Zużycie wody z wodociągów miejskich w 2023 r. wyniosło 32,6 mln m3 (rok wcześniej 32,5 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A. była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm. Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w dwóch podstawowych dla Poznania oczyszczalniach: Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej. Łączna ilość ścieków oczyszczonych przez poznańskie oczyszczalnie wyniosła 53,1 mln m3/rok.

W 2023 r. spółka Aquanet S.A. kontynuowała realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” – etap VI, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem projektu było przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 14,2 tys. odbiorców. Do końca 2023 r. spółka zrealizowała 97% projektu, który ze względu na wydłużenie terminu realizacji, ma być zakończony do połowy 2024 r. W ramach prac inwestycyjno-remontowych realizowano m.in.: wymianę sieci wodociągowej na Starym Rynku, budowę kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kiekrz, modernizację Kolektora Prawobrzeżnego I. Spółka wyprodukowała 22,0 GWh energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy przy udziale Miasta realizowali zadanie publiczne m.in. w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku lokalnych ulicach o zabudowie jednorodzinnej. W wyniku współpracy wybudowano ok. 325 m sieci kanalizacji sanitarnej i 638 m sieci wodociągowej, co poprawiło komfort życia mieszkańców.

W 2022 r. (najnowsze dane GUS-u) do sieci elektrycznej podłączonych było 292,0 tys. poznańskich gospodarstw domowych, czyli o 8,2 tys. więcej niż rok wcześniej. Roczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zmniejszyło się o 7,4 GWh, osiągając poziom 476,9 GWh. W 2023 r. spółka Enea Operator sp. z o.o. prowadziła prace nad stopniowym przekształcaniem sieci pasywnej (jednokierunkowej) w bardziej elastyczną aktywną (dwukierunkową), w celu umożliwienia rozwoju energetyki rozproszonej i popularyzacji energetyki prosumenckiej oraz instalowania punktów ładowania i magazynów energii. Zrealizowano m.in. projekt pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Poznania”. Do końca 2023 r. liczba przyłączonych mikroinstalacji w Poznaniu wzrosła do 8,6 tys. Ich łączna moc wynosiła 72,8 MW, co stanowiło wzrost o 22% w ciągu roku.

Dostęp do sieci ciepłowniczej na terenie Poznania zapewniała spółka Veolia Energia Poznań S.A. Na koniec 2023 r. długość sieci ciepłowniczej wynosiła 605,5 km. W 2023 r. spółka wyprodukowała 6761 GJ energii cieplnej, tj. o 262 GJ mniej niż rok wcześniej. W 2023 r. spółka dokonała m.in. modernizacji urządzeń produkcyjnych w źródle ECII Karolin, w tym zmodernizowano instalację odsiarczania spalin.

W 2022 r. (najnowsze dane GUS-u) długość sieci gazowej wyniosła 1345 km, czyli o 9,2 km więcej niż rok wcześniej. Sieć gazowa posiadała 44,9 tys. przyłączy oraz 200,6 tys. odbiorców, zużywających rocznie 1160 GWh gazu. Z instalacji gazowej korzystało 75,7% mieszkańców Poznania.