W 2018 r. dochody Miasta wynosiły 3 699 mln zł i były o 5,4 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 3 553 mln zł i były o 6,1% wyższe niż rok wcześniej.

Dochody budżetu Miasta Poznania

Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności:

  • udziały w podatkach dochodowych
  • podatki i opłaty lokalne

Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad 1 262 mln zł. i stanowiły 34,1% dochodów ogółem.

Największa alokacja z lokalnych dochodów, które wynosiły 710 mln zł i 19,2% pozyskanych dochodów pochodziła z podatku od nieruchomości – 420 mln zł (wzrost o 4,0% w stosunku do 2017 r.).

Dotacje i subwencje z budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 1 110 mln zł i stanowiły 30% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów.

Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2018 r.
Źródło Wartość w zł
Dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 110 mln
Udziały w podatku dochodowym (PIT) 1 117 mln
Udziały w podatku dochodowym (CIT) 145 mln
Podatki i opłaty lokalne 710 mln
Pozostałe dochody 617 mln
ogółem 3 699 mln

Źródło: UMP

Wydatki budżetu Miasta

W strukturze wydatków niezmiennie dominują wydatki w trzech dziedzinach działalności, najwięcej bo 75,54% budżetu (z kwoty 3 553mln zł) wydaliśmy na:

  • oświatę (ponad 1 136 mln zł, łącznie z wydatkami na placówki niesamorządowe, tj. o 10,5% więcej niż w 2017 r.)
  • drogi i transport publiczny (850 mln zł, tj. o ponad 4,3% więcej niż w 2017 r.)
  • politykę społeczną, zdrowotną oraz rodzinę (ponad 698 mln zł, tj. o 3,9% więcej niż w 2017 r.).

Znaczne kwotowo wydatki dotyczyły także takich dziedzin jak:

  • gospodarka komunalna i ochrona środowiska (163 mln zł, tj. o ponad 6,6% mniej niż w 2017 r.) z powodu przesunięcia zadań majątkowych na 2019 r.)
  • administracja (181 mln zł, tj. o 9,0% więcej niż w 2017 r. z powodu wzrostu zadań administracyjnych oraz regulacji wynagrodzeń).

Nadwyżka budżetu Miasta

Co ważne 2018 r. zamyka nadwyżka budżetowa w wysokości 146 mln zł, choć plan budżetu po zmianach zakładał deficyt w wysokości 73 mln zł

Struktura wydatków Miasta Poznania w 2018 r. (w %)

pobierz dane XLS

 

Ogółem na wydatki bieżące poniesiono 3 057 mln zł, tj. o ponad 5,1% więcej niż w 2017 r. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono 496 mln zł – ponad 12,7% więcej środków niż w 2017 r.

 

Struktura wydatków Miasta Poznania w 2018 r. w %
  w %
drogi oraz komunikacja zbiorowa 23,9
oświata 32
polityka społeczna, zdrowotna oraz rodzina 19,7
bezpieczeństwo mieszkańców 2,5
kultura i ochrona dóbr kultury 3,4
kultura fizyczna i turystyka 2,5
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,6
administracja 5,1
mieszkalnictwo 0,8
gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizacja 2,4
pozostałe 0,3
obsługa długu publicznego 0,7
różne rozliczenia 2,1
ogółem 100
Źródło: UMP