fbpx

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania sfinansowano na kwotę 21,2 mln zł doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców i mieszkanek Poznania przeprowadzono w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

W ramach walki z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniem. Przeciwdziałanie oraz pomoc przy wyjściu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2019 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), który miał na celu zapewnienie mieszkańcom i […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2019 r. działania w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Nie mniej ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W obszarze zdrowia w 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało następujące programy wieloletnie: Program leczenia […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania przeznaczono na ochronę zdrowia 44,4 mln zł. Środki te wydatkowane zostały zarówno na działalność szpitali, zapewnienie ambulatoryjnej pomocy, jak również na wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2019 r. świadczyło […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem […]

Read More…

300-lecie Bambrów Poznańskich

Rok 2019 został przez Radę Miasta Poznania ogłoszony Rokiem Bambrów – na pamiątkę 1719 r., w którym pierwsi osadnicy z Bambergu dotarli do Poznania. Liczne wydarzenia, które odbywały się w ramach obchodów 300. rocznicy prezentowały wspólną kulturę. Ogólnopolska Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda Kolberga to najważniejsze w Polsce wyróżnienie przyznawane popularyzatorom kultury ludowej. Towarzystwo Bambrów […]

Read More…

Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania w kierunku podnoszenia jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań w 2019 r. na budowy, modernizacje, standaryzacje oraz zakupy inwestycyjne miejskich placówek pomocy społecznej wydatkowało 16,3 mln zł. Wydatki […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego była bezdomność. Powodowała ona brak poczucia bezpieczeństwa. W 2019 r. na terenie Poznania zlokalizowano 112 koczowisk, w których przebywały łącznie 263 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. W efekcie takich wizyt zapewniona […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Polegały one na wspieraniu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz poprawianiu ich warunków życia, w tym w szczególności w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznania stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 12,7 tys. rodzin liczących 20,2 tys. osób, czyli mniej niż 4% mieszkańców i mieszkanek Poznania. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Należały do nich najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, ciężkich warunków życia lub brakiem […]

Read More…