Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe i policealne
Liczba szkół ogółem, z tego: 390 387 99,2
szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne kształcące na poziomie podstawowym 150 151 100,7
szkoły specjalne przysposabiające do pracy 7 7 100,0
branżowe szkoły I stopnia 21 21 100,0
branżowe szkoły II stopnia 6 6 100,0
licea ogólnokształcące 97 98 101,0
technika oraz szkoły artystyczne kształcące na poziomie ponadpodstawowym 28 28 100,0
szkoły policealne 81 76 93,8
Liczba uczniów ogółem, z tego: 99 916 110 666 110,8
w szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie podstawowym 46 226 46 123 99,8
w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy 183 190 103,8
w branżowych szkołach I stopnia 3 195 3 682 115,2
w branżowych szkołach II stopnia 393 409 104,1
w liceach ogólnokształcących 22 087 30 481 138,0
w technikach oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie ponadpodstawowym 15 395 16 290 105,8
w szkołach policealnych 12 437 13 491 108,5
Liczba absolwentów ogółem, z tego: 18 442 19 122 103,7
w szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie podstawowym 6 662 7 533 113,1
w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy 43 40 93,0
w branżowych szkołach I stopnia 1 152 575 49,9
w branżowych szkołach II stopnia 19 66 347,4
w liceach ogólnokształcących 5 141 4 504 87,6
w technikach oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie ponadpodstawowym 2 219  2 542 114,6
w szkołach policealnych 3 206 3 862 120,5
Wyszczególnienie 2021 2022 (najnowsze dostępne dane)
2021=100
Szkolnictwo wyższe
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 24 24 100,0
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 16 16 100,0
Liczba studentów szkół wyższych
ogółem, z tego: 102 199 101 108 98,9
na studiach stacjonarnych 64 372 64 296 99,9
na studiach niestacjonarnych 37 827 36 812 97,3
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące na kierunkach
pedagogicznych 5 499 4 972 90,4
językowych 8 402 8 544 101,7
społecznych 9 396 9 952 105,9
biznesu i administracji 21 917 20 984 95,7
prawnych 3 423 3 212 93,8
technologii teleinformacyjnych 5 574 5 797 104,0
inżynieryjno-technicznych 6 904 6 649 96,3
medycznych 10 126 10 450 103,2
Liczba absolwentów szkół wyższych
ogółem, z tego: 24 509 24 509 100,0
studiów stacjonarnych 16 135 15 513 96,1
studiów niestacjonarnych 8 374 8 996 107,4
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły studia na kierunkach
pedagogicznych 1 523 1 100 72,2
językowych 1 496 1 527 102,1
społecznych 1 497 1 851 123,6
biznesu i administracji 5 691 5 904 103,7
prawnych 603 643 106,6
technologii teleinformacyjnych 1 142 1 284 112,4
inżynieryjno-technicznych 1 770 1 798 101,6
medycznych 2 134 1 840 86,2
źródło: www.dane.gov.pl (dostęp: 21.03.2024 r.), GUS