W 2021 r. w planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Poznania zostało ujętych 1668 pozycji; przeprowadzono 136 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Kompleksową obsługę zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania prowadzi Biuro Zamówień Publicznych, które uzyskało status odrębnej komórki organizacyjnej od 1 września 2021 r. Biuro realizuje zamówienia na rzecz wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania. Może również prowadzić postępowania na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, działając na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy miejską jednostką organizacyjną a Urzędem Miasta Poznania, odrębnie dla każdego zamówienia publicznego. Biuro przedkłada sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych, tworzy plan zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy oraz aktualizuje zmiany dokonywane w planie w ciągu roku, udziela porad i wyjaśnień w ramach prowadzonych postępowań, z uwzględnieniem wsparcia udzielanego miejskim jednostkom organizacyjnym.

W 2021 r. w planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Poznania zostało ujętych 1668 pozycji; przeprowadzono 136 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie realizowano procedur udzielenia zamówienia publicznego w ramach grup zakupowych z uwagi na umowy, które obowiązują przez kolejne lata.

W 2021 r. przeprowadzono 29 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, z tego:

  • 18 postępowań dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
  • 3 postępowania dla Poznańskiego Centrum Świadczeń;
  • 5 postępowań dla Straży Miejskiej Miasta Poznania;
  • 3 postępowania dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 102.

Wybrane aspekty społeczne i środowiskowe zastosowane jako wymóg w ramach prowadzonych postępowań:

  • zatrudnienie 5 osób niepełnosprawnych;
  • zatrudnienie minimum jednej osoby bezrobotnej;
  • udział co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450), zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  • wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu środków biodegradowalnych, przyjaznych środowisku naturalnemu.

Wybrane aspekty społeczne i środowiskowe zastosowane jako kryterium oceny ofert w ramach prowadzonych postępowań:

  • zatrudnienie osób bezrobotnych przy realizacji zamówienia;
  • dysponowanie pojazdami spełniających normę emisji spalin min. Euro 6 – zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC – lub pojazdami elektrycznymi lub napędzanymi gazem ziemnym, przeznaczonymi do odbioru odpadów.

W 2021 r. Urząd Miasta Poznania wraz z partnerem PRZETARGowa.pl zorganizował kongres „POZAP – Poznań o zamówieniach publicznych. W ramach wydarzenia, 20 ekspertów z dziedziny prawa zamówień publicznych, przekazało uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Poruszano takie tematy jak: rola człowieka w zamówieniach publicznych oraz budowanie kompetencji zespołu, ryzyka w procesie udzielania zamówień, społecznie odpowiedzialne wydatkowanie środków publicznych, problemy związane z cyfryzacją rynku zamówień.