Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2021 r., w Poznaniu mieszkało 529,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, spoza Poznania […]

Read More…

Inteligentne miasto

W 2021 r. w Poznaniu wdrażane były nowoczesne rozwiązania inteligentnego miasta, obejmujące różne dziedziny życia mieszkańców. Inteligentne rozwiązania były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta, jak m.in. transport miejski, miejski system współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej, gospodarka obiegu zamkniętego, teleusługi, internetowe systemy konsultacji i dialogu społecznego, e-usługi miejskie, otwarte dane miejskie. Uruchomione zostały m.in.: Voicebot działający w miejskim Call Center Poznań Kontakt, […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2020/2021 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 105 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum). Łącznie, w mieście studiuje 105 tys. osób, w tym ponad 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 75 tys. studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Miasto Poznań podejmowało wiele działań na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny, wśród których były przedsięwzięcia skierowane do rodzin wychowujących dzieci, jak i mające na celu zapewnienie integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznaczała, uchwalona przez Radę Miasta Poznania, „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. W 2021 r. trwały prace związane […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela rodzinom wsparcia w różnej formie, w tym poprzez wypłatę świadczeń finansowych, wśród których najwięcej wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenia dla rodzin Poznańskie rodziny rokrocznie korzystają z różnych form pomocy, w tym ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). Część tych świadczeń skierowana jest do osób o niskich dochodach. Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń arch. PCŚ Wartość świadczeń finansowych wypłaconych […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Założeniem dokumentu jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia mieszkanek i mieszkańców miasta poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i opieki zdrowotnej. Kreowanie i realizowanie polityki […]

Read More…

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2021 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. W 2021 r. kontynuowano realizację, w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, bezpłatnych usług dla osób starszych obejmujących: Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę, która ułatwia dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 158 partnerów); adresatami projektu są osoby, które ukończyły 60. rok […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania własne oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami i partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Funkcjonujące w Poznaniu Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS) realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi i Miastem Poznań oraz z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w celu: tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskiwania […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentująca osoby starsze, pełni funkcję doradczą, opiniodawczą wobec Prezydenta Miasta Poznania oraz jest źródłem różnorakich inicjatyw. Miejska Rada Seniorów (MRS), która została powołana w 2007 r. funkcjonuje IV kadencję. Do jej zadań należy m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i określaniu potrzeb starszego pokolenia; przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2021 r. w Collegium Martinetum przy ul. św. Marcin otwarto nowoczesną placówkę edukacyjno-wystawienniczą prezentującą dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma – Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa). W 2021 r. do największych inwestycji z zakresu kultury należały: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” to dwuetapowy projekt dofinansowany ze środków […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie osób starszych w Poznaniu

W 2021 r. ponad 800 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz z niepełnosprawnością fizyczną uzyskało wsparcie poznańskich domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy. Osoby starsze miały zapewnioną pomoc całodobową oraz dzienną. Mogły też liczyć – w zależności od potrzeb – na pomoc wielu instytucji. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniały domy pomocy społecznej (DPS) oraz dzienne domy pomocy (DDP). Placówki te oferowały kompleksowe wsparcie osób, […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W 2021 r. Miasto Poznań rozpoczęło realizację 3 nowych wieloletnich programów polityki zdrowotnej, tj.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” – w ramach […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie „Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023″ w celu podniesienia znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem. Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr Animacji; […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu skierowanych m.in. do osób w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami. Dokumentem określającym kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych, występujących w Poznaniu, jest uchwalona przez Radę Miasta Poznania w 2019 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Jej celem jest wyrównywanie jakości życia […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowano w ramach programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”, który jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych w ubiegłych latach miejskich programów skierowanych do tej grupy osób. Koszt realizowanych w ramach […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury oraz lokalnie działające podmioty w 2021 r. realizowały przedsięwzięcia kulturalne dedykowane społeczności lokalnej. W 2021 r. aktywność kulturalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających przy wsparciu Miasta skierowana była na budowanie więzi społecznych lokalnych społeczności. Do działań jakie zrealizowano dla mieszkanek i mieszkańców poznańskich osiedli należały m.in.: Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole: Lato z Estradą (Estrada Poznańska); organizacja imprez kulturalno-integracyjnych „Blisko Kultury – Jazz […]

Read More…

Współpraca krajowa i regionalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie jednostki kultury organizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami krajowymi i regionalnymi. W 2021 r. wiele atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych było możliwych do zrealizowania w Poznaniu dzięki współpracy z następującymi podmiotami: Kancelaria Prezydenta RP: udział w uroczystości w pałacu prezydenckim w Warszawie, podczas której Wielkopolanie przekazali prezydentowi RP petycję o ustanowienie dnia 27.12 świętem Narodowym Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919); koncert z okazji uroczystości podpisania ustawy […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. w większości realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich. Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich oraz w Korei Południowej, w tym w: Norwegii: realizacja projektu rozwijającego czytelnictwo Sztuczna inteligencja w służbie książki we współpracy m.in. z NORLA − Norwegian Literature Abroad (Biblioteka Raczyńskich);  Szwecji: produkcja i prezentacja filmu Marysi Lewandowskiej „Rozbiór […]

Read More…

Działalność kulturalna organizacji pozarządowych realizowana przy wsparciu Miasta Poznania

W 2021 r. Miasto Poznań dofinansowało 308 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 12,4 mln zł. W 2021 r. Miasto Poznań w ramach małych grantów i dotacji konkursowych dofinansowało odpowiednio 78 i 230 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in.:  „Via Activa – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne”; Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o.; Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; Fundacja Art-on; […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie instytucje kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka RaczyńskichBiblioteka Raczyńskich otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Raczyńskich została doceniona za spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, kierowane do czytelniczek i czytelników w każdym wieku i o rozległych zainteresowaniach oraz za utrzymywanie kontaktu z czytelniczkami i czytelnikami w mediach społecznościowych. Centrum Kultury ZAMEKSpektakl „Grimm” […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2021 r. przyznało nagrody artystyczne i literackie. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaNagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Maciej Rychły za wizjonerskie dzieła muzyczne, płytowe, filmowe i teatralne oraz za twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał w wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folk i muzyki korzeni. Poznańska Nagroda LiterackaNagroda ta przyznawana przez jest Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dwóch kategoriach: nagroda im. Adama Mickiewicza […]

Read More…

OK Poznań – Osobista Karta Poznańska

System usług dla mieszkańców Poznania OK Poznań to nowoczesny, interaktywny i zindywidualizowany program benefitowy. Jego głównym założeniem jest powiązanie faktu rozliczania podatków w Poznaniu z ofertą ulg, zniżek czy preferencji w usługach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, turystycznych, gastronomicznych, handlowych czy ochrony zdrowia – świadczonych przez lokalne firmy komercyjne oraz w obiektach użyteczności publicznej.  Grafika OK Poznań arch. UMP W 2021 r. trwały prace wdrożeniowe Systemu OK Poznań – Osobistej Karty Poznańskiej, […]

Read More…

Piecza zastępcza w Poznaniu

Ze wsparcia całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w 2021 r. skorzystało łącznie 829 dzieci i młodzieży. Głównym celem realizowanego przez Miasto Poznań „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”, będącego kontynuacją programu z lat poprzednich, jest rozwój sieci pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach – rodzinom działającym prawidłowo, lecz wymagającym wsparcia, rodzinom zagrożonym dysfunkcyjnością, rodzinom dysfunkcyjnym. Działania programu koncentrują się […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących blisko 22 tys. osób, którzy stanowili 4,1% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2021 r. były: długotrwała lub ciężka choroba (14,4 tys. […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2021 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR); informacje na temat działalności MOPR-u znajdują się w rozdziałach: Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu, Poznańska polityka […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2021 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 31,3 mln zł na doposażenie i modernizacje miejskich placówek ochrony zdrowia. Miasto Poznań podejmowało w miejskich placówkach ochrony zdrowia działania inwestycyjne i modernizacyjne, które miały na celu: zapewnienie poprawnego ich funkcjonowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówek tego typu; polepszenie jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia polegający na zakupach, m.in. sprzętu i wyposażenia; zwiększenie dostępności, […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Działania z zakresu profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających Miasto Poznań realizowało w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.” Liczba osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Według szacunkowych danych z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.”, w 2021 r. w Poznaniu uzależnionych od alkoholu mogło być ok. 10,6 tys. osób, […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2021 r. na ochronę zdrowia Miasto Poznań wydatkowało 59,1 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2021 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 561 podmiotów. Zakres ich usług obejmował takie formy pomocy, jak: lekarz rodzinny (115 podmiotów); stomatolog (128 podmiotów); ambulatoryjna opieka […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2021 r. po raz kolejny zwiększyła się liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Miasto Poznań zapewniło ponad 5 tys. miejsc w placówkach publicznych i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2021 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie ponad 5 tys. miejsc zorganizowanych w 155 placówkach prowadzących instytucjonalną opiekę nad dziećmi, w takich formach jak żłobki, kluby dziecięce […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując założenia dokumentu, w 2021 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”;  wsparcie projektów organizacji pozarządowych; współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Fundusz Samorządów Uczniowskich W 2021 r. zrealizowano IV edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. […]

Read More…

Projekty aktywizacji sportowej i ruchowej w Poznaniu

Poznanianki i Poznaniacy licznie uczestniczyli w różnych aktywnościach ruchowych, biorąc udział w sportowych rozgrywkach, rywalizacji w biegach oraz wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym. Mieszkanki i mieszkańcy Poznania niezależnie od wieku oraz stopnia sprawności fizycznej mogli korzystać z oferty sportowo-rekreacyjnej, biorąc udział w systematycznych szkoleniach oraz uczestnicząc w licznych wydarzeniach. W 2021 r. chętnie korzystano z obiektów sportowych Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, w tym z: pływalni krytych – ponad 200 tys. odwiedzających; pływalni […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskich sportowców

Poznańscy sportowcy reprezentowali Polskę podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, gdzie wywalczyli 3 medale, a poznański lekkoatleta odniósł znaczące sukcesy na Igrzyskach Paraolimpijskich. Najważniejszymi osiągnięciami poznańskich sportowców w 2021 r. były 3 medale zdobyte podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich oraz zajęcie wysokich miejsc podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, tj.: srebrny i brązowy medal kajakarki Karoliny Nai (KS Posnania); brązowy medal zapaśnika Tadeusza Michalika (KS […]

Read More…

Wydarzenia sportowe w Poznaniu

Pomimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, w Poznaniu odbyły się ważne wydarzenia sportowe. Miasto Poznań po raz kolejny otrzymało tytuł „Miasto Sportu”. Miasto wsparło organizację 84 imprez sportowych, w tym 21 o randze międzynarodowej, 21 – ogólnopolskiej, 24 – regionalnej, 18 – lokalnej. Największą imprezą zorganizowaną w 2021 r. w Poznaniu były Mistrzostwa Europy Seniorów w kajakarstwie – największa po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio międzynarodowa impreza kajakowa na świecie. […]

Read More…

Poznańska infrastruktura sportowa i rekreacyjna

W 2021 r. baza sportowa powiększyła się o nowo otwartą Pływalnię Miejską Winogrady na os. Zwycięstwa. Obiekty sportowo-rekreacyjne Miejskimi terenami sportowo-rekreacyjnymi w Poznaniu zarządza miejski zakład budżetowy Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR). Średni koszt utrzymania 1 m2 terenu sportowo-rekreacyjnego POSiR-u w 2021 r. wyniósł 43 zł. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zajęły 2. miejsce w kategorii „Ośrodek Sportu 2021 roku” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska. W konkursie oceniano […]

Read More…

Projekty rozwoju i promocji edukacji w Poznaniu

Miasto Poznań podejmowało działania mające na celu polepszenie warunków nauki dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach, a także zwiększenie efektywności lokalnego systemu oświaty, szczególnie wobec utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19. Prace nad Polityką Oświatową Miasta Poznania W 2021 r. kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego – Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Przeprowadzono kolejne 2 badania (metodą CAVI) mające na celu pozyskanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej opinii i doświadczeń uczennic […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu

Od początku działalności z oferty Centrum Inicjatyw Rodzinnych skorzystało łącznie 33,2 tys. osób. Funkcjonujące od 2016 r. Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR) było pierwszą tego typu instytucją w Polsce. W 2021 r. CIR obchodziło 5 lat swojej działalności. Zadaniem CIR-u, działającego w strukturach Poznańskiego Centrum Świadczeń, jest w szczególności promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju, a także budowanie przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. 5. urodziny Centrum Inicjatyw Rodzinnych – […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

W 2021 r. utworzono 3 dodatkowe oddziały w rozbudowanym Przedszkolu nr 121 przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie.  Oferta opieki przedszkolnej W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 321 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty korzystało 22,3 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu wykres do pobrania w xls Rodzice, w 2021 r., złożyli 4,6 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 4,1 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto […]

Read More…

Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe w Poznaniu

Na koniec września 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały 332 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, do których uczęszczało 91,2 tys. uczennic i uczniów. Szkolnictwo podstawowe W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały: 134 szkoły podstawowe (wg stanu na 30.09.2021 r.), w których kształciło się łącznie 42,5 tys. uczennic i uczniów; większość z nich, tj. 34,1 tys., uczęszczała do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań, a 8,5 tys. kształciło się w szkołach prowadzonych przez inne podmioty, np. fundacje czy organizacje wyznaniowe; szkoły podstawowe kształciły przede wszystkim młodzież (99,8% osób edukowanych); w funkcjonujących […]

Read More…

Efektywność nauczania w Poznaniu

Do obowiązkowych egzaminów końcowych w 2021 r. przystąpiło łącznie ok. 11,6 tys. osób uczących się w poznańskich szkołach podstawowych oraz szkołach kończących się maturą. Najczęściej zdawanym językiem obcym w szkołach podstawowych i maturalnych był język angielski. Egzamin ósmoklasistów Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w formie pisemnej i sprawdzał wiedzę z 3 przedmiotów obowiązkowych, tj. jęz. polskiego, matematyki oraz jęz. obcego nowożytnego. Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej zdawanym językiem obcym był […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych

W 2021 r. nakłady na inwestycje oraz prace modernizacyjno-remontowe w poznańskich placówkach oświatowych wyniosły 63,7 mln zł. Na realizację niektórych przedsięwzięć pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa i rozbudowa obiektów Do największych inwestycji realizowanych w 2021 r. w poznańskiej oświacie należały m.in.: zakończenie budowy oraz oddanie do użytku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego o łącznej wartości 9,1 mln zł, w tym 3,8 mln zł wydatkowano w 2021 r.; w efekcie […]

Read More…

Współpraca Miasta Poznania ze środowiskiem akademickim

Podejmowane przez Miasto działania mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego, w kraju i zagranicą, oraz włączanie środowiska akademickiego i naukowego w działania na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta. Stypendia i nagrody W 2021 r.: przyznano 28 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu, jednocześnie kontynuując projekt „Ambasador Akademickiego Poznania”; przyznano 13 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego; wręczono Nagrodę Naukową […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2020 r. w Poznaniu mieszkało 532 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym spoza Poznania oraz osoby […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2019/2020 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 102 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum). Łącznie w mieście studiuje 102 tys. osób, w tym ponad 67 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 75 tys. studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach […]

Read More…

Wydarzenia sportowe w Poznaniu

Z powodu pandemii COVID-19 większość zaplanowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w 2020 r. została odwołana. Miasto wsparło organizację 50 imprez sportowych, w tym 10 o randze międzynarodowej, 27 – regionalnej, 13 – lokalnej. Największą imprezą zorganizowaną w 2020 r. w Poznaniu były Mistrzostwa Europy w wioślarstwie na Torze Regatowym Malta, które były jednocześnie jedyną międzynarodową imprezą wioślarską na świecie. Wszystkie zawody sportowe odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w większości bez udziału publiczności. […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.   Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. Nazwa imprezy Zasięg Jednostka organizująca/ koordynująca wydarzenie […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaW 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucji kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka Raczyńskich W 2020 r. dzięki realizacji cyklu „3TATY, 4 ŻYWIOŁY” Biblioteki Raczyńskich została finalistą konkursu „Zwyrtała” organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2020. Centrum Kultury ZAMEK W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK otrzymało w konkursie „Poznań dostępny” Złotą Ryczkę dla „Obrazów wrażliwych” […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań i miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty inwestycyjne oraz prace modernizacyjne. Część prowadzonych zadań była współfinansowana ze środków unijnych. Do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym należały: modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych; konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego; renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania […]

Read More…

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Realizacja programu imprez i wydarzeń organizowanych przez poznańskie instytucje kultury oraz ich bieżąca działalność w 2020 r. zostały podporządkowane kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Plany i programy wydarzeń kulturalnych realizowane były w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały priorytet, jakim było zachowanie miejsc pracy.  Konieczność znacznego lub całkowitego ograniczenia działalności kulturalnej, zamknięcie instytucji kultury, […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz organizowały wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. Wiele inicjatyw ze względu na pandemię zostało zrealizowanych w formie hybrydowej lub wyłącznie online. Niektóre zostały odwołane lub przełożone na kolejne lata. Biblioteka Raczyńskich W ramach działań międzynarodowych i popularyzacji kultury zagranicznej Biblioteka Raczyńskich przygotowała: we współpracy z Biblioteką Jiřího Mahena w Brnie – kolejną edycję Dni Kultury Czeskiej […]

Read More…