Rok 2018 r. był rokiem wyborczym – zakończył VII i rozpoczął VIII kadencję władz samorządowych. Wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską.

Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania.

Rada Miasta Poznania

Organem stanowiącym i kontrolnym Poznania jest Rada Miasta Poznania, będąca przedstawicielem interesów mieszkańców Miasta. Głównym zadaniem Rady jest określanie planu rozwoju miasta oraz bieżących kierunków jego funkcjonowania.

Radni Miasta Poznania w 2018 r.
VII Kadencja 37 Kobiety 13
Mężczyźni 24
VIII Kadencja 34 Kobiety 14
Mężczyźni 20
Źródło: UMP

Zmiana – zmniejszenie liczby Radnych Rady Miasta Poznania z 37 w VII do 34 w VIII kadencji wynika ze spadku liczby zameldowanych mieszkańców Poznania (to spowodowało zmniejszenie liczby mandatów, o które mogli ubiegać się kandydaci na radnych).

Radni Miasta Poznania w 2018 r. wg wieku
Kadencja Wiek Kobiety Mężczyźni
VII 25-29 1 2
30-39 3 7
40-59 6 10
60 lat i więcej 3 5
VIII 25-29 1 3
30-39 4 8
40-59 7 7
60 lat i więcej 2 2
Źródło: UMP

Wszyscy Radni Rady Miasta Poznania w 2018 r. (zarówno kadencji VII, jak i VIII) mieli wykształcenie wyższe.

Praca Rady Miasta Poznania w 2018 r.
Kadencja Liczba sesji Liczba podjętych uchwał Liczba posiedzen komisji Liczba interpelacji Liczba zapytań radnych
VII 16 306 197 509 517
VIII 4 43 27 42 6
Źródł: UMP
Skargi kierowane do Rady Miasta Poznania w 2018 r.
Kadencja Liczba skarg wniesionych ogółem  Liczba wniesionych skarg, dla rozpoznania których właściwym organem jest RMP  Zakres / obszary tematyczne
VII  52  33 skargi na funkcjonariuszy publicznych, na działalność jednostek i instytucji miejskich
VIII  4 4
Źródło: UMP

Prezydent Miasta Poznania

W 2018 r. funkcję Prezydenta Miasta Poznania pełnił Jacek Jaśkowiak, przy pomocy 4 Zastępców, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.

W wyborach samorządowych – jesienią 2018 r., Jacek Jaśkowiak został ponownie wybrany na Prezydenta Miasta Poznania.

Realizując swoje funkcje, w 2018 r. Prezydent wydał 1063 zarządzenia.

Prezydent był wspierany przez wyodrębnione w oparciu o przepisy prawa, stanowiska specjalistyczne:

 • Architekt Miasta,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Miejski Inżynier Ruchu,
 • Miejski Konserwator Zabytków,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu.

Ponadto, z uwagi na potrzebę klastryfikacji obszarów, ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta, których realizacja wybiega poza zakres zadań jednej jednostki, Prezydent Miasta Poznania działał poprzez powołanych Pełnomocników:

 • Pełnomocnik ds. Mieszkalnictwa Miejskiego
 • Pełnomocnik ds. Smart City
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rewitalizacji
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Zespoły konsultacyjne Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

Instytucją wspierającą realizację zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania i uchwał Rady Miasta Poznania, odpowiadającą za realizację większości spraw publicznych o znaczeniu lokalnym jest Urząd Miasta Poznania (UMP).

Zadania własne i zlecone, które prowadzi UMP dotyczą przede wszystkim ładu przestrzennego, budżetu, kultury, edukacji, zdrowia, oświaty, zieleni, utrzymania dróg, zarządzania odpadami komunalnymi.

Na koniec 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowały 32 wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne UMP, w których łącznie zatrudnionych było 1 786 osób.

Komórki organizacyjne UMP działają w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Miejskie jednostki organizacyjne

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało ponad 350 miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem, w tym:

 1. miejskie jednostki organizacyjne (313):
  1. działające w formie:
   • miejskich jednostek budżetowych (286 – bez UMP),
   • samorządowych zakładów budżetowych (4),
   • samorządowych instytucji kultury (15),
   • miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej  (4),
  2. działające jako jednostki administracji zespolonej (4),
 2. spółki prawa handlowego z udziałem Miasta (19),
 3. spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem (22).

Szczegółowe informacje zawiera publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2018 r.

Decyzje administracyjne Miasta Poznania

W 2018 r. Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne wydały 669 606 decyzji administracyjnych.

Najwięcej wydanych w 2018 r. decyzji administracyjnych dotyczyło spraw z obszarów prowadzonych przez:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,
 • Wydział Finansowy,
 • Poznańskie Centrum Świadczeń,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Wykaz Biur i Wydziałów Urzędu Miasta Poznania, które w 2018 r. wydawały decyzje administracyjne
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1 401
Urząd Stanu Cywilnego 180
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 8 751
Wydział Finansowy 171 626
Wydział Gospodarki Komunalnej 111
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 241
Wydział Kultury 121
Wydział Ochrony Środowiska 1 566
Wydział Oświaty 516
Wydział Sportu 65
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 293 655
Wydział Transportu i Zieleni 43
Wydział Urbanistyki i Architektury 7 218
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 81
ogółem 485 575
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, które w 2018 r. wydawały decyzje administracyjne
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” 1 073
Zarząd Transportu Miejskiego 83
Zarząd Dróg Miejskich 8 651
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 82 979
Poznańskie Centrum Świadczeń 91 245
ogółem
184 031
Źródło: UMP

Jednostki pomocnicze Miasta Poznania

W 2018 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta. Osiedla posiadają inicjatywę uchwałodawczą w sprawach przekazanych, dotyczących obszaru ich funkcjonowania.

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla
Nazwa osiedla

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018 r. Gęstość zaludnienia (liczba osób na/km2)
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 20,54 9 794 476,82
Chartowo 4,49 22 400 4988,64
Fabianowo-Kotowo 7,1 1 718 241,97
Główna 6,82 4 471 675,38
Głuszyna 14,43 3 911 271,03
Górczyn 4,33 12 432 2 871,13
Grunwald Południe 3,83 23 918 6 244,91
Grunwald Północ 0,76 13 079 17 209,21
Jana III Sobieskiego i Marysieńki 0,79 9 253 11 712,66
Jeżyce 1,98 22 002 11 112,12
Junikowo 5,29 9 741 1 841,4
Kiekrz 10,25 1 823 177,85
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo 9,99 2 200 220,22
Krzyżowniki-Smochowice 10,71 7 933 740,71
Kwiatowe 2,31 4 522 1 957,57
Ławica 13,94 7 581 583,15
Morasko-Radojewo 18,03 2 610 144,76
Naramowice 7,21 17 574 2 437,45
Nowe Winogrady Południe 1,14 13 643 11 967,54
Nowe Winogrady Północ 1,14 15 598 13 682, 46
Nowe Winogrady Wschód 0,47 5 806 12 353, 19
Ogrody 1,95 5 857 3 003,59
Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria 3,36 5 909  1 758,63
Piątkowo 3,84 34 290 8 929,69
Podolany 5,3 8 211 1 549,24
Rataje 5,2 33 896 6 518,46
Sołacz 5,54 4 900 884,48
Stare Miasto 3,91 25 082 6 414,83
Stare Winogrady 3,48 7 948 2 283,9
Starołęka-Minikowo-Marlewo 13,48 9 691 718,92
Stary Grunwald 0,63 3 043 4 830,16
Strzeszyn 12 7 741 645,08
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 18,44 7 189 389,86
Św. Łazarz 3,7 30 281 8 184,05
Świerczewo 3,94 13 442 3 411,67
Umultowo 6,12 4 434 724,51
Warszawskie-Pomet-Maltańskie 5,85 6 974 1 192,14
Wilda 6,9 26 290 3 810,14
Winiary 2,17 13 220 6 092,16
Wola 3,27 5 195 1 588,68
Zielony Dębiec 4,12 12 418 3 014,08
Żegrze 3,15 16 620 5 276,19
Źródło: UMP

Osiedla na mapie Poznania

więcej…