Osiągnięcia poznańskich sportowców

Poznańscy sportowcy (indywidualnie oraz drużynowo) reprezentowali kraj, zdobywając medale podczas mistrzostw świata, mistrzostw Europy czy pucharów świata zarówno w kategoriach seniorskich, jak i młodzieżowych. Do najważniejszych osiągnięć poznańskich zespołów w sportach drużynowych w 2022 r. należały: Mistrz Polski w rugby 7 – KS Posnania (Poznań Rugby Club); Mistrz Polski w hokeju na trawie – WKS Grunwald; Mistrz Polski w piłce nożnej – KKS Lech Poznań; Brązowy medal […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym

Miasto Poznań prowadziło działania pomocowe i profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Skierowane one były m.in. do osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, z zaburzeniami psychicznymi, zwolnionych z zakładów karnych, a także uchodźców. Dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone działania ukierunkowane były na umożliwienie lub zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Środki na część tych zadań pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i obejmowały m.in. takie działania, […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej

W 2022 r. ze świadczeń pomocy społecznej przekazanej przez MOPR skorzystało 13,7 tys. rodzin liczących blisko 19,9 tys. osób. Korzystanie ze świadczeń było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Grupa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w 2022 r. w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się o 2,1 tys. osób. Zmniejszył się także udział tych osób w ogólnej liczbie mieszkańców Poznania z 4,1% do 3,7%. Korzystający z pomocy społecznej […]

Read More…

Zasoby pomocy społecznej

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPR) oraz całodobowe lub dzienne ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej. Z kolei Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ) zapewniało obsługę i wypłaty przysługujących świadczeń. Rodzaje placówek pomocy społecznej znajdujących się w Poznaniu prowadzonych przez Miasto Poznań oraz przez inne podmioty, które otrzymały dotację od Miasta Poznania […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje i remonty

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, podejmowane przez Miasto Poznań w miejskich placówkach ochrony zdrowia, obejmowały m.in.: kontynuację rozbudowy o nowe skrzydło głównego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej (większość środków w 2022 r. wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia), rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia oraz Szpitala im. F. Raszei. Wszystkie miejskie […]

Read More…

Profilaktyka i ochrona zdrowia

Podejmowane przez Miasto Poznań działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. W tym celu realizowane były programy wieloletnie oraz projekty jednoroczne, jak również działania o charakterze akcyjnym (np. Białe Soboty). Programy zdrowotne ukierunkowane były przede wszystkim na zapobieganie lub wczesne wykrycie chorób, w tym chorób cywilizacyjnych (np. choroby układu krążenia, nowotwory). Ich adresatami były różne grupy odbiorców […]

Read More…

Szpitale i lecznictwo ambulatoryjne

Do samodzielnych publicznych zakładów ochrony zdrowia prowadzących lecznictwo szpitalne w 2022 r., dla których Miasto Poznań było podmiotem tworzącym, należały: Szpital Miejski im. F. Raszei przy ul. A. Mickiewicza wraz z Ośrodkiem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Grunwaldzkiej; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ przy ul. Mogileńskiej. Placówki te świadczyły […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje i remonty

Łączne wydatki poniesione z budżetu Miasta w 2022 r. na inwestycje, modernizacje i remonty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wyniosły 13,3 mln zł. Baza POSiR-u powiększyła się o boisko do padla – pierwsze tego typu w województwie wielkopolskim. Kort do gry w padla Źródło: UMP (fot. POSiR) Oddano do użytku także zadaszony kort tenisowy z twardą nawierzchnią (Kompleks sportowy Rataje) oraz boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem wraz z pozostałą infrastrukturą przy ul. Harcerskiej […]

Read More…

Projekty i wydarzenia sportowe i rekreacyjne

Miasto Poznań wsparło organizację 159 imprez sportowych, w tym 29 międzynarodowych, 34 ogólnopolskich, 62 regionalnych i 34 lokalnych. W 39 imprezach masowych uczestniczyło 581 tys. osób, czyli o 27% więcej niż w roku poprzednim. Po raz pierwszy w Poznaniu odbyły się takie imprezy, jak Puchar Świata we Florecie Kobiet oraz zawody triathlonowe Enea IRONMAN 70.3 Poznań oraz 5150. Enea IRONMAN 70.3 Źródło: UMP (fot. Adam Jastrzębowski) […]

Read More…

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Poznańska baza sportowo-rekreacyjna obejmowała łącznie 1025 obiektów, w tym: 10 stadionów i boisk sportowych z widownią, 493 boiska i place treningowe, 190 hal i sal sportowych, 15 pływalni krytych, 2 pływalnie odkryte, 4 kąpieliska, 3 lodowiska, 8 kręgielni, 6 strzelnic, 13 przystani wodnych, 136 kortów tenisowych, 29 kortów do squasha, 3 ściany wspinaczkowe, 4 skateparki, 4 parki linowe, 5 miniboisk do gry […]

Read More…

Ochrona zabytków

Kontynuowano badania archeologiczne na obszarze płyty Starego Rynku, w piwnicach Pałacu Działyńskich oraz przy ul. Święty Marcin. Archeolodzy odkopali piwnice Nowego Ratusza Źródło: UMP Na koniec 2022 r. w poznańskim Rejestrze zabytków figurowało: 513 obiektów nieruchomych, 194 zabytki ruchome, w tym wpisany do rejestru w 2022 r. dwór i park dworski na Pokrzywnie w Poznaniu. W gminnej ewidencji zabytków znajdowało się łącznie 5616 obiektów. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udzieliło 8. […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje i remonty

Do ważniejszych inwestycji w zakresie miejskich instytucji kultury należały m.in: budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu – opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację formalnoprawną; szacowana wartość inwestycji: 261 mln zł, w tym dofinansowanie:110 mln zł; Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Muzycznego Źródło: UMP (proj. Atelier Loegler Architekci) modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych – ukończono prace remontowo-konserwatorskie, dostarczono […]

Read More…

Projekty i wydarzenia kulturalne

W 2022 r. w ramach wdrażania „Poznańskiego Programu dla Kultury 2019–2023” realizowano m.in.: Poznański Program Edukacji Kulturowej, w ramach którego: zorganizowano 25 warsztatów dla kadr kultury; prowadzone były 3 inicjatywy lokalne w ramach projektu pn. „Dwulatka. Szkoła Praktyk Animacyjnych”, tj.: integracja mieszkańców okolic rynku Łazarskiego – „Rynek kwitnących relacji”, integracja społeczności ukraińskiej na os. Dębiec – „U Krajana” oraz integracja osób starszych – […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury

treść Według GUS-u w 2022 r. bazę kulturalną Poznania stanowiło: 20 muzeów, 11 kin, 57 bibliotek z oddziałami, 6 teatrów, opera – Teatr Wielki, Filharmonia Poznańska oraz 8 galerii sztuki. W mieście funkcjonowały także orkiestry, chóry, zespoły muzyczne i folklorystyczne oraz domy kultury. Frekwencja w tych instytucjach wyniosła łącznie ponad 3,2 mln osób. W 2022 r. Miasto Poznań było organem prowadzącym dla 15 miejskich instytucji […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje i remonty

Działania podnoszące standard obiektów oświatowych obejmowały m.in. budowę nowych placówek, rozbudowę już istniejących, modernizacje budynków, w tym termomodernizacje, budowy i modernizacje obiektów sportowych, modernizacje i remonty boisk sportowych oraz placów gier i zabaw oraz różnego rodzaju remonty pomieszczeń szkolnych, dachów, instalacji elektrycznych i wodociągowych. Łączne wydatki na inwestycje, modernizacje, remonty w placówkach oświatowych wyniosły 51,7 mln zł. Do największych inwestycji w infrastrukturę oświatową zakończonych w 2022 r. należały: rozbudowa […]

Read More…

Projekty rozwoju oraz jakość nauczania

W celu wyrównania szans edukacyjnych oraz wsparcia dzieci i młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionych, Miasto Poznań sfinansowało 259 programów zajęć pozalekcyjnych, w tym 155 programów w szkołach podstawowych, 70 programów w liceach ogólnokształcących oraz 34 programy w technikach. Wśród tych programów znalazły się m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym prowadzone w ramach Szkolnych Klubów Sportowych. Szkoły realizowały 203 programy zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz 56 programów antydyskryminacyjnych. W ramach otwartego […]

Read More…

Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie

Rodzice lub opiekunowie prawni złożyli 4,4 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,8 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Na koniec września 2022 r. z oferty placówek wychowania przedszkolnego skorzystało 22,9 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Według danych GUS-u 105,3% dzieci w wieku 3–6 lat w 2021 r. (najnowsze dostępne dane) było objętych wychowaniem przedszkolnym […]

Read More…

Szkoły i placówki oświatowe

W roku szkolnym 2022/2023 Miasto Poznań było organem prowadzącym dla 356 szkół i placówek oświatowych. Ponadto w Poznaniu funkcjonowało także 521 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niesamorządowe (w tym dotowane przez Miasto Poznań), m.in. fundacje, organizacje wyznaniowe, oraz placówki niedotowane przez Miasto Poznań, a prowadzone przez m.in. organy administracji rządowej. W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowało łącznie 877 szkół i placówek oświatowych. Liczba szkół i placówek oświatowych dla dzieci, młodzieży […]

Read More…

Cudzoziemcy

W Poznaniu przebywali cudzoziemcy z ponad 100 państw z 6 kontynentów, w tym 85% z Europy. Najwięcej cudzoziemców spoza Europy było obywatelami Turcji, Tajwanu, Nigerii, Chin i Indii. Według szacunków Urzędu Miasta Poznania (UMP), w Poznaniu mieszkało 93 tys. cudzoziemców, w tym 8,5 tys. było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy i Białorusi (łącznie ponad 82 tys. […]

Read More…

Seniorzy

W Poznaniu według GUS-u w 2022 r. mieszkało 142,2 tys. seniorów w wieku 60 lat i powyżej, którzy stanowili 26,3% wszystkich mieszkańców. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi Miasto Poznań zapewniało poprzez działalność 6 domów pomocy społecznej (DPS) oraz 2 dziennych domów pomocy (DDP). Łącznie DPS-y dysponowały 616 miejscami, z których na koniec roku korzystało 609 osób w starszym wieku lub przewlekle somatycznie chorych. Dzienne domy pomocy (znajdujące […]

Read More…

Młodzież

Według GUS-u w 2022 r. młodzież w wieku 15–29 lat liczyła w Poznaniu 91 tys. osób, co stanowiło 16,8% mieszkańców. Realizując założenia „Polityki dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019–2025”, w ramach aktywizowania młodzieży, podejmowano m.in. takie działania, jak: zorganizowanie V edycji konkursu pn. „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwiał poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów; konkurs adresowany był do uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych; młodzież zrealizowała […]

Read More…

Rodzina i dzieci

Według GUS-u na koniec 2022 r. w Poznaniu mieszkało 19,5 tys. dzieci w wieku żłobkowym (0–3 lata). Stanowiły one 3,6% mieszkańców miasta. Rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 5,2 tys. miejsc zorganizowanych w 180 placówkach (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Miasto Poznań prowadziło 15 żłobków (zorganizowanych w Poznańskim Zespole Żłobków) z 1,3 tys. miejscami, a podmioty niepubliczne – 165 placówek z 3,9 […]

Read More…

Demografia

Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w połowie 2022 r. (najnowsze dostępne dane) w Poznaniu mieszkało 541,3 tys. osób. Statystyka GUS-u nie uwzględnia ponad 80 tys. niezameldowanych osób, które mieszkały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby spoza Poznania uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, osoby pracujące tymczasowo, osoby posiadające obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2021 r., w Poznaniu mieszkało 529,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, […]

Read More…

Inteligentne miasto

W 2021 r. w Poznaniu wdrażane były nowoczesne rozwiązania inteligentnego miasta, obejmujące różne dziedziny życia mieszkańców. Inteligentne rozwiązania były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta, jak m.in. transport miejski, miejski system współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej, gospodarka obiegu zamkniętego, teleusługi, internetowe systemy konsultacji i dialogu społecznego, e-usługi miejskie, otwarte dane miejskie. Uruchomione zostały m.in.: Voicebot działający w miejskim Call Center Poznań Kontakt, […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2020/2021 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 105 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum). Łącznie, w mieście studiuje 105 tys. osób, w tym ponad 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Miasto Poznań podejmowało wiele działań na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny, wśród których były przedsięwzięcia skierowane do rodzin wychowujących dzieci, jak i mające na celu zapewnienie integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznaczała, uchwalona przez Radę Miasta Poznania, „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. W 2021 r. trwały prace związane […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela rodzinom wsparcia w różnej formie, w tym poprzez wypłatę świadczeń finansowych, wśród których najwięcej wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenia dla rodzin Poznańskie rodziny rokrocznie korzystają z różnych form pomocy, w tym ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). Część tych świadczeń skierowana jest do osób o niskich dochodach. Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń arch. PCŚ Wartość świadczeń finansowych wypłaconych […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Założeniem dokumentu jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia mieszkanek i mieszkańców miasta poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i opieki zdrowotnej. Kreowanie i realizowanie polityki […]

Read More…

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2021 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. W 2021 r. kontynuowano realizację, w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, bezpłatnych usług dla osób starszych obejmujących: Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę, która ułatwia dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 158 partnerów); adresatami projektu są osoby, które ukończyły 60. […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania własne oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami i partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Funkcjonujące w Poznaniu Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS) realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi i Miastem Poznań oraz z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w celu: tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskiwania […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentująca osoby starsze, pełni funkcję doradczą, opiniodawczą wobec Prezydenta Miasta Poznania oraz jest źródłem różnorakich inicjatyw. Miejska Rada Seniorów (MRS), która została powołana w 2007 r. funkcjonuje IV kadencję. Do jej zadań należy m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i określaniu potrzeb starszego pokolenia; przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2021 r. w Collegium Martinetum przy ul. św. Marcin otwarto nowoczesną placówkę edukacyjno-wystawienniczą prezentującą dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma – Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa). W 2021 r. do największych inwestycji z zakresu kultury należały: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” to dwuetapowy projekt dofinansowany ze środków […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie osób starszych w Poznaniu

W 2021 r. ponad 800 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz z niepełnosprawnością fizyczną uzyskało wsparcie poznańskich domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy. Osoby starsze miały zapewnioną pomoc całodobową oraz dzienną. Mogły też liczyć – w zależności od potrzeb – na pomoc wielu instytucji. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniały domy pomocy społecznej (DPS) oraz dzienne domy pomocy (DDP). Placówki te oferowały kompleksowe wsparcie […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W 2021 r. Miasto Poznań rozpoczęło realizację 3 nowych wieloletnich programów polityki zdrowotnej, tj.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” – […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie „Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023″ w celu podniesienia znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem. Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu skierowanych m.in. do osób w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami. Dokumentem określającym kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych, występujących w Poznaniu, jest uchwalona przez Radę Miasta Poznania w 2019 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Jej celem jest wyrównywanie jakości życia […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowano w ramach programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”, który jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych w ubiegłych latach miejskich programów skierowanych do tej grupy osób. Koszt realizowanych w ramach […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury oraz lokalnie działające podmioty w 2021 r. realizowały przedsięwzięcia kulturalne dedykowane społeczności lokalnej. W 2021 r. aktywność kulturalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających przy wsparciu Miasta skierowana była na budowanie więzi społecznych lokalnych społeczności. Do działań jakie zrealizowano dla mieszkanek i mieszkańców poznańskich osiedli należały m.in.: Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole: Lato z Estradą (Estrada Poznańska); organizacja imprez kulturalno-integracyjnych „Blisko Kultury – Jazz […]

Read More…

Współpraca krajowa i regionalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie jednostki kultury organizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami krajowymi i regionalnymi. W 2021 r. wiele atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych było możliwych do zrealizowania w Poznaniu dzięki współpracy z następującymi podmiotami: Kancelaria Prezydenta RP: udział w uroczystości w pałacu prezydenckim w Warszawie, podczas której Wielkopolanie przekazali prezydentowi RP petycję o ustanowienie dnia 27.12 świętem Narodowym Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919); koncert z okazji uroczystości podpisania ustawy […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. w większości realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich. Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich oraz w Korei Południowej, w tym w: Norwegii: realizacja projektu rozwijającego czytelnictwo Sztuczna inteligencja w służbie książki we współpracy m.in. z NORLA − Norwegian Literature Abroad (Biblioteka Raczyńskich);  Szwecji: produkcja i prezentacja filmu Marysi Lewandowskiej „Rozbiór […]

Read More…

Działalność kulturalna organizacji pozarządowych realizowana przy wsparciu Miasta Poznania

W 2021 r. Miasto Poznań dofinansowało 308 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 12,4 mln zł. W 2021 r. Miasto Poznań w ramach małych grantów i dotacji konkursowych dofinansowało odpowiednio 78 i 230 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in.:  „Via Activa – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne”; Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o.; Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie instytucje kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka RaczyńskichBiblioteka Raczyńskich otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Raczyńskich została doceniona za spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, kierowane do czytelniczek i czytelników w każdym wieku i o rozległych zainteresowaniach oraz za utrzymywanie kontaktu z czytelniczkami i czytelnikami w mediach społecznościowych. Centrum Kultury ZAMEKSpektakl „Grimm” […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2021 r. przyznało nagrody artystyczne i literackie. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaNagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Maciej Rychły za wizjonerskie dzieła muzyczne, płytowe, filmowe i teatralne oraz za twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał w wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folk i muzyki korzeni. Poznańska Nagroda LiterackaNagroda ta przyznawana przez jest Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dwóch kategoriach: nagroda im. Adama Mickiewicza […]

Read More…

OK Poznań – Osobista Karta Poznańska

System usług dla mieszkańców Poznania OK Poznań to nowoczesny, interaktywny i zindywidualizowany program benefitowy. Jego głównym założeniem jest powiązanie faktu rozliczania podatków w Poznaniu z ofertą ulg, zniżek czy preferencji w usługach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, turystycznych, gastronomicznych, handlowych czy ochrony zdrowia – świadczonych przez lokalne firmy komercyjne oraz w obiektach użyteczności publicznej.  Grafika OK Poznań arch. UMP W 2021 r. trwały prace wdrożeniowe Systemu OK Poznań – Osobistej Karty Poznańskiej, […]

Read More…

Piecza zastępcza w Poznaniu

Ze wsparcia całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w 2021 r. skorzystało łącznie 829 dzieci i młodzieży. Głównym celem realizowanego przez Miasto Poznań „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”, będącego kontynuacją programu z lat poprzednich, jest rozwój sieci pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach – rodzinom działającym prawidłowo, lecz wymagającym wsparcia, rodzinom zagrożonym dysfunkcyjnością, rodzinom dysfunkcyjnym. Działania programu koncentrują […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących blisko 22 tys. osób, którzy stanowili 4,1% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2021 r. były: długotrwała lub ciężka […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2021 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR); informacje na temat działalności MOPR-u znajdują się w rozdziałach: Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu, Poznańska polityka […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2021 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 31,3 mln zł na doposażenie i modernizacje miejskich placówek ochrony zdrowia. Miasto Poznań podejmowało w miejskich placówkach ochrony zdrowia działania inwestycyjne i modernizacyjne, które miały na celu: zapewnienie poprawnego ich funkcjonowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówek tego typu; polepszenie jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia polegający na zakupach, m.in. sprzętu i wyposażenia; zwiększenie […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Działania z zakresu profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających Miasto Poznań realizowało w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.” Liczba osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Według szacunkowych danych z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.”, w 2021 r. w Poznaniu uzależnionych od alkoholu mogło być ok. 10,6 tys. […]

Read More…