W 2022 r. powierzchnia gruntów miejskich zwiększyła się o 135 działek skomunalizowanych
i 20 działek nabytych w trybie cywilnoprawnym (o powierzchni 3,8 ha).

W strukturze własności gruntów ponad 1/3 stanowiły grunty Miasta Poznania.
Tereny mieszkaniowe stanowiły 14,4%, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3,8%, a tereny
przemysłowe ok. 4% obszaru miasta. Znaczący udział w powierzchni miasta stanowiły
tereny komunikacyjne obejmujące 13,8% całkowitej powierzchni. Zbilansowane tereny
użytkowane rolniczo zajmowały 31,1 % powierzchni miasta.

Tereny zabudowane oraz zurbanizowane stanowiły 47% całkowitej powierzchni miasta.

Struktura własności gruntów w Poznaniu 2022 r.

Wykres kołowy przedstawiający strukturę własności gruntów w Poznaniu w 2022 roku. Najwięcej gruntów należało do Miasta Poznań - 37%.

 

Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Wykres do pobrania w xls