Według badania przeprowadzonego przez niemiecką firmę GfK w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu miała do dyspozycji 10,9 tys. euro rocznie.

Była to suma dochodów wraz z publicznymi zasiłkami i świadczeniami społecznymi pomniejszona o podatki i darowizny na cele dobroczynne.

Na dochód rozporządzalny składają się m.in. wpływy uzyskane z pracy najemnej. Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 5,7 tys. zł brutto. Najwyższe płace w wysokości 8,3 tys. zł otrzymywali pracownicy sekcji „Informacja i komunikacja”. Było to niemal o połowę więcej niż średnie miesięczne wynagrodzenie w Poznaniu. Więcej niż średnie wynagrodzenie w Poznaniu uzyskiwali także pracownicy zatrudnieni m.in. w sekcjach „Przemysł” – 6,7 tys. zł oraz „Budownictwo” – 6,1 tys. zł. Najmniej (3,6 tys. zł) zarabiali zatrudnieni w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia”, którzy uzyskiwali o 37% niższe wynagrodzenie niż średnie wynagrodzenie w Poznaniu.

W 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w Poznaniu było wyższe o 6,2% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy (11,2%) wzrost płac w tym czasie zanotowano w poznańskich firmach prowadzących działalność w zakresie „Administrowania i działalności wspierającej”, a najniższy (99,9%) – w „Transporcie i gospodarce magazynowej”.

Dla znacznej grupy mieszkańców Poznania głównym źródłem dochodów były świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu (ZUS). Najliczniejszą grupę wśród korzystających ze świadczeń ZUS w 2019 r. stanowili emeryci, którzy otrzymywali średnią emeryturę w wysokości 2,3 tys. zł. Wysokość pozostałych świadczeń wahała się średnio od 1,1 tys. zł w przypadku świadczenia przedemerytalnego do 2,6 tys. zł w przypadku renty wypadkowej.