Poznański system Park&Ride oferuje łącznie 337 miejsc postojowych.

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji ze wzajemnym, dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r.

Opracowana polityka parkingowa powstała w ramach projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)”. Zadanie to współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Opracowana w 2020 r. Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania (PMT) – jako dokument strategicznego kierunku zrównoważonego rozwoju i kształtowania Miasta Poznania oraz zachowań mieszkańców w zakresie szeroko rozumianego transportu, aktualizuje i zastępuje obowiązującą w mieście od 1999 r. Politykę Transportową Miasta Poznania. Jednym z elementów opracowanej PMT są aspekty polityki parkingowej.

Proces suburbanizacji występujący w aglomeracji poznańskiej, powoduje, że coraz więcej problemów transportowych generowanych jest poza miastem. Efektem wprowadzenia i realizacji polityki parkingowej ma być zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym, co spowoduje zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz lepszą efektywność transportu zbiorowego.

Poznański system Park&Ride (P&R) – Parkuj i Jedź – oferuje łącznie 337 miejsc postojowych. System obejmuje:

 • parking zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic K. Szymanowskiego i Smoleńskiej – kierowcy dojeżdżający do Poznania z północy mogą tam zostawić auto i przesiąść się na jedną z linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju; dojazd z tego przystanku do ważnych węzłów (Most Teatralny lub Rondo Kaponiera) zajmuje około 10 minut; obiekt dysponuje 130 miejscami postojowymi, w tym 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami oraz 20 zadaszonymi stanowiskami do postoju rowerów; parking wyposażony jest w automatyczną kasę biletową, kamery umożliwiające rozpoznawanie numerów pojazdów, terminale (wjazdowy i wyjazdowy), elektroniczne tablice informujące m.in. o liczbie wolnych miejsc oraz tablice informacji pasażerskiej;
 • parking w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej – obiekt dysponuje 100 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów; parking został wyposażony w elementy małej architektury; inwestycja objęła też przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetlenia, a także istniejących zjazdów z ulic św. Michała i Świętojańskiej; od strony ulicy św. Michała parking skomunikowany jest również z ruchem pieszych i rowerzystów; prowadząca do ogrodzonego parkingu ścieżka rowerowa jest uzupełnieniem projektowanego traktu dla jednośladów, biegnącego wzdłuż ul. Warszawskiej; w ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków dla 30 rowerów wraz z wiatami oraz zestawem naprawczym; na parkingu powstała również infrastruktura informacyjna i teletechniczna, m.in. tablice informacyjne oraz biletomat; ponadto parking jest wyposażony w automatyczny sanitariat; możliwość przesiadki na transport publiczny stwarzają linie tramwajowe na ul. Warszawskiej (przystanek Św. Michała) lub duży węzeł przesiadkowy Rondo Śródka;
Schemat wybranych możliwości dojazdu z parkingu P&R Św. Michała

arch. UMP
Park&Ride przy ul. św. Michała

arch. UMP
 • parking w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn – obiekt dysponuje 50 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów; w ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadaszeniem oraz zestawem naprawczym; prace objęły także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R; parking jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany; uzupełnieniem jest infrastruktura informacyjna i teletechniczna, m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty; parking jest wyposażony w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami; możliwość przesiadki na transport publiczny stwarzają pociągi Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO – stacja Poznań Strzeszyn, linie autobusowe – przystanek Podolany; czas przejazdu ze stacji Poznań Strzeszyn do stacji Poznań Główny wynosi tylko 10 minut; bilet parkingowy z parkingu przy ul. Biskupińskiej będzie upoważniał do przejazdów środkami transportu publicznego oraz będzie także honorowany we wszystkich pociągach, które zatrzymują się na stacji Poznań Strzeszyn; na jego podstawie można się poruszać tylko na obszarze Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz); w pociągach na terenie Poznania honorowane są także bilety okresowe ZTM, na podstawie których można bezpłatnie korzystać z parkingów P&R;
Parkingi typu Parkuj i Jedź już otwarte

arch. UMP
 • parking w rejonie ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wagrowskiej – obiekt dysponuje 57 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów; w ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadaszeniem oraz zestawem naprawczym; prace objęły także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R; parking jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany; uzupełnieniem jest infrastruktura informacyjna i teletechniczna, m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty; parking jest wyposażony w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami; możliwość przesiadki na transport publiczny dają linie tramwajowe w rejonie Ronda Starołęka.
Park&Ride przy rondzie Starołęka

ParkRide

arch. UMP
Stopień wykorzystania parkingów Park&Ride w 2021 r.
  I kw. II kw. III kw. IV kw. Razem
Liczba pojazdów parkujących (szt.) 1905 3758 5236 7338 18237
Ilość wjazdów na bilet/dowód wjazdu (szt.) 436 3630 1217 807 6090
Liczba dni 90 91 92 92 365
Średniodobowa liczba pojazdów parkujących 21,2 41,3 56,9 79,8 50
Liczba miejsc 124 337 337 337 255,3
Średnie dobowe zapełnienie miejsc parkingowych (%) 17,1 12,3 16,9 23,7 19,6
źródło: ZTM

Trwają prace projektowe dla obiektu Park&Ride w sąsiedztwie dworca autobusowego i stacji kolejowej Poznań Górczyn. Planowany jest także parking przy stacji kolejowej Poznań Junikowo, który powstanie w ramach zintegrowanego węzła przesiadkowego Grunwaldzka na granicy Poznania i Plewisk oraz przy ulicy Druskienickiej po stronie zachodniej oraz wschodniej projektowanego nowego przystanku kolejowego w południowej części Strzeszyna i Podolan.

Budowa parkingów Park&Ride w aglomeracji poznańskiej ma na celu usprawnienie dojazdów do Poznania z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, w tym zwiększenie udziału transportu zbiorowego, w szczególności pociągów.

Parkingi budowane w formule Park&Ride dedykowane są osobom korzystającym z samochodów i przesiadającym się się na transport publiczny. Są otwarte 7 dni w tygodniu (oprócz najważniejszych świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2:30 do 4:30.

Do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingach w godzinach ich otwarcia uprawnia karta PEKA, Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka, z ważnym biletem okresowym zawierającym strefę A:

 • okresowym imiennym, na sieć, normalnym lub ulgowym;
 • Metropolitalnym lub Biletem Metropolitalnym z ulgą, na sieć;
 • na rok szkolny, na sieć;
 • semestralnym, na sieć;
 • dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć;
 • dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć;
 • socjalnym, na sieć;
 • dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć;
 • dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć;
 • Seniora, na sieć;
 • okresowym imiennym na trasę do 6 przystanków, normalnym lub ulgowym 50%;
 • w Programie Premiowym, na sieć, normalnym lub ulgowym 50%;
 • w Programie Premiowym dla osób korzystających z „Biletu Metropolitalnego, na sieć”, normalnym lub ulgowym 50%;
 • PEKA Firma, na sieć, normalnym lub ulgowym 50%;

Bilet ZTM nie musi być na imiennej karcie kierującego, może należeć do współpasażera. Na podstawie biletów okresowych można korzystać na terenie Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz) z pociągów należących do Kolei Wielkopolskich i POLREGIO bez dodatkowej opłaty.

Miejski System Parkowania obejmuje:

 • strefę płatnego parkowania (SPP), w której dostępnych jest 12,7 tys. miejsc parkingowych, z wydzieloną Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania Centrum;
 • 9 parkingów buforowych znajdujących się na obrzeżach SPP, na których dostępne są 1174 miejsca postojowe.
Od 2 listopada ulica Wierzbięcice zostanie włączona do SPP

na zdjęciu nowy parkomat

arch. ZDM

Łącznie w Poznaniu dostępnych jest 13,8 tys. miejskich miejsc parkingowych.

Od 1 lutego na terenie Wildy i Łazarza i od 2 listopada 2021 r. na terenie Ostrowa Tumskiego, Śródki i Zagórza zaczęła funkcjonować SPP.

Od listopada płatne parkowanie miałoby obowiązywać na Śródce Ostrowie Tumskim i Zagorzu

na zdjęciu zaparkowane samochody na Śródce

arch. ZDM