fbpx

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2019 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu „Poznań Viva Senior” oraz zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. W 2019 r. w ramach pakietu „Viva Senior” osoby starsze mogły skorzystać z następujących usług: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta ułatwiała dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 140 partnerów). Adresaci […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania samodzielnie oraz współpracowało z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych oraz seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi, władzami Miasta w celu tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskaniu partnerów […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentując interesy osób starszych, pełniła funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjatywną wobec Prezydenta Miasta Poznania.   Miejska Rada Seniorów powołana w 2007 r. reprezentowała interesy osób starszych, a do jej zadań należało m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszego pokolenia przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2019 r. ponad 600 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie zostało objętych wsparciem przez poznańskie domy pomocy społecznej. Osoby starsze miały zapewnioną pomoc całodobową oraz dzienną, mogły też liczyć w zależności od potrzeb na pomoc wielu instytucji. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniały domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferowały kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan zdrowia lub […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

W 2019 r. około 1/4 liczby osób mieszkających w Poznaniu była w wieku senioralnym. Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Jej założeniem jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług […]

Read More…

Usługi dla seniorów w Poznaniu

W 2018 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu skierowanego do seniorów „Poznań Viva Senior”. W 2018 r. pakiet usług w ramach „Poznań Viva Senior” obejmował m.in. projekty skierowane do starszych mieszkańców Poznania: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta upoważniająca do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy oświatowych, jak i prywatnych firm. Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. r. życia […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmuje liczne działania samodzielnie oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla najstarszych mieszkańców Poznania. Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS) realizuje zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie seniorów. Do zadań CIS należą m. in.: współpraca ekspercko/doradcza z podmiotami działającymi na rzecz seniorów (fundacje, stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, placówki zdrowotne) oraz współpraca z seniorami, organizacjami pozarządowymi, władzami Miasta w celu […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Poznania. Miejska Rada Seniorów (MRS) została powołana w 2007 r. Reprezentuje interesy seniorów wobec władz Miasta. Do jej zadań należy: ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów, […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej, dysponujących 656 miejscami stałymi, w których przebywało 772 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniają domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferują kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan zdrowia lub inne przyczyny, nie są w stanie samodzielnie egzystować. W 2018 r. prawie 2/3 mieszkańców domów pomocy społecznej wymagało stałej opieki pielęgniarskiej. Osoby, […]

Read More…

Polityka senioralna Poznania

Seniorzy, definiowani jako osoby w wieku emerytalnym, stanowią około 1/4 liczby mieszkańców Poznania.  Miasto Poznań realizuje działania na rzecz seniorów w ramach uchwalonej w 2017 r. Polityki Senioralnej miasta Poznania na lata 2017 – 2021. Jej celami są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków pozytywnego obrazu procesu starzenia się i starości, poprawa warunków i jakości życia osób starszych, wykorzystanie potencjału osób starszych, zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów, […]

Read More…