W 2023 r. powierzchnia gruntów miejskich zwiększyła się o 140 działek skomunalizowanych o powierzchni 189 451 m2 i 21 działek nabytych w trybie cywilnoprawnym o powierzchni 38 442 m2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał Miastu 9 działek gruntu o łącznej powierzchni 12 543 m2 przeznaczonych pod drogi publiczne na terenie Poznania.

Tabela 7. Powierzchnia geodezyjna Poznania według kierunków wykorzystania w 2023 r.
Kierunek wykorzystania  Powierzchnia ogólna w %
Grunty zabudowane i zurbanizowane,
w tym m.in.: 
47,6
a) tereny mieszkaniowe 14,6
b) tereny przemysłowe 4,0
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4,1
d) tereny komunikacyjne 14,0
Grunty rolne 30,9
Grunty leśne 15,7
Grunty pod wodami 2,8
Tereny różne 3,0

Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

W 2023 r. powierzchnia terenów mieszkaniowych zwiększyła się o 68 ha, rekreacyjnowypoczynkowych o 85 ha, a komunikacyjnych o 61 ha.

Wykres 6. Struktura własności gruntów w Poznaniu w 2023 r.

Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Wykres do pobranie w xls