Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Biblioteki publiczne
Liczba bibliotek i filii 41 41 100
Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4
Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3
Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104
Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 161 162 100,6
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 156 100,6
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 18 20 111,1
Obiekty przystosowane dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 7 10 142,9
Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących 1 1 100
Muzea publiczne
Liczba muzeów 20 20 100
Liczba zwiedzających  367 650 403 731 109,8
Publiczne teatry i instytucje muzyczne
Liczba instytucji artystycznych 10 12 120
Liczba miejsc na widowni stałej  3 429 4 293 125,2
Liczba przedstawień i koncertów 3 041 3 426 112,7
Liczba osób oglądających i słuchających 549 878 569 583 103,6
Kina stałe
Liczba kin stałych 11 11 100
Liczba miejsc na widowni  17 790 17 280 97,1
Liczba seansów  116 808 131 633 102,7
Liczba widzów 3 131 570 3 558 291 113,6
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 28 28 100
Liczba imprez 4 325 3 762 86,7
Liczba uczestników i uczestniczek imprez 521 024 424 990 81,6
Liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców 966 790 81,8
Liczba grup artystycznych 101 86 85,1
Liczba kół/klubów/sekcji 351 341 97,2
Imprezy sportowe 2018 2019 2018=100
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: 141 161 114,2
międzynarodowych brak danych 30
Turystyka 2018 2019 2018=100
Liczba miejsc noclegowych, w tym: 9 410 10 311 109,6
w hotelach 7 089 7 424 104,7
Noclegi udzielone ogółem, w tym: 1 484 056 1 515 397 102,1
turystom zagranicznym 391 402 376 651 96,2
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: 916 458  946 578 103,3
turyści zagraniczni 208 499 209 425 100,4
Źródło: GUS, UMP