Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkanek i mieszkańców.

Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2019 r.

Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2019 r. w Poznaniu należały:

 • Poznań w Porządku – we wrześniu 2019 r. uruchomiono bezpłatną aplikację internetową oraz mobilną, która umożliwia samodzielne zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących czystości i porządku na terenie Poznania oraz monitoring konkretnych zgłoszeń. System  posiada możliwość dodania i śledzenia obsługi zgłoszenia zawierającego lokalizację problemu, jego kategorię, krótki opis oraz zdjęcia

arch. UMP

 • Trzymaj ciepło – Miasto Poznań wraz z firmą Veolia zrealizowały 11. edycję projektu, w ramach którego przeprowadzane były bezpłatne badania termowizyjne domów jednorodzinnych i kamienic na terenie Poznania. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na straty ciepła w budynkach powodujące emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz obciążające budżety domowe
 • Atmosfera dla Poznania – Miasto realizuje usługę internetową, która prezentuje m.in.:
  • 3-dniową ekoprognozę pyłów PM10 dla Poznania na tle województwa wraz z animacją dziennych zmian rozprzestrzeniania się PM10
  • bieżące (aktualizowane co godzinę), podstawowe dane meteorologiczne: temperatura powietrza, siła i kierunek wiatru
  • monitoring bieżący dla Poznania – aktualizowane co godzinę wartości stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wraz z odniesieniem do obowiązujących norm oraz poziomów dopuszczalnych, informowania i alarmowych
  • 3-dniową ekoprognozę ozonu dla Europy, pyłów PM10 i pyłów mineralnych znad Sahary
  • informację o opłatach za przejazd środkami transportu zbiorowego Miasta Poznania w strefie A. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, zwolnienie z opłaty następuje w godzinach od 3:00 do 24:00 po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania pyłów PM10 na którejkolwiek stacji pomiarowej WIOŚ oraz gdy prognozowane jest utrzymanie dla tej doby przekroczenia poziomu informowania
 • Ekoprognozy – prezentują rozprzestrzenianie się pyłów drobnych PM10 dla Poznania oraz na tle województwa w 3 kolejnych dniach. Opisane są wyjaśnieniami i piktogramami, które w przystępny sposób informują o zalecanych zachowaniach w dniach, kiedy prognozowane są wysokie stężenia pyłów PM10. Ekoprognozy publikowane są codziennie na stronie internetowej Atmosfera dla Poznania przez cały rok oraz w sezonie grzewczym na antenie telewizji WTK w serwisach prognozy pogody
 • Wiosenne porządki oraz Sprzątanie świata – coroczne akcje proekologiczne, podczas których zbierano odpady zanieczyszczające przestrzeń publiczną. W ciągu roku w akcje włączyło się wiele podmiotów, w tym: poznańskie szkoły, ośrodki wychowawcze, osiedla, lokalne firmy, osoby pracujące w Urzędzie Miasta, stowarzyszenia, a także grupy nieformalne. Każda z akcji objęła sprzątaniem ponad 300 różnych obszarów, z których zebrano blisko 60 ton odpadów
 • KAWKA BIS – program, który jest realizowany w latach 2018-2020, polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną. Prowadzone były również działania edukacyjne promujące udział w programie oraz informujące o problemie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i możliwościach jej ograniczania

więcej na badam.poznan.pl 

 • Kejter też poznaniak – program, którego celem jest zwiększenie wiedzy osób posiadających psa lub planujących jego nabycie. W jego ramach m.in. przygotowano materiały informacyjne dotyczące obowiązku sprzątania po czworonogu, bezpiecznego czipowania psa, konieczności szczepienia. Zorganizowano coroczną imprezę społeczno-edukacyjną Kejtrówka 2019, podczas której odbywają się zawody „Latających psów”

arch. UMP

 • Bioodpady na luzie oraz Kampania edukacyjna Związku Międzygminnego GOAP dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami, w tym w szczególności z odpadami BIO – ZM GOAP zrealizował 2 kampanie informacyjne, w ramach których rozdystrybuowano 35 tys. książeczek edukacyjnych oraz 140 tys. worków biodegradowalnych z certyfikatem kompostowalności, opublikowano sponsorowane artykuły informacyjne oraz prowadzono kampanię na urządzenia mobilne oraz w formie reklamy outdoorowej (citylight scroll) na przystankach transportu publicznego o zasadach prawidłowej zbiórki odpadów komunalnych
 • Poznański Dzień Energii – wydarzenie, które odbyło się w parku Kasprowicza, miało charakter pikniku rodzinnego, z pakietem interesujących i interaktywnych atrakcji. M.in. zorganizowano grę terenową o charakterze poznawczym z innowacyjnym podejściem do tematu ochrony powietrza. W trakcie pikniku liczne podmioty partnerskie udzielały praktycznych porad z zakresu świadomego, efektywnego korzystania z energii.

arch. UMP

 • Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii – opracowano koncepcję i programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na poprawie efektywności energetycznej 2 obiektów użyteczności publicznej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne w technologii LED
 • Spalajmy. Nie zatruwajmy – pilotażowa akcja edukacyjna dotycząca zachowań antysmogowych
 • Pogotowie czystości – pogotowie (prowadzone przez ZZO) przyjmuje zgłoszenia z terenu Poznania od Straży Miejskiej lub Policji
 • Punkt „Drugie życie przez powtórne użycie” – projekt realizowany przez ZZO. Umożliwia przekazywania niepotrzebnego, ale sprawnego sprzętu AGD do punktu wymiany. Sprawny sprzęt przekazywany jest innym osobom za drobną opłatą
 • Program Ciepło dla miast 2019 – 2020 – celem programu jest wypracowanie rozwiązań na wybrane wyzwania ekologiczne stojące przed Poznaniem. W programie wykorzystano specjalne narzędzie Ecocraft – ekologiczną odsłonę słynnej gry Minecraft© 


W 2019 r. zrealizowano kolejne odcinki cyklu programów telewizyjnych „Zielony Serwis Poznania” w telewizji WTK. Programy prezentowały działania Miasta w zakresie ochrony środowiska. Zaktualizowany został także film animowany informujący o problemach niskiej emisji zanieczyszczeń (szczególnie PM10 w miastach) oraz informujący o zalecanych zachowaniach w czasie niesprzyjającej pogody i podwyższonych stężeń pyłów w powietrzu.

Publikowano także informacje w mediach na temat programu Kawka Bis opisujące zasady pozyskiwania dotacji, terminy i formy składania wniosków (wortal Środowisko, wpisy śródtekstowe na portalu epoznań, spoty informacyjno-edukacyjne w radiu, telewizji, informacje w środkach komunikacji miejskiej, program „Zielony Serwis Poznania” – Kawka Bis na antenie telewizji WTK).

Prośrodowiskowe działania edukacyjne Miasta Poznania o charakterze ciągłym

W 2019 r. w Poznaniu realizowane były działania edukacyjne o charakterze ciągłym, w tym: spotkania, pogadanki, warsztaty ekologiczne i konkursy na temat segregacji odpadów, zasad postępowania z odpadami komunalnymi, oszczędnego gospodarowania wodą organizowane w placówkach oświatowych. W ofercie dla szkół znajdują się również wycieczki edukacyjne na składowisko odpadów komunalnych, dzięki którym zwiększa się świadomość młodzieży w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.

Na bieżąco redagowane były także informacje na wortalu „Środowisko” będącym częścią oficjalnego portalu Miasta Poznania – Miejskiego Informatora Multimedialnego. W ramach wortalu funkcjonują strony tematyczne związane z działaniami Miasta w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzonymi projektami, m.in. dotyczące ekoprognoz, programu KAWKA BIS.

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu

W poznańskim schronisku dla zwierząt na koniec 2019 r. przebywało 126 psów oraz 204 koty, w ciągu roku nowych właścicieli znalazło 280 psów oraz 313 kotów. Trwają przygotowania do budowy nowego schroniska dla zwierząt. W 2019 r. wydatkowano środki na wykonanie budowlanych robót przygotowawczych.

arch. UMP


Projekt CONNECTING Nature

Poznań pełni rolę jednego z 3 miast wiodących w projekcie CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) w ramach Programu Horyzont 2020 (wartość projektu 2,6 mln zł w okresie 2015-2020).

Celem projektu jest promowanie w Poznaniu wdrażania zintegrowanych, małoskalowych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. NBS – Nature – Based Solutions) w kontekście rewitalizacji przestrzeni, podnoszenia poziomu jakości życia osób mieszkających w mieście oraz poprawy warunków środowiska. Małoskalowe działania NBS realizowane w związku z tym projektem to:

 • naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach – to miejsca, w których oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych dla dzieci, wykorzystuje się naturalne elementy przyrody. W 2019 r. w 12 przedszkolach zmodernizowano ogródki przedszkolne w formie naturalnych placów zabaw, a w 20 placówkach zainstalowano ekodemonstratory

arch. UMP

 • ogrody otwarte przy poznańskich przedszkolach – to połączenie idei ogrodu społecznego i naturalnego miejsca zabaw zarządzanego przez instytucję (np. przedszkole), udostępniane nie tylko dzieciom przedszkolnym, ale też innym osobom czy organizacjom pozarządowym. W 2019 r. powstały 2 koncepcje otwarcia nowych ogrodów, działania będą kontynuowane w 2020 r.
 • pływające ogrody – pływające wyspy to zakotwiczone, unoszące się na wodzie konstrukcje tworzone na bazie lokalnej roślinności wodnej. W 2019 r. ogród pływający powstał na rzece Cybinie przy Bramie Poznania. Ideą wodnych/pływających ogrodów jest poprawa naturalnych ekosystemów i wprowadzanie różnorodności biologicznej w miastach. Koncepcja ogrodów pływających, utworzona i realizowana w Polsce przez Fundację OnWater, jest innowacyjną metodą wprowadzania zieleni do miast, poprawy estetyki wybrzeży rzeki, a także ma wpływ na poprawę jakości wody (tzw. funkcja filtracyjna, polegająca na wyłapywaniu zanieczyszczeń toni wodnej) oraz powietrza. Ogrody mają również funkcję lęgową

więcej o ogrodach pływających na badam.poznan.pl