W ramach działań na rzecz zapewniania ładu przestrzennego, porządku i estetyki miasta w 2022 r. wydano m.in.: 359 opinii w zakresie estetyki, w tym sezonowych ogródków gastronomicznych, wydarzeń artystycznych i kulturalnych, realizacji murali oraz innych form tymczasowego wyposażenia przestrzeni publicznej, a także 54 opinie w zakresie dostępności przestrzeni publicznej. Ponadto wydano 70 opinii w zakresie tymczasowego zagospodarowania przestrzeni publicznej (wystawy, imprezy, stoiska handlowe, stragany z pamiątkami) oraz 427 opinii w zakresie projektów zagospodarowania pasów drogowych ulic, w tym elementów ich wyposażenia, estetyki oraz dostępności przestrzeni publicznej.

W 2022 r. trwały prace nad Uchwałą w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania (tzw. „uchwała krajobrazowa”, która została uchwalona przez Radę Miasta Poznania w dniu 24.01.2023 r.). Natomiast 27.02.2023 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze o nieważności Uchwały z uwagi na jej sprzeczność z prawem.