W 2018 r. w Poznaniu odebrano 154,0 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 28,3 tys. ton odpadów posegregowanych.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin.

W 2018 r. 22 podmioty, które podpisały z ZM GOAP umowy na wywóz odpadów z terenu Poznania, odebrały łącznie 154,0 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 28,3 tys. ton odpadów posegregowanych, w tym 13,9 tys. ton odpadów posegregowanych zielonych.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

W Poznaniu funkcjonuje Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), wybudowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez Miasto Poznań oraz firmę SUEZ Zielona Energia. Projekt był realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania, łączącego wykorzystanie krajowych środków publicznych, środków unijnych i kapitału prywatnego. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 854,7 mln zł.

ITPOK jest jednym z głównych elementów systemu gospodarowania odpadami zmieszanymi, zapewniając miastu zrównoważony system przetwarzania odpadów. W 2018 r., który był drugim pełnym rokiem funkcjonowania spalarni dostarczono do spalenia 210 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, z których wyprodukowano 300 tys. GJ energii cieplnej oraz 113 545 MWh energii elektrycznej.

Spalarnia pozwala na zmniejszenie poziomu składowania odpadów, ograniczając przy tym znacznie zapotrzebowanie na nowe składowiska miejskie.

Składowisko odpadów w Suchym Lesie

Składowiskiem odpadów w Suchym Lesie zarządza Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. (ZZO) – jednoosobowa spółka Miasta Poznania, prowadząca działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami (w tym m.in. prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów, rekultywacją terenów składowiska, oczyszczalnią odcieków składowiskowych, elektrociepłownią biogazową, biokompostownią).

Składowisko zajmujące teren o powierzchni 56,76 ha jest zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy Suchy Las i miasta Poznania. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 składowisko to uzyskało w regionie II status RIPOK – regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wypełnienie składowiska w Suchym Lesie wynosi obecnie 85,5%. W 2018 r. prowadzone były prace związane z rekultywacją kwatery P3 wraz z instalacją odgazowania.

ZZO  otrzymał statuetkę oraz dyplom w kategorii „Zielony Kontakt” w XIX edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu. Nagroda została przyznana za kompleksowe działania dotyczące zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Selektywna zbiórka odpadów w Poznaniu

W Poznaniu funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady opakowaniowe o charakterze surowców wtórnych: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, odbierane są przez firmy posiadające umowę ze ZM GOAP lub są zbierane w przez ZZO, który zarządza Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK-i przeznaczone są jednak głównie do przyjmowania i okresowego magazynowania odpadów problemowych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych. Do punktów można dostarczyć m.in. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, akumulatory, świetlówki, zużyty olej i inne odpady powstające w gospodarstwie domowym.

ZZO zarządza 3 Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które są zlokalizowane:

  • na składowisku odpadów w Suchym Lesie,
  • przy ulicy Wrzesińskiej w Poznaniu,
  • przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.

oraz Mobilnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Gratowóz), który odbiera od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W 2018 r. z terenu miasta zebrano 17,6 tys. ton makulatury, 9,3 tys. ton stłuczki szklanej oraz 9,0 tys. ton tworzyw sztucznych.

Spośród odpadów problemowych w 2018 r. zebrano:

  • 8,2 tys. ton odpadów wielkogabarytowych,
  • 12,2 ton zużytych baterii,
  • 36,7 ton przeterminowanych leków,
  • 745 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady przechowywane są w magazynie, a po zgromadzeniu partii transportowej, kierowane są do specjalistycznych instalacji na terenie kraju, w których zostają poddawane przetworzeniu lub unieszkodliwieniu.

Od 2003 r. działa strona internetowa, na której nie tylko mieszkańcy Poznania mogą znaleźć przydatne informacje związane z gospodarką odpadami: www.odpady.poznan.pl

Biokompostownia w Poznaniu

W listopadzie 2018 r. Miasto Poznań uruchomiło nowoczesną instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych – biokompostownię (wartość projektu: 61,2 mln zł).

Jest to drugi, obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, kluczowy element systemu, który pozwolił m.in. na wywiązanie się z obowiązku recyklingu odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie. Instalacja docelowo będzie rocznie przerabiała 30 tys. Mg odpadów. Zastosowanie w instalacji nowoczesnej technologii przyczyni się do dotrzymania standardów ochrony środowiska.

Proces fermentacji i kompostowania odbywa się w zamkniętych, szczelnych komorach. Selektywnie zbierane przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej odpady biodegradowalne będą przetwarzane w energię elektryczną, cieplną oraz kompost o wysokiej jakości. Funkcjonowanie biokompostowni przyczyni się również do eliminacji składowanych tego typu odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie.

Elektrociepłownia biogazowa

Na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie eksploatowana jest elektrociepłownia biogazowa, gdzie pracują 4 zespoły prądotwórcze o mocy 200 kW, 2×260 kW i 504 kW, w których unieszkodliwiany jest biogaz. Obecnie moc zainstalowana w elektrociepłowni biogazowej wynosi 1,2 MW. Zespoły prądotwórcze wyposażone są w instalację odzysku energii cieplnej, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń biurowo-magazynowo-socjalnych oraz do podgrzewania wody.

W 2018 r. powstało 1,6 mln m3 biogazu, z którego wyprodukowano 3 124 MWh energii elektrycznej, z tego do odbiorców zewnętrznych sprzedano 2 593 MWh, a na potrzeby własne zużyto 523 MWh.

Odpady przemysłowe w Poznaniu

W 2017 r. (najnowsze dostępne dane) poznańskie zakłady przemysłowe wytworzyły 474,6 tys. ton odpadów z sektora gospodarczego, w tym odpadów niebezpiecznych (o 20,8% mniej niż w 2016 r.).

Oznacza to, że na 1 km2 powierzchni miasta przypadało 1,8 tys. ton odpadów. Mimo, iż Poznań zajmuje 2. miejsce (po Koninie), wśród powiatów województwa wielkopolskiego pod względem ilości wytworzonych odpadów przemysłowych, odpady te nie stanowią obecnie poważniejszego zagrożenia dla środowiska. Ponad 96% odpadów przemysłowych jest wywożone i przetwarzane poza Poznaniem, gdzie są poddawane procesom odzysku (materiałowego lub energetycznego) lub unieszkodliwieniu, ok. 4% poddawanych jest odzyskowi lub unieszkodliwieniu na miejscu.