W ramach „Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” Miasto Poznań wspierało finansowo i organizacyjnie działalność organizacji pozarządowych (NGOs) w zakresie zadań publicznych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W 2022 r. aktywnie działało około 1,8 tys. NGOs-ów.

W 2022 r. łączna kwota dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta w ramach „Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego” wyniosła 136,9 mln zł.

Najwięcej środków przeznaczono na projekty z zakresu: pomocy społecznej, w tym wyrównywania szans i pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Najmniej środków przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dotacje celowe udzielone w 2022 r. w ramach „Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego”
Nazwa sfery pożytku publicznego Wykonanie za 2022 r. w zł % wykonania planu
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 71 131 368,06 98,6
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 16 260 394,90 99,7
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 12 681 824,06 74,7
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 11 778 813,62 99,4
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 7 451 904,00 100,0
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5 271 561,74 97,7
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 356 833,76 97,4
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza 2 095 558,51 89,4
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2 078 320,00 99,6
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 1 285 638,00 82,7
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 702 240,00 100,0
Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1–32a 399 600,00 99,9
Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 383 432,00 55,8
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 301 154,47 93,4
Promocja i organizacja wolontariatu 190 000,00 100,0
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 152 000,00 100,0
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 113 581,59 84,9
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 103 094,00 100,0
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 99 540,00 99,5
Turystyka i krajoznawstwo 93 900,00 99,4
Razem 136 930 758,71 95,5
Źródło: UMP

W 2022 r. działała Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) VI kadencji (2019–2022) oraz VII kadencji (2022–2025) będąca organem konsultacyjnym i doradczym Prezydenta Miasta Poznania. Większość jej członków stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych. W 2022 r. odbyło się 8 posiedzeń PRDPP, podczas których podjęto 12 uchwał.
W 2022 r. przy Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowało 6 Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) przy: Wydziale Kultury, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziale Oświaty, Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej. Działalność KDO miała charakter inicjatywno-doradczo-opiniujący, w tym opiniowano dokumenty prawne przygotowywane przez Miasto. Obejmowała także współpracę z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Działalność organizacji pozarządowych była także wspierana przez Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (PCWOPiW) prowadzone przez dwie organizacje: Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” oraz Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju. Działania Centrum skupiały się na wzmacnianiu potencjału NGOs-ów funkcjonujących w Poznaniu oraz zwiększeniu zakresu współpracy pomiędzy organizacjami, w tym m.in.: zapewnieniu miejsca do pracy i spotkań, organizacji szkoleń i porad, wsparciu akcji wolontariatu i działań charytatywnych. W 2022 r. mikrodotacje (w łącznej kwocie 73 tys. zł) uzyskało 15 projektów, a wsparciem merytorycznym objęto ponad 60 organizacji pozarządowych. Z różnych form aktywności PCWOPiW skorzystało łącznie 402 uczestników.
Ważnym wydarzeniem dla poznańskiego środowiska organizacji pozarządowych był Poznański Targ Dobra 2022, zorganizowany przez Miasto Poznań wspólnie z blisko 100 poznańskimi NGOs-ami. Podczas wydarzenia promowano działalność tych organizacji, ideę wolontariatu, zorganizowano kiermasz społeczny promujący zakupy rzeczy i usług podmiotów społecznie zaangażowanych, takich jak spółdzielnie socjalne czy warsztaty terapii zajęciowej.

Poznański Targ Dobra

grafika ozdobna

Źródło: UMP

Podczas Poznańskiego Targu Dobra odbył się finał 7. edycji konkursu pn. „Inicjatory 2021”. Ideą konkursu było uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz Miasta i promowanie działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych. Nominowane mogły być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu. Spośród 34 zgłoszonych projektów i akcji wybrano 5 najlepszych Inicjatyw zrealizowanych w 2021 r.

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Inicjator Roku – Fundacja Ratuj Ryby za inicjatywę: Cykliczny program ekologiczny: „Jest tego Warta”. 93 działania 2021”;
Nagrodę Inicjatora Roku i Inicjatora Mieszkańców zdobyła Fundacja Ratuj Ryby

Na zdjęciu cztery osoby, jedna trzyma dyplom i statuetkę

Źródło: UMP
 • Inicjator Wspierający: Stowarzyszenie „Żurawinka” za inicjatywę „Przewijamy Poznań”;
 • Inicjator Aktywizujący: Fundacja Wózkowicze za inicjatywę: „Ogniste rydwany 2021”;
 • Inicjator Nowatorski: Fundacja Akcja Menstruacja za inicjatywę „Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach – pilotażowy projekt dla poznańskich szkół”;
 • Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – nagroda przyznawana przez mieszkańców Poznania: Fundacja Ratuj Ryby za inicjatywę: Cykliczny program ekologiczny: „Jest tego Warta”. 93 działania 2021”.

W 2022 r. odbyła się XXII edycja konkursu pn. „Poznański Wolontariusz Roku”. Do konkursu zgłoszono niemal 60 osób, organizacji i grup nieformalnych, które rywalizowały w sześciu kategoriach głównych. Dodatkowo po raz trzeci została przyznana również Nagroda Mieszkańców, w której oddano blisko 4 tysiące głosów. Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu i statuetki otrzymali także nagrody finansowe, których łączna kwota wynosiła blisko 25 tys. zł.

Szkolne Koło Wolontariatu IV LO im. KEN laureaci w kategorii Nagroda Mieszkańców

grupa ludzi na scenie, część z nich trzyma w rękach nagrody

Źródło: UMP

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • w kategorii Indywidualnej im. dr Wandy Błeńskiej – Filip Tarachowicz – prezes zarządu Fundacji Panda Team im. Michałka Tarachowicza;
Filip Tarachowicz laureat nagrody indywidualnej Poznański Wolontariusz Roku 2022

Trzy osoby na scenie, jedna z nich trzyma w rękach dyplom i czek na 4000 zł

Źródło: UMP
 • w kategorii Wolontariat Pracowniczy – spółka Aquanet S.A.;
 • w kategorii Wolontariat Szkolny – grupa „Bieg Motyli” z Liceum Akademickiego Da Vinci;
 • w kategorii Wolontariat Zespołowy – „Załoga W”– wolontariusze Fundacji Wózkowicze;
 • w kategorii Wolontariat Młodzieżowy – Aleksandra Adamczak;
 • w kategorii Wolontariat Senioralny – Anna J. Nowak ze Stowarzyszenia „Żurawinka”.

W 2022 r. Miasto Poznań w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu ogłosiło i rozstrzygnęło cztery otwarte konkursy ofert, przekazując na realizację zadań publicznych w tej sferze pożytku publicznego kwotę 190 tys. zł.
Na wniosek organizacji pozarządowych w 2022 r. rozpoczęła działalność miejska platforma wolontariatu www.poznan.pl/wolontariat, której celem jest ułatwianie kontaktu i współpracy potencjalnych wolontariuszy z przedstawicielami poznańskich NGOs-ów.