Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,2 48,6 98,8
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT5 2,7 3,2 118,5
zawiesina 3,8 4,4 115,8
  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 3,3 85,7
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 1,9 1,6 85,0
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 1,9 1,7 86,3
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok
BZT5 2,6 5,5 216,1
ChZT 32,1 44,0 137,0
zawiesina ogólna 8,1 16,6 204,5
suma jonów chlorków i siarczanów 479,8 567,4 118,2
azot ogólny 3,5 3,1 88,4
fosfor ogólny 0,3 0,3 91,7
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t 3,7 2,6 70,2
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 114 95,0 83,3
ze spalania paliw 34 37,0 108,8
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1649 1709 103,6
dwutlenek węgla 1645 1703 103,5
bez dwutlenku węgla, w tym: 4,1 5,5 132,7
dwutlenek siarki 0,9 1,0 112,3
tlenki azotu 2,1 1,8 85,8
tlenek węgla 0,5 0,4 86,4
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w %
pyłowe 99,9 99,9 x
gazowe 63,2 55,8 x
Odpady przemysłowe
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 319,4 304,7 95,4
przekazane innym odbiorcom 316,6 303,9 96,0
 magazynowane czasowo 2,8 0,8 28,6
  2020 2021 2020=100
Odpady komunalne
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,8 56,8 100,0
Wypełnienie składowiska w % 87,7 88,9 x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 38,4 14,6 38,0
 Tereny zieleni
Liczba parków 51 52 100,0
Powierzchnia parków w ha 367 361 98,4
Liczba zieleńców 120 123 102,5
Powierzchnia zieleńców w ha 79 78 100,0
Powierzchnia trawników w ha 378 288 76,2
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 84 85 100,0
Liczba działek w ROD w tys. 17,6 17,8 101,4
 Powierzchnia ROD w ha 738,5 748,5 100,0
Liczba cmentarzy 22 22 100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha 252 252 100,0
 Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 590 2 602 100,5
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 295 460 155,9
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7 120,7 100,0
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 2327 2 349 100,9
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 111,2 144,6 130,0
Cmentarze komunalne
Liczba miejsc grzebalnych w tys. 129,9 130,6 100,5
 Liczba pochowanych zmarłych 4 116 4 480 108,8
 Liczba miejsc do wykorzystania 4 412 4 099 92,9
źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu