Aktywność organizacji pozarządowych

W 2017 r. z budżetu Miasta Poznania przyznano organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych 1187 dotacji jednorocznych i 73 dotacje wieloletnie. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb społecznych, w oparciu o uchwalany cyklicznie „Roczny Program Współpracy […]

Read More…

Dialog społeczny i partycypacja obywatelska

arch. UMP W 2017 r. w Poznaniu rozwijano dialog społeczny i partycypację publiczną. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla. W 2017 r. dysponowały one środkami finansowymi w wysokości ponad 25,3 mln zł (w 2016 r. – 24,3 mln zł), w tym środki naliczone zgodnie z uchwałą Rady […]

Read More…

Oferta sportowa dla mieszkańców

arch. UMP, fot. T. Szwajkowski W 2017 r. z projektów dofinansowanych przez budżet Miasta Poznania skorzystało ok. 31,5 tys. osób.  Działania podjęte oraz sfinansowane w 2017 r. zostały wybrane w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych. Miasto Poznań organizuje wiele aktywności sportowych i zajęć skierowanych do różnych grup społecznych. Projekty na rzecz aktywności sportowej dzieci […]

Read More…

Baza sportowa i rekreacyjna

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. poznańska baza sportowo-rekreacyjna obejmowała ponad 1 tys. obiektów. Obiekty sportowo-rekreacyjne W 2017 r. poznańska baza sportowo-rekreacyjna obejmowała ponad 1 tys. obiektów, m.in.: 12 stadionów i boisk sportowych z widownią 505 boisk do gry w piłkę nożną (w tym 195 hal sportowych) 141 kortów tenisowych 62 siłownie […]

Read More…

Wydarzenia i imprezy sportowe

arch. UMP, fot. T. Szwajkowski   W 2017 r. odbyło się 77 masowych imprez sportowych, w których uczestniczyło prawie 590 tys. osób. Międzynarodowe imprezy sportowe W 2017 r. odbyło się 26 wydarzeń o charakterze międzynarodowym, były to: Puchar Świata w Wioślarstwie Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CSI4* Poznań VIII Memoriał Macieja Frankiewicza Międzynarodowe Mecze […]

Read More…

Oferta kulturalna miasta

arch. UMP   Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil działalności kulturalnej. Instytucje kultury Miasto Poznań aktywnie wspiera prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji, organizacji oraz poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. pomoc osobom bezdomnym polegała na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz zapewnieniu podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby bezdomne Ośrodki i organizacje działające na rzecz osób bezdomnych W 2017 r. Miasto Poznań dofinansowało 430 miejsc w 7 ośrodkach dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie […]

Read More…

Wsparcie dla dzieci i rodzin

arch. UMP   W 2017 r. w Poznaniu wypłacono 250,5 tys. zasiłków rodzinnych z dodatkami. Świadczenia dla rodzin Rodziny o niskich dochodach, określonych w zapisach prawa, mogą ubiegać się o przyznanie różnych form wsparcia. Dystrybucją świadczeń dla rodziny z zakresu zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze) zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). W 2017 […]

Read More…

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

W 2017 r. Miasto Poznań kontynuowało program „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020”. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020 Celem miejskiego programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020” jest polepszenie warunków życia i funkcjonowania […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej i wspierania rodziny

arch. UMP   W 2017 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej w Poznaniu wyniosła 22,3 tys. osób. Instytucjonalna pomoc społeczna W 2017 r. wsparcie osobom znajdującym się w trudniej sytuacji udzielały instytucje pomocy społecznej prowadzone lub dofinansowywane przez Miasto Poznań w ramach umów wieloletnich, jednorocznych lub małych grantów. Należą do nich: centra pomocy – Miejski Ośrodek […]

Read More…