Podejmowane przez Miasto działania mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w kraju i za granicą.

Obchody 100-lecia poznańskich uczelni

Rok 2019 był szczególny dla poznańskiego środowiska akademickiego. Siedem poznańskich uczelni obchodziło swoje stulecie. Uroczyste obchody jubileuszu wspólnie świętowały 4 uczelnie, które do początku lat 50-tych tworzyły wspólnie Uniwersytet Poznański (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego).  Ponadto jubileusz 100-lecia obchodziły Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego.

Obchody 100-lecia uczelni rozpoczęły się już w roku akademickim 2018/2019, jednak główne obchody Jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego odbyły się 7 maja 2019 r., w rocznicę powstania Uniwersytetu. Z udziałem władz uczelni i Miasta odbył się wspólny pochód ulicami miasta, uroczyste posiedzenie Senatów oraz uroczysty koncert „Od Paderewskiego do Pendereckiego”. 11 maja, dzięki wsparciu ze strony Miasta, na Inea Stadionie wystąpił włoski tenor Andrea Bocelli. Podczas „Koncertu 100-lecia” artyście towarzyszyły m.in. chóry akademickie uczestniczące w XIV Międzynarodowym Festiwalu Universitas Cantat 2019.

W programie obchodów znalazły się także wydarzenia sportowe, wystawy, konferencje naukowe czy piknik dla mieszkańców miasta. Prezydent Miasta Poznania odznaczył uczelnie obchodzące jubileusz 100-lecia złotymi pieczęciami Miasta Poznania. Z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Poczta Polska wyda okolicznościową kartkę i znaczek z wizerunkiem Heliodora Święcickiego, a NBP wyemitował kolekcjonerską monetę. 

arch. UMP

Stypendia i nagrody

W ramach wspierania młodych talentów w 2019 r.:

Promocja akademickiego Poznania

Od listopada do grudnia 2019 r. zorganizowano cykl spotkań z maturzystami i maturzystkami w szkołach średnich w całej Polsce. Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w 31 miastach na terenie województw:

 • wielkopolskiego
 • łódzkiego
 • kujawsko – pomorskiego
 • zachodniopomorskiego
 • lubuskiego
 • dolnośląskiego
 • opolskiego

Celem spotkań było zapoznanie maturzystów i maturzystek z ofertą akademickiego Poznania – wszystkich poznańskich uczelni, programami stypendialnymi, bogatą ofertą edukacyjną, zawodową, sportową i kulturalną.

Formuła spotkania opierała się na dynamicznej prezentacji miasta. Ważnym elementem spotkań były porady dotyczące przygotowań do egzaminu maturalnego. W spotkaniach prowadzonych przez studentów i studentki poznańskich uczelni wzięło udział niemal 3,8 tys. uczennic i uczniów. Podczas spotkań w szkołach prowadzono także badania ankietowe dotyczące wybranej dalszej ścieżki rozwoju młodzieży.

Wzmocnieniem akcji w 2019 r. była inicjatywa 4 poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej, które zorganizowały dodatkowe spotkania pod hasłem „Poznań Przyciąga” w 30 szkołach na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Równolegle do akcji spotkań w szkołach, w miesiącach październik – listopad, prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystek i maturzystów.

Reklamy Poznania wyświetliły się łącznie ponad 2,8 mln razy docierając z przekazem do ponad 536 tys. unikalnych użytkowników i użytkowniczek.

W ramach kampanii działa także strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami w stolicy Wielkopolski mogą:

 • znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania
 • pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości
 • wypełnić test preferencji zawodowych

W 2019 r. uruchomiono profil „Poznań Przyciąga” na Facebooku, dedykowany potencjalnym i obecnym studentom i studentkom poznańskich uczelni.

Promując akademicki Poznań, Miasto wraz z uczelniami przygotowało wspólną przestrzeń z atrakcyjnymi wydarzeniami podczas największych w Polsce XXIII Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz podczas „Salonu Maturzystów 2019” organizowanego przez Fundację „Perspektywy” na terenie Politechniki Poznańskiej.

arch. UMP

Aktywizacja i integracja studentów i studentek

W 2019 r. Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty w zakresie aktywizacji i integracji środowiska studenckiego poznańskich uczelni, w tym w ramach organizacji Juwenaliów.

W 2019 r., dzięki dofinansowaniu w formie tzw. „małych grantów”, społeczność studencka realizowała projekty edukacyjne, podnoszenia kompetencji, kulturalne i sportowe.

W 2019 r. kontynuowano programy stażowe dla studentek, studentów i absolwentek, absolwentów w Urzędzie Miasta Poznania oraz wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach.

Wykłady otwarte

Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osób ze świata nauki i sztuki na poznańskich uczelniach. W 2019 r., dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 25 wykładów prowadzonych przez uczonych z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3 tys. słuchaczy i słuchaczek.

Spis wykładów otwartych 2019 r.

Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, sztuka, historia, finanse, lingwistyka, nauki polityczne, meteorologia, prawo, chemia materiałowa. biochemia, amerykanistyka, inżynieria środowiska, nauki o zarządzaniu, czy językoznawstwo.

Umiędzynarodowienie studiów – projekt „Study in Poznań

W 2019 r. w ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania:

 • organizowano posiedzenia zespołu oraz spotkania pod hasłem „Study in Poznań” z prorektorami poznańskich uczelni publicznych. Tematyka spotkań obejmowała aktualizację Strategii Akademickiego Poznania, działania antydyskryminacyjne na uczelniach, promocję poznańskich uczelni na arenie międzynarodowej, współpracę międzyuczelnianą, wzmacnianie internacjonalizacji oraz otwarcie uczelni na wielokulturowość
 • zorganizowano szkolenie dla pracowników i pracowniczek działów współpracy międzynarodowej poznańskich uczelni pt. „Legalizacja pobytu studentów z zagranicy – zmiany w ustawie o cudzoziemcach”
 • dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrealizowano warsztaty antydyskryminacyjne dla pracowników i pracowniczek oraz studentów i studentek poznańskich uczelni, przygotowano kompendium wiedzy o prawach przysługujących studentowi zagranicznemu w Polsce, zorganizowano otwarte spotkania informacyjne dla studentów i studentek zagranicznych poznańskich uczelni oraz wydarzenia integrujące studentów i studentki zagranicznych ze społecznością Poznania, takie jak „Poznań Silent Night”, czy turniej piłki nożnej Euroerasmus and Friends Cup
 • uczestniczono w spotkaniach powitalnych studentów i studentek zagranicznych na poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”)
 • prowadzono promocję zagraniczną poprzez udział w imprezach targowych na Ukrainie. Delegacje Miasta oraz poznańskich uczelni podczas międzynarodowych targów zagranicznych promowali studia w Poznaniu. Poznańska delegacja promowała miasto i uczelnie na wspólnym stoisku „Study in Poznań” (finansowanym przez Miasto). Oprócz udziału w targach zorganizowano spotkania z lokalnymi władzami oraz spotkania z młodzieżą licealną
 • organizowano spotkania informacyjne dla młodzieży zagranicznej w Poznaniu oraz dla rekruterów studentów zagranicznych z krajów Europy Wschodniej
 • prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” www.studyin.poznan.pl oraz profil „Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim
 • dystrybuowano folder w kilku wersjach językowych promujący studiowanie w Poznaniu
 • współpracowano z UAM w ramach opracowywania angielskiej wersji Afisza z ofertą kulturalną Poznania

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Miasto Poznań aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2019 r.:

 • organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu, w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności
 • Miejski Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. dla studentów i studentek poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni
 • kontynuowany był projekt „Startup Poznań”, inicjatywa na rzecz rozwoju lokalnego ekosystemu startupowego, w ramach którego m.in. przeprowadzono konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Startup” oraz prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której także korzystają młode osoby studiujące w Poznaniu 

Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo -Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT.