Do samodzielnych publicznych zakładów ochrony zdrowia prowadzących lecznictwo szpitalne w 2022 r., dla których Miasto Poznań było podmiotem tworzącym, należały:

  • Szpital Miejski im. F. Raszei przy ul. A. Mickiewicza wraz z Ośrodkiem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej;
  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Grunwaldzkiej;
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ przy ul. Mogileńskiej.

Placówki te świadczyły usługi zdrowotne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Zapewniały one łącznie 1,1 tys. łóżek. Średni czas pobytu pacjentów w miejskich szpitalach wahał się od 3 do 5 dni w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei i Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia oraz od 36 do 89 dni w zakładach opiekuńczo-leczniczych przy ulicach Grunwaldzkiej i Mogileńskiej. W szpitalach miejskich zatrudnionych było 1,9 tys. osób.

Szpitale prowadzone przez Miasto Poznań hospitalizowały łącznie 45,3 tys. osób, w tym najwięcej pacjentów (26,6 tys. osób) przyjął Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia.

Na podstawie decyzji prezesa NFZ-tu zlikwidowany został szpital tymczasowy dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, który został zorganizowany na terenie MTP w związku z pandemią COVID-19. Infrastruktura po tym szpitalu została przekształcona na miejsca noclegowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy, dla których utworzony został również punkt medyczny. Z kolei Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przestał działać jako jednoprofilowy szpital zakaźny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Oprócz placówek lecznictwa stacjonarnego należących do Miasta Poznania, w Poznaniu funkcjonowały także szpitale prowadzone przez inne podmioty takie, jak: Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego (5 szpitali klinicznych), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (4 szpitale), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (1 szpital) czy podmioty prywatne. Według danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na koniec grudnia 2022 r. stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne, w tym szpitalne, świadczyło 26 podmiotów prywatnych. W 2021 r. (najnowsze dostępne dane) 16 poznańskich szpitali (które przekazały sprawozdania MZ-29), miało do dyspozycji ok. 5 tys. łóżek, w tym ok. 0,8 tys. było przeznaczonych dla dzieci (w wieku do 18. roku życia). Leczyło się w nich 270,4 tys. osób, w tym 50,2 tys. dzieci (dotyczyło to przebywających w szpitalu min. 1 dobę). W szpitalach tych pracowało 3,4 tys. lekarzy, 4,4 tys. pielęgniarek oraz 1 tys. położnych.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia znalazł się w gronie 10 najlepszych w Polsce szpitali (spośród 317 ocenianych), wyróżnionych przez BFF Banking Group w VII edycji rankingu „Liderów Zarządzania. Najlepiej Zarządzane Szpitale Publiczne”.

Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z NFZ, świadczyły 542 podmioty, umożliwiające dostęp, m.in. do lekarza rodzinnego (118 podmiotów), stomatologa (110 podmiotów), specjalistycznych poradni (142 podmioty), pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (81 podmiotów), położnej (33 podmioty).

Usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, profilaktyki oraz medycyny pracy czy sportu oferował, prowadzony przez Miasto Poznań, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych przy Al. Solidarności. Ośrodek dysponował największym zespołem przychodni specjalistycznych w Poznaniu oraz zatrudniał 111 osób.

Według GUS-u w 2021 r. (najnowsze dostępne dane) na jedną przychodnię zdrowia działającą w Poznaniu przypadało ok. 1 tys. mieszkańców. W przychodniach tych udzielono łącznie 6,6 mln porad lekarskich, w tym 2,8 mln porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego oraz 3,8 mln porad specjalistycznych. Było to o 13% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten dotyczył zarówno porad lekarza rodzinnego, jak i specjalistycznych.