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Uchwała Nr VIII/107/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019.

Program jest uchwalany przez Radę Miasta Poznania co roku na okres jednego roku.

Program na rok 2019 zakładał następujące cele:

 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)
 • zapobieganie bezdomności zwierząt
 • zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
 • edukacja mieszkańców miasta Poznania w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi, rejestracji psów w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów w ramach akcji znakowania i rejestracji psów i kotów na terenie miasta Poznania

W ramach realizacji Programu przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę jakości opieki nad zwierzętami, polepszenie warunków bytowania zwierząt wolno żyjących oraz propagowanie właściwych postaw wśród mieszkańców miasta Poznania.

Uchwała Nr XI/162/VII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Poznania 2019-2025.

Strategia jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze miasta Poznania. Stawia sobie za strategiczny cel wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie poprzez:

 • wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta
 • wzrost odpowiedzialności za innych na terenie miasta
 • poprawę zasadniczych warunków życia mieszkańców: ekonomicznych, społecznych i kulturowych w mieście Poznaniu
 • lepsze bezpośrednie zaspokojenie ich potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturowych (polepszenie mechanizmów redystrybucji), co powinno korzystnie wpływać na ich dobrobyt osobisty

Planowanie strategiczne obejmuje następujące obszary tematyczne (priorytety):

 • kapitał społeczny i aktywność obywatelska
 • wsparcie
 • bezpieczeństwo
 • mieszkalnictwo
 • zdrowie
 • praca.

Oprócz opisanych wyżej programów obligatoryjnych, Rada Miasta Poznania w 2019 r. uchwaliła następujące programy sektorowe o charakterze fakultatywnym:

Uchwała Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

Celem przygotowania dokumentu jest charakterystyka Miasta Poznania z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, funkcjonalno-przestrzennych, demograficznych i ocena potencjału ekonomicznego. Dokument zawiera diagnozę szczegółowych danych klimatycznych i hydrologicznych, ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu, potencjał adaptacyjny, ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatu. W dokumencie zawarto również działania wdrożeniowe Planu z uwzględnieniem kosztów i harmonogramu.

Uchwała Nr VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023.

Poznański Program dla Kultury to dokument programowy, stanowiący efekt kilkumiesięcznej pracy, konsultacji i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców, strategii rozwoju kultury na najbliższe 5 lat. To inicjatywa zainspirowana i poprzedzona wcześniejszymi badaniami dotyczącymi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców Poznania, realizowanymi przez Regionalne Obserwatorium Kultury (m.in. Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli, Poznańska Mapa Kultury).

Celem głównym programu jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem, tak by ujmowana w poszerzony sposób działalność kulturalna stała się elementem długofalowego rozwoju „Miasta dla ludzi”. Cel ten krystalizuje się poprzez 6 obszarów interwencji oraz właściwych im priorytetom, kierunkom rozwoju oraz działaniom:

 • Wspólnotowość i współpraca. Dialog społeczny
 • Samodzielność. Rozwój przedsiębiorczości
 • Autonomia. Wsparcie dla twórców
 • Ułatwianie. Komunikacja i zaangażowanie
 • Edukacja i rozwój
 • Miasto w roli partnera kultury