fbpx

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2020 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze, wzbogacając ofertę usług o te działania, które stanowiły odpowiedź na potrzeby wynikające z panującej pandemii COVID-19. W 2020 r. kontynuowano realizację bezpłatnych usług dla osób starszych w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, takich jak: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta, która ułatwia dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania samodzielnie oraz współpracowało z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami i partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS) realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych oraz seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi i władzami Miasta w celu: tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskiwania […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentując interesy osób starszych, pełni funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjatywną wobec Prezydenta Miasta Poznania. Miejska Rada Seniorów (MRS), powołana w 2007 r., reprezentuje interesy osób starszych, a do jej zadań należy m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszego pokolenia; przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2020 r. ok. 750 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz z niepełnosprawnością fizyczną uzyskało wsparcie poznańskich domów pomocy społecznej. Osoby starsze miały zapewnioną pomoc całodobową oraz dzienną. Mogły też liczyć – w zależności od potrzeb – na pomoc wielu instytucji. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniały domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferowały kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Założeniem dokumentu jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia mieszkańców miasta poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i służby zdrowia. Kreowanie i realizowanie polityki ukierunkowanej […]

Read More…

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2019 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu „Poznań Viva Senior” oraz zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. W 2019 r. w ramach pakietu „Viva Senior” osoby starsze mogły skorzystać z następujących usług: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta ułatwiała dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 140 partnerów). Adresaci […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania samodzielnie oraz współpracowało z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych oraz seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi, władzami Miasta w celu tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskaniu partnerów […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentując interesy osób starszych, pełniła funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjatywną wobec Prezydenta Miasta Poznania.   Miejska Rada Seniorów powołana w 2007 r. reprezentowała interesy osób starszych, a do jej zadań należało m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszego pokolenia przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2019 r. ponad 600 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie zostało objętych wsparciem przez poznańskie domy pomocy społecznej. Osoby starsze miały zapewnioną pomoc całodobową oraz dzienną, mogły też liczyć w zależności od potrzeb na pomoc wielu instytucji. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniały domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferowały kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan zdrowia lub […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

W 2019 r. około 1/4 liczby osób mieszkających w Poznaniu była w wieku senioralnym. Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Jej założeniem jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług […]

Read More…