Na koniec grudnia 2021 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,6%.

Liczba bezrobotnych

Od 2012 r. do 2019 r. w Poznaniu obserwowany był spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1%. Jednakże na skutek zamrożenia gospodarki, związanej z pandemią COVID-19, w 2020 r. poziom bezrobocia zaczął wzrastać, osiągając z końcem grudnia poziom 2,0%. W 2021 r. mimo utrzymującej się pandemii, liczba osób poszukujących zatrudnienia spadła do poziomu 1,6% (podobnie jak w powiecie poznańskim). Niższy wskaźnik bezrobocia w skali kraju odnotowano tylko w powiecie kępińskim. Stopa bezrobocia w pozostałych największych polskich miastach kształtowała się następująco: Warszawa (1,8%), Katowice (1,8%), Wrocław (2,0%), Kraków (2,9%) i Łódź (5,8%).

Stopa bezrobocia w Poznaniuwykres Stopa bezrobocia w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

W 2021 r. w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,4 tys. osób, czyli o 20%, a liczba dostępnych ofert pracy wzrosła o 23,5%.

W ciągu roku 9,3 tys. osób zostało skreślonych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w tym 6,1 tys. osób podjęło pracę, 0,6 tys. osób. rozpoczęło staż lub szkolenie zawodowe, 0,3 tys. osób podjęło własną działalność gospodarczą.

Struktura bezrobotnych

Na koniec 2021 r. 27% osób bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe, a 26% co najwyżej wykształcenie gimnazjalne/podstawowe.

Największe problemy z zatrudnieniem miały osoby o krótszym stażu pracy. Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, 53% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu było w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25-44 lata), w tym 24% w wieku 25-34 lata.

Na koniec 2021 r. pracy w Poznaniu poszukiwało 351 osób z niepełnosprawnościami oraz 59 cudzoziemców. Na koniec roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował 842 propozycjami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 7 osób poszukujących zatrudnienia.

Uprawnienia do pobierania zasiłku posiadała co siódma osoba bez pracy, a 45% zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.