W 2021 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało 355,3 tys. osób, tj. o 2,9 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowały 652 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).

Struktura pracujących obejmowała: 80,8% pracujących w usługach, 18,8% pracujących w przemyśle i budownictwie, 0,4% pracujących w rolnictwie.

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających w sekcjach: przemysł, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz edukacja.

Jednostki z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 9 osób skupiały 68% pracujących.
W 2022 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 60,8 tys. oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (o 36,9 tys. mniej niż rok wcześniej), w tym najwięcej dla osób z Ukrainy (54%), Białorusi (26%) i Gruzji (13%). Najczęściej cudzoziemcy byli zatrudniani przy wykonywaniu prac prostych.

Zwiększył się udział zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, który w 2021 r. wynosił 28%, a w 2022 r. 46%. Zmniejszył się udział umów cywilnoprawnych typu umowa zlecenie.

W 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Poznaniu wydał 0,3 tys. zezwoleń na pracę sezonową, dotyczących wykonywania przez cudzoziemców prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (o 1,6 tys. mniej niż rok wcześniej) – z czego 55% dotyczyło obywateli Ukrainy, a pozostałe 45% obywateli: Filipin, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Indonezji, Kirgistanu, Meksyku, Neapolu, Rwandy, Tadżykistanu, Turcji, Uzbekistanu.