Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Pracujący      
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 345,0 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 154,3 158,9 102,7
przemyśle 51,3 52 100,8
budownictwie 7,4 7,5 102,7
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 42,6 44,7 104,4
transporcie i gospodarce magazynowej 7,5 7,8 101,3
obsłudze rynku nieruchomości 3,5 3,5 100,0
Bezrobocie      
Stopa bezrobocia w % 1,4 1,2 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 5,0 4,2 83,5
kobiet 2,8 2,4 85,7
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:       
czasu pozostawania bez pracy:      
do 1 miesiąca 0,6 0,5 94,8
1 do 3 miesięcy 1,2 1,1 91,7
3 do 6 miesięcy 0,8 0,7 84,7
6 do 12 miesięcy 0,8 0,6 76,1
12 do 24 miesięcy 0,8 0,5 67,1
pow. 24 miesięcy 0,9 0,8 84,9
wieku:      
18-24 lata 0,3 0,3 84,4
25-34 lata 1,4 1,2 83,3
35-44 lata 1,3 1,1 81,5
45-54 lata 0,9 0,8 93,1
55-59 lat 0,7 0,5 80,1
60-64 lata 0,4 0,3 75,8
wykształcenia:      
wyższe 1,5 1,3 85,3
policealne i średnie zawodowe  0,9 0,8 84,6
średnie ogólnokształcące  0,6 0,5 86,3
zasadnicze zawodowe 0,8 0,6 79,4
gimnazjalne i poniżej  1,2 1,0 81,7
stażu pracy:      
do 1 roku 1,0 0,8 80,8
1 do 5 lat 1,0 0,8 82,4
5 do 10 lat 0,8 0,7 88,4
10 do 20 lat 0,8 0,7 82,8
20 do 30 lat 0,6 0,5 78,7
30 i więcej lat 0,3 0,2 81,1
bez stażu 0,5 0,5 92,0
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 331 309 93,4
Liczba ofert pracy na koniec roku 483 641 132,7
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejstrowanych w tys. 11,5 9,7 84,4
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 13,0 10,5 80,6
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 123 138 x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w %  19,1 20,3 x
Liczba bezrobotnych przypadajacych na 1 ofertę pracy 10 7 70,0
Wynagrodzenia      
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: 5 054,3 5 405,9 107,0
w informacji i komunikacji 7 202,5 8 151,9 113,2
w przemyśle 6 144,3 6 396,7 104,1
w budownictwie 5 156,8 5 662,5 109,8
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 4 268,1 4 646,4 108,9

Źródło: GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu