Zużycie wody z wodociągów miejskich w 2022 r. wyniosło 32,5 mln m3 (rok wcześniej 31,1 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A. była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm. Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w dwóch podstawowych dla Poznania oczyszczalniach: Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej. Łączna ilość ścieków oczyszczonych przez poznańskie oczyszczalnie wyniosła 48,4 tys. m3/rok.

W 2022 r. spółka Aquanet S.A. kontynuowała realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” – etap VI, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem projektu było przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 14,2 tys. odbiorców. Do końca 2022 r. spółka zrealizowała 78% projektu, który ma być zakończony w 2023 r. W ramach prac inwestycyjno-remontowych realizowano m.in.: odbudowę i modernizację stawów infiltracyjnych na ujęciu „Dębina”, modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Wiśniowej, modernizację Kolektora Prawobrzeżnego I. Łączne nakłady inwestycyjne i remontowe spółki Aquanet S.A. w 2022 r. wyniosły 160,7 mln zł. Spółka wyprodukowała 22,065 MWh energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy przy udziale Miasta realizowali zadanie publiczne w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku lokalnych ulicach miasta o zabudowie jednorodzinnej. W wyniku współpracy powstało ok. 500 m sieci kanalizacji sanitarnej i 725 m sieci wodociągowej, co poprawiło komfort życia mieszkańców. Łączne nakłady na inwestycje wyniosły ponad 2 mln zł, z czego Miasto sfinansowało 75%.

W 2021 r. (najnowsze dane GUS-u) do sieci elektrycznej podłączonych było 283,8 tys. poznańskich gospodarstw domowych, czyli o 4,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Roczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zmniejszyło się o 8 GWh, osiągając poziom 484,3 GWh. W 2022 r. Enea Operator sp. z o.o. kontynuowała w Poznaniu budowę 109 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zainstalowanych w 55 lokalizacjach. Trwały także prace nad projektem pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Poznania”.

Dostęp do sieci ciepłowniczej na terenie Poznania zapewniała spółka Veolia Energia Poznań S.A. należąca do francuskiej grupy kapitałowej Veolia Environment (udziały w spółce posiada także Miasto Poznań). Na koniec 2022 r. długość sieci ciepłowniczej wynosiła 606,2 km i wzrosła w ciągu roku o 24,9 km. W 2022 r. spółka wyprodukowała 7023 GJ energii cieplnej, tj. o 838 GJ mniej niż rok wcześniej. W 2022 r. spółka uruchomiła nowoczesną gazową kotłownię przy ul. Kopanina, która będzie produkowała ciepło w okresach największego zapotrzebowania, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej dla odbiorców w tym rejonie miasta. Prowadzono także prace modernizacyjne w Elektrociepłowni Karolin.

W 2021 r. (najnowsze dane GUS-u) długość sieci gazowej wyniosła 1336 km, czyli o 17,4 km więcej niż rok wcześniej. Sieć gazowa posiadała 44,2 tys. przyłączy oraz 190,9 tys. odbiorców, zużywających rocznie 1163 GWh gazu. Do miejskiej sieci gazowej podłączonych było 81,4% odbiorców mieszkających w Poznaniu.