W 2021 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 188,8 mln zł.

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2021 r.

W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają:

  • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44,51%;
  • dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 24,82%;
  • dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10,58%;
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek; zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8,83%.
Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu według stanu na 31.12.2021 r.
Wyszczególnienie 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. Dynamika (do roku poprzedniego)
w zł w zł
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności  4 053 433,82 4 607 140,92 113,66%
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 47 740 344,21 46 862 252,72 98,16%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 57 034 648,30 84 052 273,69 147,37%
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 28 559 942,97 19 971 463,84 69,93%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 425 262,33 16 676 868,34 95,71%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  postaci pieniężnej 0 550 000,00
Różne dochody 307 227,86 177 324,58 57,72%
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację celu publicznego 4 376 529,00 8 783 912,25 200,70%
Odsetki od nieterminowych wpłat 1 152 676,64 2 423 183,39 210,22%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 567 136,36 325 028,82 57,31%
Wpływy z opłat i kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego 51 258,43 42 659,28 83,22%
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 6 788,43 54 882,76 808,48%
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 25 511,60 53 323,16 209,02%
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów dot. partycypacji  500 2 500,00 500,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22 343 400,00 0
Dochody z tytułu umów partycypacyjnych 817 976,64 4 273 918,78 522,50%
Razem gmina i powiat 184 462 636,59 188 856 732,53 102,38%
źródło: UMP

Wierzytelności Miasta Poznania w 2021 r.

Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań w zakresie podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2021 r.
Rodzaje wierzytelności Kwota wierzytelności  Kwoty zaległości 
   (w zł)  (w zł)
Podatek od nieruchomości 72 411 654,38 22 856 937,65
Podatek rolny 477 392,31 56 477,77
Podatek leśny 6 827,29 4 725,26
Podatek od środków transportu 2 588 616,05 1 860 157,13
Razem 75 484 490,03 24 778 297,81
źródło: UMP
Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaje wierzytelności 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. Dynamika
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 31 204 919,37 24 318 578,22 77,93%
       
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1 701 164,24 1 517 177,07 89,18%
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 29 047 896,21 27 416 720,94 94,38%
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 4 509 483,30 6 530 883,98 144,83%
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie  13 286 090,96 14 537 909,95 109,42%
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat 2 447 961,72 2 807 148,90 114,67%
RAZEM 82 197 515,80 77 128 419,06 93,83%
źródło: UMP