Do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło w 2022 r. 31,3 tys. pism, spraw i wniosków z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Wydano 2921 pozytywnych decyzji oraz przyjęto 1644 zgłoszenia robót budowalnych. Wpłynęły 993 wnioski dotyczące wydania warunków zabudowy.

W 2022 r wydano 817 pozytywnych decyzji o zasadności planowanej inwestycji, pozwalających inwestorowi na rozpoczęcie prac nad projektem architektoniczno-budowalnym. Ponad połowa wydanych decyzji dotyczyła budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego (495 decyzji). Część wydanych decyzji dotyczyła również budowy obiektów handlowych i usługowych (82 decyzje), kultury i sztuki (45 decyzji), przemysłu (40 decyzji). W 2022 r. wpłynęło 236 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wydano 169 pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym 91% dotyczyła budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Najwięcej spraw dotyczyło uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wpłynęło ogółem 1836 wniosków i dokumentacji. Wydano 1362 decyzje pozytywne, w tym w oparciu o wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy – 322 decyzje oraz 426 decyzji na podstawie uchwalonego mpzp. Ponad 30% wydanych decyzji pozwolenia na budowę dotyczyło budownictwa mieszkaniowego.

W 2022 r. nastąpił spadek o 20% zarówno złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, jaki i samych wydanych decyzji w tym zakresie.

W 2022 r. wpłynęło 2230 wniosków o wydanie opinii urbanistycznej dotyczącej zagospodarowania terenu pod określone inwestycje.

W 2022 r. zakończono budowę 109 obiektów przemysłowych, magazynowych, garażowych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spadek o 63% w stosunku do 2021 r.). Zakończono budowę 41 inwestycji drogowych (spadek o 40%). Rozpoczęto budowę 80 inwestycji drogowych (wzrost o 3%). W 2022 r. zakończono budowę 230 obiektów sieci uzbrojenia terenu w sieci gazowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i cieplne (spadek o 20%), oddano do użytkowania 131 sieci (spadek o 37%). Rozpoczęto budowę 244 sieci elektroenergetycznych i wodociągowych (o 2% mniej niż w 2021 r.).

W 2022 r. przeprowadzono ogółem 909 kontroli, w tym m.in. 559 oględzin obiektów budowlanych, 139 kontroli poprawności prowadzenia robót budowlanych i 99 kontroli utrzymania w odpowiednim stanie technicznym obiektów budowlanych. W zakresie Orzecznictwa Administracyjnego przeprowadzono 204 kontrole problemowe, przede wszystkim kontrole tablic i urządzeń reklamowych (182).

W ramach konkursu ofert na najem nieruchomości zostało zawartych 9 umów na dzierżawę terenu w sąsiedztwie rzeki Warty.

W 2022 r. przeprowadzono łącznie 46 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z których 29 zakończyło się wynikiem pozytywnym.

Na koniec I kwartału 2023 r. obowiązywało 6122 umów najmu/dzierżawy gruntów miejskich o łącznej powierzchni 659 ha.