Miasto Poznań w 2021 r. było członkiem 10 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszających miasta i regiony.

Organizacje międzynarodowe, do których należy Miasto Poznań:

Logotypy organizacji międzynarodowych

logotypy organizacji międzynarodowych

arch. UMP

W 2021 r. Miasto Poznań szczególnie aktywnie uczestniczyło w pracach EUROCITIES, European Cities MarketingICCA.

EUROCITIES

EUROCITIES to sieć, która skupia samorządy ponad 200 największych miast z niemal 40 państw Europy, reprezentująca 130 milionów mieszkańców. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie członkom wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów w celu polepszenia jakości życia w miastach.

Prezydent Jacek Jaśkowiak reprezentował Miasto Poznań na Walnym, Dorocznym Zebraniu EUROCITIES i towarzyszącej mu konferencji pn.: „The power of cities – transforming society”, która w dniach 3-5 listopada 2021 r. odbyła się w Lipsku. W programie ujęto trzy sesje tematyczne, w których koncentrowano się na kwestiach ekologii, społecznej sprawiedliwości i digitalizacji. Odbyła się także dyskusja polityczna nt. wprowadzania zasad Zielonego Ładu oraz rozmowa dotycząca przyszłości Europy, demokracji i wspólnych, europejskich wartości. Konferencja EUROCITIES stwarza możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z burmistrzami i przedstawicielami innych europejskich miast. To także okazja do zapoznania się z trendami dominującymi w debacie europejskiej.

Konferencja i Walne Zebranie EUROCITIES
Konferencja i Walne Zebranie EUROCITIES
 
arch. EUROCITES

Na zaproszenie władz Lyonu, Villeurbanne oraz Metropolii Lyon, Prezydent Poznania wziął udział w spotkaniu w ramach współorganizowanego przez EUROCITES „Hospitality week”, na którym, podczas debaty, prezentował doświadczenia Poznania w zakresie zwalczania bezdomności. Samorządowcy podjęli rozmowy na temat metod działań inspirowanych sukcesem Finlandii – jedynego kraju UE, w którym bezdomność się zmniejsza. Zaprezentowana została Europejska Platforma na rzecz Zwalczania Bezdomności (EPOCH), która została uruchomiona w czerwcu w Lizbonie przez Komisję Europejską. Poznań podkreślił tym samym swoją aktywną rolę w grupie EUROCITIES ds. zwalczania bezdomności.

W 2021 r. pracowano m.in. nad przygotowaniem działań w konkursie „Global Mayors Challenge”, współpracowano w ramach tematycznych forów i grup roboczych, np. City branding and
international economic relations, Working Group Children and Young People (w ramach której przygotowano raport „Fighting child poverty in European cities“, uwzględniający dane z wielu europejskich miast – w tym z Poznania. Podczas spotkania z cyklu “City dialog” dzielono się doświadczeniami poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych w zakresie zwalczania samotności, wzmacniania więzi społecznych i usuwania barier w dostępie do usług. Uczestniczono w badaniach i spotkaniach dotyczących dzieci i młodzieży oraz polityk metropolitalnych. Wdrożono także (wypracowaną wraz z miastami) nową formę komunikacji i zmieniono stronę internetową, która pozwala na lepszą prezentację wzajemnych doświadczeń i czerpanie inspiracji. Przedstawiciele miast EUROCITIES współpracują na specjalnie przygotowanej wewnętrznej platformie.

W 2021 r. przedstawiciele Poznania wzięli udział w wizycie studyjnej w Barcelonie, realizowanej przez Radę Miasta oraz Barcelona Activa oraz w największym europejskim wydarzeniu – Smart City Expo Barcelona.

Misja i cele EUROCITIES dostępne są na stronie internetowej.

European Cities Marketing

Logo European Cities Marketing

ECM logo

arch. UMP

Celem współpracy z European Cities Marketing jest wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a także współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami. European Cities Marketing reprezentuje interesy miast w zakresie turystyki w Unii Europejskiej i innych organizacjach turystycznych.

Działania zrealizowane w 2021 r. to m.in. udział w pracach Zarządu ECM, udział w Konferencji i Walnym Zebraniu ECM w dniach 17-19 marca 2021 r., przekazywanie danych statystycznych dot. turystów w poznańskiej bazie noclegowej do międzynarodowego systemu monitorowania Tourmis oraz pozyskiwanie opracowań statystycznych

European Cities Marketing (ECM) – to profesjonalna sieć skupiająca ponad 120 miast z ponad 30 krajów Europy, promująca i łącząca ich interesy dotyczące turystyki miejskiej. Celem ECM jest wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a także współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami. W 2021 r. z powodu pandemii COVID-19 doroczna Konferencja i Walne Zebranie ECM, a także pozostałe konferencje i warsztaty, odbyły się online.

International Congress and Convention Association

Przynależność Poznania do światowego stowarzyszenia ICCA ma na celu promocję i pozycjonowanie miasta na globalnym rynku spotkań jako atrakcyjnego miejsca do organizowania międzynarodowych kongresów i konferencji. Jest to także narzędzie rozwoju branży spotkań w Poznaniu, wyszukiwania lokalnych ambasadorów, pozyskiwania informacji i otwartych zapytań o organizację spotkań i wydarzeń międzynarodowych realizowane poprzez dostęp i aktywne korzystanie z bazy danych ICCA (ICCA Big Data). Jest to największa baza klientów organizujących międzynarodowe spotkania i kongresy oraz cykliczne spotkania biznesowe, dostępna tylko dla zrzeszonych w organizacji podmiotów. Umożliwia korzystanie z prowadzonych przez ICCA badań turystyki biznesowej na świecie, w których od kilku lat uczestniczy Poznań. Tym samym stanowi narzędzie benchmarkingu w zakresie potencjału kongresowo-konferencyjnego destynacji biznesowych, co pozwala na ustalenie przewag i luk konkurencyjnych w przypadku kandydatury Poznania na gospodarza określonego wydarzenia. Dostarcza też informacji na temat potrzeb poszczególnych zleceniodawców i umożliwia przygotowanie sprofilowanych ofert typu bid book.

Wizytówka Miasta Poznania w ICCA

Wizytówka Miasta Poznania w ICCA

arch. UMP

Działania zrealizowane w 2021 r.:

  • przekazanie danych statystycznych dotyczących rynku spotkań w Poznaniu do corocznego raportu ICCA Statistics Report Country & City Rankings; raport statystyczny ICCA przygotowywany jest na podstawie danych o spotkaniach stowarzyszeniowych zebranych od convention bureaux, obiektów konferencyjnych, hoteli i samych stowarzyszeń; analizowane spotkania muszą spełniać trzy warunki: odbywać się cyklicznie dla minimum 50 uczestników i migrować pomiędzy co najmniej trzema krajami; w 2021 r. Poznań Convention Bureau przekazało do działu badań International Congress and Convention Association (ICCA) informację o 7 wydarzeniach, które odbyły się w Poznaniu w 2020 r.; biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią jest to nadal bardzo dobry wynik; należy dodać, że najnowsza wersja raportu nie przedstawia rankingu regionów oraz stanowi narzędzie do wyprowadzania przemysłu spotkań z obecnego kryzysu;
  • wyszukiwanie i przygotowanie zapytań z propozycjami otwartych przetargów na organizację międzynarodowych kongresów dla Poznań Congress Center, m.in. EURAM Annual Conference of the European Academy of Management, Kongres ESPO: European Society of Pediatric Otorhinolarynology Congress 2025, Konferencja European Society of Oncological Urology EAU Section of Oncological Urology – ESOU;
  • bieżąca aktualizacja i administracja profilu miasta Poznania w bazie ICCA;
  • pozyskiwanie informacji o stowarzyszeniach, lokalnych ambasadorach oraz konferencjach i szczegółach wydarzeń potrzebnych do składania ofert;
  • zaangażowanie, wraz z innymi miejskimi Convention Bureau, w działania związane z pozyskaniem dla Polski Międzynarodowego Kongresu ICCA, który odbędzie się 13-16 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz działania promocyjne, m.in. poprzez zaproszenie do Poznania uczestników kongresu w ramach Destination Poland ICCA Fam Trips.

Inne organizacje międzynarodowe

Miasto Poznań jest koordynatorem polskiej sekcji Open&Agile Smart Cities (OASC). Współpraca ta zaowocowała w tym roku dwoma programami, w których Poznań wybrany został jako tzw. casestudy, znajdując się w gronie kilkunastu europejskich miast. Były to: Inicjatywą JRC Elise oraz ESPON DIGISER. Oba programy obejmują analizy regionalnych i lokalnych innowacji, w szczególności w sektorze cyfrowego zarządzania i świadczenia usług publicznych. Poznań przystąpił do trzeciej fazy inicjatywy Intelligent Cities Challenge, realizowanej przez Komisję Europejską. We współpracy z partnerem merytorycznym Capgemini, zrealizowano warsztaty partycypacji społecznej, badania UX miejskich stron oraz serię spotkań i warsztatów z siecią miast biorących udział w projekcie.

Miasto Poznań uczestniczy w polsko-niemieckiej inicjatywie Oder Partnerschaft (Partnerstwo Odra), realizując wspólne projekty skierowane do społeczności lokalnej. Inicjatywa ta ma na celu pogłębienie powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami leżącymi po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej poprzez współpracę w zakresie gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych. Jako uczestnik inicjatywy Partnerstwo Odra, Miasto Poznań uczestniczy w pracach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W 2021 r. skoncentrowano się na ocenie realizacji polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Pozostałe zagadnienia obejmowały wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy niemiecko-polskiej, Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań i Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska oraz stanu przygotowań mapy połączeń kolejowych i Agendy Terytorialnej 2030.

W ramach Partnerstwa Odra, przez partnerów z Poznania i Berlina, są także realizowane mniejsze projekty, jak na przykład niemiecki BiblioBoxx – instalacja regału książkowego – czyli ulicznej biblioteki, z której korzystać mogli mieszkańcy Poznania.

W 2021 r. przedstawicielki Poznania uczestniczyły w inicjatywach realizowanych przez National Democratic Institute (NDI) takich jak: wymiana doświadczeń miast Grupy Wyszehradzkiej oraz Budapest Forum. NDI to jedna z największych organizacji pozarządowych na świecie, z siedzibą w Waszyngtonie, która od ponad trzydziestu lat wspiera demokratyczne instytucje i praktyki demokratyczne. Od momentu założenia w 1983 r. NDI działa w partnerstwie na poziomie lokalnym na całym świecie w celu wzmocnienia i ochrony demokratycznych instytucji, procesów, norm i wartości, aby zapewnić́ wszystkim lepszą jakość́ życia. Instytut działał w ponad 156 krajach, a obecnie posiada ponad 50 biur pracujących nad umacnianiem i wspieraniem demokracji na całym świecie. Reprezentantki Poznania wzięły udział w spotkaniu, będącym częścią Inicjatywy NDI Central Europe Democracy Initiative (CEDI), finansowanej przez National Endowment for Democracy.

NDI Budapest 2021

NDI Budapest 2021 09 15 photo@GabriellaCsoszo 8632

arch. NDI

Był to warsztat poświęcony wymianie doświadczeń w temacie wspierania współpracy z mieszkańcami i komunikacji wpływającej na rozwój miast. Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 30 osób, poprowadził Lex Paulson, profesor, ekspert – który wcześniej współpracował z reprezentacją metropolii i krajów – który zajmuje się transformacjami organizacji oraz innowacjami opartymi na połączeniu technologii i nauk humanistycznych. Podczas warsztatów omawiano doświadczenia miast w zakresie komunikacji lokalnej w czasie po COVID-19. Wypracowywano także najlepsze metody do tego, by zachęcać do inkluzywnego zarządzania i zwiększania zaangażowania obywateli.