fbpx

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2019 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu skierowanego do seniorów i seniorek „Poznań Viva Senior” oraz zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. Osoby starsze korzystające z pakietu „Viva Senior” w 2019 r. mogły skorzystać z następujących usług: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta ułatwiała dostęp do szerokiej oferty instytucji […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania samodzielnie oraz współpracowało z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla najstarszych mieszkańców i mieszkanek Poznania. Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie seniorów i seniorek. Działalność ta opierała się m.in. na współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, współpracy z […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentując interesy osób starszych, pełniła funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjatywną wobec Prezydenta Miasta Poznania. Miejska Rada Seniorów powołana w 2007 r. reprezentowała interesy osób starszych, a do jej zadań należało m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszego pokolenia przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2019 r. ponad 600 osób w podeszłym wieku zostało objętych wsparciem przez poznańskie domy pomocy społecznej. Osoby starsze miały zapewnioną pomoc całodobową oraz dzienną, mogły też liczyć w zależności od potrzeb na pomoc wielu instytucji. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniały domy pomocy społecznej (DPS) oraz dzienne domy pomocy (DDPS). Placówki te […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

Seniorzy i seniorki, definiowani jako osoby w wieku emerytalnym, w 2019 r. stanowili około 1/4 liczby osób mieszkających w Poznaniu. Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Jej założeniem jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia poprzez działania realizowane w […]

Read More…

Usługi dla seniorów w Poznaniu

W 2018 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu skierowanego do seniorów „Poznań Viva Senior”. W 2018 r. pakiet usług w ramach „Poznań Viva Senior” obejmował m.in. projekty skierowane do starszych mieszkańców Poznania: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta upoważniająca do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmuje liczne działania samodzielnie oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla najstarszych mieszkańców Poznania. Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS) realizuje zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie seniorów. Do zadań CIS należą m. in.: współpraca ekspercko/doradcza z podmiotami działającymi na rzecz seniorów (fundacje, stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, placówki […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Poznania. Miejska Rada Seniorów (MRS) została powołana w 2007 r. Reprezentuje interesy seniorów wobec władz Miasta. Do jej zadań należy: ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej, dysponujących 656 miejscami stałymi, w których przebywało 772 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniają domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferują kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan zdrowia lub inne przyczyny, nie […]

Read More…

Polityka senioralna Poznania

Seniorzy, definiowani jako osoby w wieku emerytalnym, stanowią około 1/4 liczby mieszkańców Poznania.  Miasto Poznań realizuje działania na rzecz seniorów w ramach uchwalonej w 2017 r. Polityki Senioralnej miasta Poznania na lata 2017 – 2021. Jej celami są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków pozytywnego obrazu procesu starzenia się i starości, poprawa warunków i jakości życia osób […]

Read More…