W 2018 r. Poznań posiadał akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego (10 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej.

Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2018 r.

W 2018 r. łączna wartość bilansowa udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,8 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w:

 • spółkach jednoosobowych osiągnęły łączną wartość bilansową 709 mln zł (38% całkowitej łącznej wartości bilansowej udziałów/akcji),
 • pozostałych spółkach osiągnęły łączną wartość bilansową 1,1 mld zł (62% całkowitej łącznej wartości bilansowej udziałów/akcji).

W grupie spółek jednoosobowych w 2018 r., Miasto Poznań posiadało udziały o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. (399,7 mln zł),
 • Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (149,4 mln zł),
 • Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (81,7 mln zł).

W grupie pozostałych spółek w 2018 r., Miasto Poznań posiadało udziały/akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Aquanet SA (867,7 mln zł),
 • Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. (107,4 mln zł).
Wykaz spółek prawa handlowego – Poznań 2018 r.
Jednoosobowe spółki Miasta Poznania w 2018 r.
Jednoosobowe  spółki Miasta  Poznania Liczba akcji/udziałów Miasta Poznania Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział Miasta w kapitale zakładowym w zł Udział Miasta w kapitale zakładowym w%
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. 660 000 10 6 600 000 100
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o. 799 303 500 399 651 500 100
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 141 034 300 42 310 200 100
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 8 200 500 4 100 000 100
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 1 000 000 10 10 000 000 100
Targowiska Sp.  z o.o. 9 044 500 4 522 000 100
Vision Factory Sp. z o.o.  100 50 5 000 100
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 102 091 800 81 672 800 100
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 22 010 500 11 005 000 100
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 298 809 500 149 404 500 100
suma     709 271 000  
Źródło: UMP
Spółki z udziałem Miasta Poznania w 2018 r.
Spółki z udziałem  Miasta Poznania Liczba akcji/udziałów Miasta Poznania Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział Miasta w kapitale zakładowym w zł Udział Miasta w kapitale zakładowym w%
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 196 685 500 98 342 500 99,99
Termy Maltańskie Sp.  z o.o. 831 682 50 41 584 100 99,94
Aquanet S.A. 867 663 723 1 867 663 723 77,38
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 727 10 000 7 270 000 49,66
Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. 107 439 1 000 107 439 000 37,00
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2 000 500 1 000 000 22,22
Modetrans Poznań Sp. z o.o. 4 530 1 000 4 530 000 15,82
Centrum Obsługi Biznesu Sp.  z o.o. 11 049 500 5 524 500 13,09
Veolia Energia Poznań S.A. 1 3,25 3,25 0,000003
suma     1 133 353 826,25  
Źródło: UMP

Zmiany w spółkach prawa handlowego

Ujęcie w księgach Miasta Poznania zdarzeń polegających na wniesieniu przez Miasto Poznań wkładów pieniężnych i niepieniężnych (w postaci nieruchomości, wierzytelności itp.) do spółek prawa handlowego oraz zdarzeń polegających na umorzeniu udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego, dokonuje się na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzającym odpowiednio podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego tych spółek.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego w 2018 r.

W 2018 r. podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

W 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 377 651 500 zł do kwoty 399 651 500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 22 000 000 zł.

Wkład pieniężny został Spółce przekazany w celu zapewnienia środków finansowych na wymianę taboru miejskiego transportu zbiorowego.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W maju 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 96 158 500 zł do kwoty 98 048 500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 890 000 zł.

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej przez Spółkę inwestycji w rejonie ulic: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy Wyklętych oraz na finansowanie istniejącego już zasobu mieszkaniowego Spółki.

W czerwcu 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 98 048 500 zł do kwoty 98 348 500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 300 000 zł.

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na finansowanie istniejącego już zasobu mieszkaniowego Spółki, co umożliwi Miastu Poznań wskazanie najemców mieszkań czynszowych stanowiących własność Spółki.

We wrześniu 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 57/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 98 348 500 zł do kwoty 107 228 500 zł, poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 8 880 350 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 350 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki).

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego – na nieruchomości planowane jest wybudowanie 180 lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” (wg stanu na dzień 31.12.2018 r. trwała procedura rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Targowiska Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony dwukrotnie:

 • w styczniu 2018 r. z kwoty 2 522 000 zł do kwoty 3 022 000 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500 000 zł,
 • w maju 2018 r. z kwoty 3 022 000 zł do kwoty 4 522 000 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 500 000 zł.

Obie zmiany miały na celu realizację inwestycji polegającej na modernizacji targowiska Świt (wymiana nawierzchni targowiska oraz stanowisk handlowych). Inwestycja została ukończona w połowie 2018 r.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

W marcu 2018 r.  kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 79 675 200 zł do kwoty 80 975 200 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 300 000 zł. Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • przygotowanie inwestycji Łazienki Rzeczne (500 000 zł),
 • adaptacja powierzchni biurowej budynku przy ul. Za Bramką (800 000 zł).

W maju 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 80 975 200 zł do kwoty 81 475 200 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500 000 zł. Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji Łazienki Rzeczne.

Również w maju 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 81 475 200 zł do kwoty 81 672 800 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 197 600 zł. Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na adaptację przez Spółkę pomieszczeń w budynku przy ul. Za Bramką 1 na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W grudniu 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 14/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 81 672 800 zł do kwoty 83 291 200 zł, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności części nieruchomości przy ul. Piastowskiej o wartości 1 618 600 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 200 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki).

Wniesienie nieruchomości do Spółki ma na celu odtworzenie historycznej formy budynku tzw. Miejskich Łazienek Rzecznych, wraz z zagospodarowaniem jego wnętrz, a także wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez rozszerzenie oferty Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (wg stanu na dzień 31.12.2018 r. trwała procedura rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

W pierwszej połowie 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 113 564 000 zł do kwoty 133 102 500 zł, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości:

 • w rejonie ul. Świt o wartości 5 087 000 zł,
 • w rejonie ul. Nadolnik o wartości 7 985 740 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 240 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki),
 • w rejonie ul. Opolskiej o wartości 6 466 000 zł.

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację:

 • inwestycji polegającej na kompleksowej modernizacji pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych przy ul. Świt – celem działań jest podniesienie standardów funkcjonowania i użytkowania pawilonów, ożywienie handlu i usług oraz polepszenie wizerunku targowiska przy ul. Świt,
 • inwestycji budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Nadolnik. Spółka planuje wybudować jeden budynek mieszkalny wielorodzinny, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ok. 65 lokalami mieszkalnymi oraz jednym lokalem użytkowym,
 • inwestycji budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Opolskiej. Spółka planuje wybudować osiedle wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ok. 169 lokalami mieszkalnymi.

W drugiej połowie 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 133 102 500 zł do kwoty 149 404 500 zł, poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 16 302 000 zł,  z przeznaczeniem na realizację zadań:

 • modernizacja budynków komunalnych na zasobie dzierżawionym przez Spółkę (2 600 000 zł),
 • dostosowanie mieszkań dużych na potrzeby programu lokali socjalnych współdzielonych (5 000 000 zł),
 • kompleksowa modernizacja śródmiejskich kamienic komunalnych (6 400 000 zł),
 • odtworzenie przejazdu bramowego przy ul. Szyperskiej 8 (252 000 zł),
 • rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Fourtain House” przy ul. Rawickiej 51 (550 000 zł),
 • modernizacji pawilonów handlowych na targowisku Świt (1 500 000 zł).

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

Na początku 2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 9 105 000 zł do kwoty 11 005 000 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 900.000 zł. Wkład pieniężny został przekazany na realizację inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej do czasowego magazynowanie odpadów zielonych przywożonych do biokompostowni.

Szczegółowe informacje wraz ze wskazaniem spółek z udziałem Miasta Poznania, których w 2018 r. dotyczyły zmiany, zawiera dokument: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31.12.2018 r.

Dywidenda dla Miasta Poznania

 W 2018 r. spółki prawa handlowego wypłaciły Miastu Poznań dywidendy na łączną kwotę ponad 22,8 mln zł, z tego:

 • PKS Poznań S.A. – 20 mln zł,
 • Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. – 1,9 mln zł,
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. – 860 tys. zł.

Udziały Miasta Poznania w spółdzielniach w 2018 r.

Miasto Poznań posiada udziały w następujących spółdzielniach:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa “Grunwald”,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wielkopolanka”,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa “Winogrady”,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu,
 • Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”.

Wartość nominalna udziałów Miasta Poznania w spółdzielniach w 2018 r. wynosiła 13,7 tys. zł.