fbpx

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu w 2019 r. codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu Badania operatora komórkowego pokazały, że w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta ok. 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stałe, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz osoby przebywające w celach turystycznych i biznesowych, zatrzymujące się w mieście. Natomiast ok. 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2018/2019 w Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 104 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiada tu 25 szkół wyższych, z tego 8 uczelni publicznych i 17 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje 104 tys. osób, w tym prawie 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Około 2/3 osób studiujących pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje […]

Read More…

100-lecie istnienia poznańskich uczelni w 2019 r.

Tradycje akademickie Miasta Poznań sięgają XVI w., kiedy to biskup poznański założył pierwszą uczelnię wyższą w stolicy Wielkopolski – Akademię Lubrańskiego. Momentem przełomowym w historii poznańskiego szkolnictwa wyższego był rok 1919. Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim przyniosło wolność i możliwość utworzenia długo wyczekiwanych uczelni, na które wcześniej nie pozwalał zaborca. W poniższym raporcie skupiono się na 7 poznańskich uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Uniwersytecie Przyrodniczym Uniwersytecie Medycznym […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 21,2 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę 7,7 mln zł w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala sfinansowano: remont w Poradni Okulistycznej oraz Pracowni […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2019 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), który miał na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako główne kierunki działania MPPiRPA wyznaczył: […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2019 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Nie mniej ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W zakresie zdrowia w 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało następujące programy wieloletnie: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020, którego celem jest ograniczanie zjawiska […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania przeznaczono na ochronę zdrowia 44,4 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie ambulatoryjnej pomocy, jak również na wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2019 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 569 podmiotów. Zakres usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (119 podmiotów) stomatologa (142 podmioty) specjalistyczną opiekę […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających […]

Read More…

300-lecie Bambrów Poznańskich w 2019 r.

Rok 2019 został przez Radę Miasta Poznania ogłoszony Rokiem Bambrów – na pamiątkę 1719 r., w którym pierwsi osadnicy z Bambergu dotarli do Poznania. Liczne wydarzenia, które odbywały się w ramach obchodów 300. rocznicy prezentowały wspólną kulturę. Ogólnopolska Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda Kolberga to najważniejsze w Polsce wyróżnienie przyznawane popularyzatorom kultury ludowej. Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione przez Instytut Muzyki i Tańca za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich […]

Read More…

Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań w 2019 r. na budowę, modernizację, standaryzację oraz zakupy inwestycyjne miejskich placówek pomocy społecznej wydatkowało 16,3 mln zł. Wydatki te objęły następujące placówki: placówki opiekuńczo-wychowawcze – standaryzacja (montaż rolet […]

Read More…