W 2018 r. uruchomiono portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D. To pionierski projekt w skali kraju, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem.

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W celu zwiększenia jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i mieszkańców, a w szczególności usunięcia barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano projekt „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” (projekt dofinansowany ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020).

Profesjonaliści uzyskali m.in. możliwość elektronicznego:

 • zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • uzgadniania dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • pozyskiwania informacji dotyczących cen i wartości nieruchomości oraz informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowań komorniczych.

Z kolei mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zamówić w sposób elektroniczny m.in.:

 • mapę zasadniczą do celów informacyjnych,
 • mapę zasadniczą do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • mapę ewidencyjną,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • szkice i zarysy pomiarowe.

Wszystkie czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy mogą być załatwiane całkowicie drogą elektroniczną, tzn. pełną elektroniczną obsługę sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę online. Dodatkowo Portal geodety zapewnia personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika i przez niego inicjowanych.

Uruchomiono 5 portali adresowanych do: geodetów, rzeczoznawców majątkowych, komorników, projektantów oraz mieszkańców i przedsiębiorców, tj.:

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2018 r. prowadził również prace związane z:

 • wprowadzeniem w MODGiK opracowanych geodezyjnie linii rozgraniczających i linii zabudowy w postaci elektronicznej – zakończono modyfikację (rozbudowę) systemu WEGA o odpowiednią funkcjonalność. Potrzeba prowadzenia danych w postaci elektronicznej spowodowana jest cyfryzacją rejestrów oraz technologią wykorzystywaną powszechnie przez geodetów, projektantów, inwestorów oraz zainteresowane jednostki miejskie,
 • dostosowaniem do obowiązujących przepisów danych sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych,
 • modernizacją na 10 obrębach ewidencyjnych bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • weryfikacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • wymianą danych z innymi rejestrami publicznymi w ramach zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 • poprawą funkcjonalności systemu WEGA m.in. poprzez współpracę z jednostką branżową (AQUANET S.A.) w zakresie zapewnienia spójności baz danych przestrzennych oraz wzajemnego dostępu i wymiany danych oraz informacji przestrzennych,
 • współpracą z 2 jednostkami miejskimi i 13 jednostkami branżowymi w ramach Narad Koordynacyjnych dla projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

System Informacji Przestrzennej (SIP)

W ramach SIP prowadzono prace związane z modernizacją Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania w zakresie budowy nowego portalu cyfrowego SIP oraz budowy lokalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Nadrzędnymi celami Systemu Informacji Przestrzennej są:

 • wspieranie procesów zarządzania i rozwoju Miasta Poznania,
 • zapewnienie funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie lokalnym,
 • zapewnienie powszechnego dostępu do danych przestrzennych oraz dotyczących ich usług.

Poznański System Informacji Przestrzennej wyróżnia się szerokim zakresem zawartych w nim informacji pozyskiwanych z różnych jednostek miejskich. Dane prezentowane są na wielu warstwach tematycznych (m.in.: numeracja porządkowa nieruchomości, klasyfikacja dróg, zabytki, mapa akustyczna, opieka zdrowotna, planowanie przestrzenne, zasięgi szkół, ochrona środowiska).

Pełen zakres informacji udostępniany jest pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. W 2018 r. nadano uprawnienia 198 nowym użytkownikom i w chwili obecnej z systemu korzysta 1 731 pracowników, 40 wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadto opracowano m.in.:

 • warstwy w konfiguracji do prezentacji „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+”,
 • warstwy w konfiguracji Bazy Danych Miasta – prezentacja tematów opracowanych w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
 • sektory koszenia trawników na potrzeby ZDM,
 • wybory 2018 – mapa okręgów i obwodów wyborczych,
 • opłaty za utraconą retencję,
 • raport obliczający powierzchnię zabudowy – narzędzie wspomagające analizy na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy,
 • zestawienie liczby mieszkańców i powierzchni gruntów miejskich w granicach osiedli – jednostek pomocniczych miasta,
 • liczba lokali na podstawie danych z Urzędu Statystycznego,
 • prezentacja danych z Systemu Gospodarki Nieruchomościami WGN.

W sieci internetowej dostępna jest przeglądarka SIP, w ramach której udostępnione są dane przestrzenne w formie usług WMS, WFS w standardach OGC.

Integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania jest Trójwymiarowy Model Miasta Poznania – 3D. Model uruchomiono w 2018 r.

Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i blisko 100 tys. budynków. To pionierski projekt w skali kraju, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem.

Wizualizacja 3D miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Podobne modele z powodzeniem funkcjonują w Berlinie, Rotterdamie czy Helsinkach.

Głównym powodem utworzenia modelu 3D była potrzeba doskonalenia procesów realizowanych przez Miasto Poznań. Model będzie wspierał działania miasta w zakresie:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 • wspierania procesów rewitalizacyjnych,
 • wspierania konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska,
 • wzbogacenia oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta,
 • ułatwienia tworzenia planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych.

Model będzie podlegał bieżącej aktualizacji. Ponieważ tkanka miasta ulega ciągłym przeobrażeniom, niezwykle istotną jest ciągła aktualizacja modelu 3D, aby internauci na bieżąco i efektywnie korzystali z trójwymiarowych wizualizacji. Wszystkie zmiany dotyczące obiektów są zapisywane, co zapewnia możliwość prześledzenia ich historii. Model 3D to kolejny krok w realizowaniu idei smart city – inteligentnego miasta, w którym mieszkańcom żyje się coraz łatwiej.

Podczas konferencji GISforum 2018, która odbyła się we Wrocławiu  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ otrzymał specjalne wyróżnienie za wdrożenie projektu „Budowa Modelu 3D Miasta Poznania wraz z narzędziami do aktualizacji i publikacji”. Model znalazł już praktyczne zastosowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego.